Навчально Науковий Інститут Права

ПРАКТИКА ТА ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ СТУДЕНТІВ

Методичні рекомендації виробничої практики 2 курс
Методичні рекомендації виробничої практики 3 курс
Бази проходження практики

МОЖЛИВОСТІ ПРОХОДЖЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ТА ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ. ВІДПОВІДНІ БАЗИ ПРАКТИКИ.

Відповідно до «положення про організацію освітнього процесу в Сумському державному університеті» (введено в дію наказом ректора №0452-І від 22 червня 2016 р.) практична підготовка здобувачів вищої освіти здійснюється шляхом проходження ними практики на підприємствах установах та організаціях та у структурних підрозділах університету відповідно до навчальних планів.

Навчальними планами в інституті права передбачено три види практики:

 • навчальна (після 2 курсу освітнього ступеню «бакалавр»);
 • виробнича (на 4 курсі освітнього ступеню «бакалавр»);
 • переддипломна (на 2 курсі освітнього ступеню «магістр»);

НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА

Навчальна практика студентів навчально-наукового інституту права Сумського державного університету є важливою складовою частиною навчального процесу. При проходженні навчальної практики студенти не тільки закріплюють і поглиблюють теоретичні знання, одержані в процесі вивчення загальних та спеціальних юридичних навчальних дисциплін, а й набувають уміння та навички правозастосовчої практичної діяльності. У період навчальної практики студент стає учасником практичної діяльності із застосування правових норм, спостерігає й аналізує різні сторони діяльності юристів–практиків, вчиться здійснювати дії, пов’язані із захистом прав і законних інтересів фізичних і юридичних осіб.

Метою навчальної практики студентів є:

 • закріплення теоретичних знань, здобутих студентами в процесі вивчення теорії держави і права, конституційного, адміністративного права та інших галузей права;
 • формування навичок та умінь із застосування теоретичних знань у практичній діяльності.

Мета навчальної практики досягається через вирішення таких завдань:

 • закріплення та поглиблення теоретичних знань, одержаних студентами в процесі навчання;
 • уміння творчо застосовувати одержані знання в правовій, судовій та правоохоронній, цивільно–правовій та іншій юридичній діяльності;
 • ознайомлення студентів із структурою та функціонально–організаційними особливостями діяльності органів місцевого самоврядування, місцевих державних адміністрацій, судових та правоохоронних органів, юридичних служб підприємств, установ та організацій завдяки вирішенню поставлених перед ними завдань у зазначених формах і визначеними методами;
 • цілісне бачення, спостерігання та аналіз діяльності судових та правоохоронних органів, суб’єктів господарської діяльності тощо ( за можливості їх відвідування);
 • формування практичних навичок складання, ведення та зберігання процесуальної документації;
 • сприяння розвитку здібностей студентів аналізувати ситуації, які вимагають застосування норм права, давати їм юридичну оцінку і приймати рішення згідно з нормами законодавчих актів;
 • ознайомлення з організацією діловодства, відомчими наказами та інструкціями з питань організації діяльності органів місцевого самоврядування, судових та правоохоронних органів і юридичних служб підприємств і організацій (за можливості їх відвідування);
 • адаптація студентів до виконання обов’язків посадових осіб, формування правової культури та професійної етики юриста;
 • усвідомлення студентами юридичного факультету необхідності отримання практичного досвіду в сфері правозастосовчої та іншої юридичної діяльності для більш ефективного подальшого навчання.

Навчальна практика проводиться на базі юридичної клініки Сумського державного університету, Науково-консультативного центру правових досліджень та центру «Антикор» Навчально-наукового інституту права.

ВИРОБНИЧА ПРАКТИКА

Виробнича практика є обов’язковою частиною професійної підготовки фахівців і невід’ємною складовою освітнього процесу у вищому навчальному закладі. Вона покликана забезпечити закріплення теоретичних знань та набуття професійних навичок і вмінь студентами, адаптувати їх до майбутньої роботи за спеціальністю.

