Юридичний Навчально Науковий Інститут Права Сумський Державний Університет

КРЕДИТНО-МОДУЛЬНА СИСТЕМА

В Сумському державному університеті оцінювання знань студентів відбувається за кредитно-модульною системою (КМС). Графік навчального процесу передбачає розподіл навчального року на 2 семестри, кожен з яких розділений на 3 модульні цикли. Наприкінці кожного семестру проводиться екзаменаційна сесія. Навчальний рік містить 60 кредитів, а семестр – приблизно 30 кредитів навчальної роботи студента. За один тиждень студент виконує приблизно 1,5 кредити навчальної роботи. Кредит – умовна мінімальна одиниця виміру обсягу навчальної роботи студента при вивченні певної складової навчальної програми чи окремої дисципліни, засвоєної студентом під час навчання, яка визначає суму аудиторної та самостійної роботи студента і становить 36 академічних годин. Шкала оцінювання з дисципліни (R) визначається пропорційно до загального обсягу навчальної роботи з дисципліни: R=40*K, К- загальний обсяг навчальної дисципліни у кредитах.

Шкала оцінювання за системою ECTS

Сума балів (R)

ОцінкаECTS

Оцінка за національною шкалою

Визначення

90-100

A

5 (відмінно)

Відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок

82-89

B

4 (добре)

Вище середнього рівня з кількома помилками

74-81

C

В загальному правильна робота з певною кількістю помилок

64-73

D

3 (задовільно)

Непогано, але з незначною кількістю недоліків

60-63

E

Виконання задовольняє мінімальні критерії

35-59

FX

2 (незадовільно)

Можливе повторне складання

0-34

F

Залишити коментар