Юридичний Навчально Науковий Інститут Права Сумський Державний Університет

МАГІСТЕРСЬКІ ПРОГРАМИ

На сьогодні в ННІ права здійснюється підготовка висококваліфікованих фахівців за освітнім ступенем «Магістр» зі спеціальності 081 «Право» за освітньо-професійними програмами:

 • Правознавство;
 • Інтелектуальна власність;
 • Медичне право.

ОП «Правознавство» – https://op.sumdu.edu.ua/#/programm/548

 

 • Ступінь вищої освіти та назва кваліфікації:

магістр права

 • Офіційна назва освітньої програми:

Правознавство

 • Гарант освітньої програми:

Старинський Микола Володимирович

 • Тип диплому та обсяг освітньої програми:

Диплом магістра, одиничний, 90 кредитів ЄКТС – термін навчання 1 рік 4 місяці

 • Наявність акредитації:

Сертифікат МОН України серія УД № 19001411 від 27 лютого 2018 р. Строк дії до 1 липня 2023 р.

 • Цикл/рівень вищої освіти:

Другий (магістерський) рівень вищої освіти, НРК України – 7 рівень, FQ-EHEA – другий цикл: QF- LLL – 7 рівень

 • Передумови:

Диплом бакалавра або спеціаліста, магістра. Єдине фахове вступне випробування з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання

 • Мова(и) викладання:

українська

Мета освітньої програми

 • Опис:

Програма розроблена відповідно до місії та стратегії університету,  спрямована на здобуття студентами поглиблених  теоретичних та практичних знань, умінь та розуміння загальних засад практичної юридичної діяльності, інших компетентностей, достатніх для ефективного виконання завдань інноваційного характеру відповідного рівня професійної діяльності

Характеристика освітньої програми

 • Предметна область освітньої програми:

Право: право

 • Орієнтація освітньої програми:

Освітньо-професійна

 • Основний фокус освітньої програми та спеціалізації:

Програма базується на загальновідомих наукових результатах із урахуванням сьогоднішнього стану права, орієнтує на оволодіння компетентностями, необхідними для розуміння природи і функцій права, змісту основних правових інститутів, застосування права, норм матеріального та процесуального права, а також меж правового регулювання різних суспільних відносин. Ключові слова: право, правові інститути, норми матеріального та процесуального права

 • Особливості програми:

Програма сформована як оптимальне поєднання академічних та професійних вимог. Орієнтована на формування у студентів компетентностей щодо практичної діяльності в юридичній сфері, надання консультаційних послуг

ОП «Інтелектуальна власність» – https://op.sumdu.edu.ua/#/programm/544

 

 • Ступінь вищої освіти та назва кваліфікації:

магістр права

 • Офіційна назва освітньої програми:

Інтелектуальна власність

 • Гарант освітньої програми:

Пахомов Володимир Васильович

 • Тип диплому та обсяг освітньої програми:

Диплом магістра, одиничний, 90 кредитів ЄКТС – термін навчання 1 рік 4 місяці

 • Цикл/рівень вищої освіти:

Другий (магістерський) рівень вищої освіти, НРК України – 7 рівень, FQ-EHEA – другий цикл: QF- LLL – 7 рівень

 • Передумови:

Диплом бакалавра, або спеціаліста, магістра. Єдине фахове вступне випробування з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання

 • Мова(и) викладання:

українська

Мета освітньої програми

 • Опис:

Програма розроблена відповідно до місії та стратегії університету, спрямована на здобуття студентами поглиблених теоретичних правових знань та практичних умінь, розуміння загальних засад практичної юридичної діяльності, інших компетентностей, достатніх для ефективного виконання завдань інноваційного характеру відповідного рівня професійної діяльності, сучасних норм вітчизняного та міжнародного права інтелектуальної власності, а також формування критичного мислення та здатності до подальшого навчання.

Характеристика освітньої програми

 • Предметна область освітньої програми:

Правові теорії, галузі матеріального та процесуального права,  право інтелектуальної власності, основи міжнародного та європейського права, методологія наукових досліджень, філософія права, іноземна мова.

 • Орієнтація освітньої програми:

Освітньо-професійна

 • Основний фокус освітньої програми та спеціалізації:

Програма базується на загальновідомих наукових результатах із урахуванням сьогоднішнього стану права інтелектуальної власності. Основний акцент робиться на базисних принципах, доктринальних засадах, правових джерелах, окремих поняттях та інститутах права інтелектуальної власності як комплексної галузі права, системі правової охорони результатів інтелектуальної, творчої діяльності, об’єктів авторського права та суміжних прав, патентного права, засобів індивідуалізації, інших об’єктів інтелектуальної власності та забезпечення належного рівня захисту прав інтелектуальної власності.

 • Особливості програми:

Програма сформована як оптимальне поєднання академічних та професійних вимог. Орієнтована на отримання теоретичних знань у сфері правового регулювання суспільних відносин у сфері інтелектуальної власності, у тому числі в міжнародно-правових аспектах, а також формування у студентів практичних навичок щодо самостійного розв’язання проблем, пов’язаних з реалізацією норм законодавства у сфері інтелектуальної власності.

ОП «Медичне право – https://op.sumdu.edu.ua/#/programm/557

 

 • Ступінь вищої освіти та назва кваліфікації:

магістр права

 • Офіційна назва освітньої програми:

Медичне право

 • Гарант освітньої програми:

Куліш Анатолій Миколайович

 • Тип диплому та обсяг освітньої програми:

Диплом магістра, одиничний, 90 кредитів ЄКТС – термін навчання 1 рік 4 місяці

 • Цикл/рівень вищої освіти:

Другий (магістерський) рівень вищої освіти, НРК України – 7 рівень, FQ-EHEA – другий цикл: QF- LLL – 7 рівень

 • Передумови:

Диплом бакалавра або спеціаліста, магістра. Єдине фахове вступне випробування з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання

 • Мова(и) викладання:

українська

Мета освітньої програми

 • Опис:

Програма розроблена відповідно до місії та стратегії університету,  спрямована на здобуття студентами поглиблених  теоретичних знань та практичних умінь, розуміння загальних засад практичної юридичної діяльності, спрямована на отримання необхідного обсягу теоретичних правових знань у сфері охорони здоров’я, набуття практичних навичок спеціалізованого правозахисту й правозастосування, оволодіння достатнім рівнем правової культури і правосвідомості у сфері охорони здоров’я

Характеристика освітньої програми

 • Предметна область освітньої програми:

Право: законодавство України, яке регулює питання охорони здоров’я і надання медичної допомоги

 • Орієнтація освітньої програми:

Освітньо-професійна

 • Основний фокус освітньої програми та спеціалізації:

Програма базується на загальновідомих наукових результатах із урахуванням сьогоднішнього стану права; національному законодавстві про охорону здоров’я; міжнародно-правових стандартах в галузі прав людини та охорони здоров’я; правовому статусі суб’єктів медичних правовідносин; формах, способах і засобах захисту прав суб’єктів медичних правовідносин; правових умовах і підставах здійснення окремих видів медичної діяльності; видах юридичної відповідальності у сфері охорони здоров’я

 • Особливості програми:

Програма сформована як оптимальне поєднання академічних та професійних вимог. Орієнтована на формування у студентів компетентностей щодо практичної діяльності в юридичній сфері, надання консультаційних послуг, поглиблених знань у сфері правового регулювання суспільних відносин, що виникають при наданні медичних послуг