Метою практики є засвоєння і поглиблення теоретичних та практичних знань студентів, а також ознайомлення зі структурою і діяльністю судових та правоохоронних органів, юридичних служб, органів державної влади та місцевого самоврядування, підприємств і організацій, адвокатів, нотаріусів, вивчення законодавства України, яке регулює сферу їхньої діяльності, ознайомлення з документацією, що опосередковує професійну діяльність юриста.

Відповідно до зазначеної мети безпосередніми завданнями виробничої практики є:

 • закріплення і практичне використання здобутих знань з фахових дисциплін;
 • ознайомлення з структурою судових та правоохоронних органів, юридичних служб, органів державної влади та місцевого самоврядування, підприємств і організацій, адвокатів, нотаріусів;
 • ознайомлення з особливостями функціонування зазначених органів, установ та їх структурних підрозділів, що забезпечують відповідне юридичне обслуговування;
 • формування професійної ідентифікації майбутніх юристів та їхньої професійної самосвідомості;
 • засвоєння технології прийняття й реалізації юридично значущих рішень;
 • набуття досвіду виконання професійних обов’язків, виховання почуття персональної відповідальності;

7) розвиток аналітичних здібностей у студентів на підставі досвіду безпосередньої практичної роботи;

Практика забезпечує безперервність та послідовність одержання необхідного обсягу практичних знань, які відповідають освітньому ступеню бакалавра за спеціальністю «Правознавство».

Виконуючи завдання практики, студенти повинні проявити творчий, системний підхід до аналізу і оцінки стану організації правової роботи на підприємстві, здійснення правозастосовчої діяльності, сформувати пропозиції щодо її подальшого вдосконалення. Виробнича практика надає студентам можливість набути практичних навичок за обраним фахом, адаптуватися до виробничого середовища і, таким чином, підготуватися до подальшої професійної діяльності.

Практика проводиться в судових і правоохоронних органах, органах державної влади та місцевого самоврядування, на підприємствах різних форм власності, які відповідають меті практики. За можливості забезпечення належних умов для проходження практики студенти можуть направлятися до приватних нотаріусів, адвокатів, арбітражних керуючих.

Вибір установи, підприємства або організації для проходження практики здійснюється з урахуванням:

 • можливості організувати робоче місце практиканта і забезпечити кваліфіковане керівництво практикою з боку спеціалістів з досвідом практичної роботи;
 • рівня організації правової роботи;
 • науково-дослідницьких інтересів студентів.

Місце проходження практики визначається кафедрами навчально-наукового інституту права разом з відповідним підрозділом університету та з урахуванням договорів між підприємствами та СумДУ. Студенти можуть самостійно (за дозволом випускової кафедри) підбирати для себе місце проходження практики і пропонувати його для розподілу.

Розподіл студентів за базами практики здійснюється навчальним відділом з практики та інтеграційних зав’язків з замовниками кадрів та затверджується наказом ректора.

З метою ефективного проходження практики підписано Меморандуми про взаємодію та співробітництво з Сумським окружним адміністративним судом, Територіальним управлінням юстиції в Сумській області, судовою адміністрацією тощо.

ПЕРЕДДИПЛОМНА ПРАКТИКА

Переддипломна практика є обов’язковою частиною професійної підготовки фахівців і невід’ємною складовою освітнього процесу у вищому навчальному закладі. Вона покликана забезпечити закріплення теоретичних знань та набуття професійних навичок і вмінь студентами, адаптувати їх до майбутньої роботи за спеціальністю.

Метою практики є засвоєння і поглиблення теоретичних та практичних знань студентів, а також ознайомлення зі структурою і діяльністю судових та правоохоронних органів, юридичних служб, органів державної влади та місцевого самоврядування, підприємств і організацій, адвокатів, нотаріусів, вивчення законодавства України, яке регулює сферу їхньої діяльності, ознайомлення з документацією, що опосередковує професійну діяльність юриста.

Відповідно до зазначеної мети безпосередніми завданнями переддипломної практики є:

 • закріплення і практичне використання здобутих знань з фахових дисциплін;
 • ознайомлення з структурою судових та правоохоронних органів, юридичних служб, органів державної влади та місцевого самоврядування, підприємств і організацій, адвокатів, нотаріусів;
 • ознайомлення з особливостями функціонування зазначених органів, установ та їх структурних підрозділів, що забезпечують відповідне юридичне обслуговування;
 • формування професійної ідентифікації майбутніх юристів та їхньої професійної самосвідомості;
 • засвоєння технології прийняття й реалізації юридично значущих рішень;
 • накопичення досвіду виконання професійних обов’язків, виховання почуття персональної відповідальності;
 • розвиток аналітичних здібностей у студентів на підставі досвіду безпосередньої практичної роботи;
 • накопичення матеріалу для написання кваліфікаційної роботи магістра.

Практика забезпечує безперервність та послідовність одержання необхідного обсягу практичних знань, які відповідають освітньому ступеню магістра спеціальності 081 «Право».

Виконуючи завдання практики, студенти повинні проявити творчий, системний підхід до аналізу і оцінки стану організації правової роботи на підприємстві, здійснення правореалізаційної діяльності і правозастосування, сформувати пропозиції щодо їх подальшого вдосконалення. Переддипломна практика надає студентам можливість набути практичних навичок за обраним фахом, адаптуватися до виробничого середовища і, таким чином, підготуватися до подальшої професійної діяльності.

Практика проводиться в судових і правоохоронних органах, органах державної влади та місцевого самоврядування, на підприємствах різних форм власності, які відповідають меті практики. За можливості забезпечення належних умов для проходження практики студенти можуть направлятися до приватних нотаріусів, адвокатів, арбітражних керуючих.

Вибір установи, підприємства або організації для проходження практики здійснюється з урахуванням:

 • можливості організувати робоче місце практиканта і забезпечити кваліфіковане керівництво практикою з боку спеціалістів з найбільшим досвідом;
 • рівня організації правової роботи;
 • науково-дослідницьких інтересів студентів.

Місце проходження практики визначається кафедрами інституту права разом з відповідним підрозділом університету та з урахуванням договорів між підприємствами та СумДУ. Студенти можуть самостійно (за дозволом випускаючої кафедри) підбирати для себе місце проходження практики і пропонувати його для використання. Бажаним є визначення бази практики в установі чи організація, проходження практики в якій сприятиме отриманні інформаційних матеріалів за темою магістерської роботи.

Розподіл студентів за об’єктами практики здійснюється навчальним відділом з практики та інтеграційних зав’язків з замовниками кадрів та затверджується наказом ректора.

З метою ефективного проходження практики підписано Меморандуми про взаємодію та співробітництво з Сумським окружним адміністративним судом, Територіальним управлінням юстиції в Сумській області, судовою адміністрацією тощо.

Навчально-науковий інститут права СумДУ

Договори про проходження практики

студентів Сумського державного університету

(бази практик)

 

 

Підприємства, установи, організації з якими укладено договір СумДУ про проходження практики студентів

 

 

Дата укладання

 

Строк дії договору

 

Сумський окружний адміністративний суд

 

10.11.2017р.

 

діє протягом п’яти років

Верхньосироватська сільська рада  

08.11.2017р.

діє протягом п’яти років
Публічне акціонерне товариство «Державний ощадний банк України»  

08.11.2017р.

діє протягом п’яти років
ГО «Північна правозахисна група» 14.11.2017р. діє протягом п’яти років
Головне управління ДФС у Сумській області  

08.11.2017р.

діє протягом п’яти років
Господарський суд Сумської області  

08.11.2017р.

діє протягом п’яти років
Сумський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України 08.11.2017р. діє протягом п’яти років
Територіальне

управління Державної судової

адміністрації України в Сумській області

24.04.2015р. діє протягом п’яти років
Північно-Східне міжрегіональне управління Міністерства юстиції (м.Суми) 13.03.2020р. діє протягом п’яти років
Регіональний центр з надання вторинної правової допомоги у Сумській області 15.06.2017р. Діє протягом трьох років з подальшим продовженням на такий самий строк

(тобто діє до 15.06.2020р.)

ТОВ «Сумська клініка лазерної медицини» 23.06.2020р. Діє  на увесь час, протягом якого сторони залишатимуться зацікавленими у продовженні спільної діяльності

Залишити коментар