Юридичний Навчально Науковий Інститут Права Сумський Державний Університет

ПЕРЕЛІК ТА ОПИС СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

На сьогодні ННІ права здійснює підготовку висококваліфікованих фахівців за освітнім ступенем  «Бакалавр» зі спеціальностей:

 • 081 «Право»;
 • 293 «Міжнародне право»;
 • 032 «Історія та археологія».

 

Загальна інформація

 • Повна офіційна назва вищого навчального закладу:

Сумський державний університет

 • Повна назва структурного підрозділу:

Навчально-науковий інститут права. Кафедра адміністративного, господарського права та фінансово-економічної безпеки

 • Ступінь вищої освіти та назва кваліфікації:

Бакалавр права

 • Офіційна назва освітньої програми:

Право

 • Тип диплому та обсяг освітньої програми:

Диплом бакалавра, одиничний, 240 кредитів ЄКТС – термін навчання 3 роки і 10 місяців

 • Передумови:

Середня освіта, зовнішнє незалежне оцінювання. Можливість вступу на основі диплому молодшого спеціаліста.

 • Мова(и) викладання:

українська

Мета освітньої програми

 • Опис:

Програма розроблена відповідно до місії університету, спрямована на розвиток у студентів глибоких знань правових теорій, сучасних норм національного і міжнародного права та вмінь застосовувати їх у практичної юридичній діяльності, формування критичного мислення та здатності до подальшого навчання

Характеристика освітньої програми

 • Предметна область освітньої програми:

Право: право

 • Орієнтація освітньої програми:

освітньо-професійна

 • Основний фокус освітньої програми та спеціалізації:

Вивчення права та його джерел ґрунтується на правових цінностях та принципах, в основі яких покладені права та основоположні свободи людини.

Цілі навчання: формування компетентностей, необхідних для розуміння природи і функцій права, змісту його основних правових інститутів, застосування права, а також меж правового регулювання різних суспільних відносин.

Теоретичний зміст предметної області складає формування знань про: основи поведінки індивідів і соціальних груп; творення права, його тлумачення та застосування; правові цінності принципи, а також природу і зміст правових інститутів базових галузей права; етичні стандарти правничої професії.

Методи, методики та технології: загальнонаукові і спеціальні методи пізнання правових явищ; методики з правової оцінки поведінки чи діяльності індивідів і соціальних груп, ідентифікації правової проблеми та її вирішення на основі принципів права; інформаційно-комунікативні технології.

Інструменти та обладнання: сучасне інформаційно-комунікативне обладнання, інформаційні ресурси та програмні продукти, що застосовуються в правовій діяльності. Підготовка кваліфікованих фахівців у галузі права, які працюють для утвердження у суспільстві верховенства права та розвитку правової свідомості й правової культури громадян. Виховання професійного юриста, здатного вирішувати питання юридичного забезпечення різноманітних сфер суспільної діяльності.

 • Особливості програми:

Програма сформована як оптимальне поєднання академічних та професійних вимог. Орієнтована на формування у студентів компетентностей щодо практичної діяльності в юридичній сфері.

Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання

 • Придатність до працевлаштування:

«Секретар судового засідання», код КП 3432;

«Державний виконавець», код КП 3432;

«Юрисконсульт», код КП  2429

«Спеціаліст державної служби», код КП 2419.3;

«Архіваріус», код КП 4141;

«Керуючий справами (секретар) виконавчого комітету», код КП 3431;

«Судовий розпорядник», код КП 3432;

«Помічник юриста», код КП 3436.9;

«Помічник адвоката», код КП 3436.9;

«Помічник нотаріуса», код КП 3436.9;

«Помічник нотаріуса державного», код КП 3436.9;

«Інспектор з кадрів», код КП 3423;

«Фахівець з питань зайнятості», код КП 24.12.2;

«Секретар правління», код КП 3431;

«Державний податковий інспектор», код КП 3442;

«Інспектор з виплати пенсій», код КП 3443;

«Інспектор з призначення пенсій», код КП 3443;

«Інспектор з соціальної допомоги», код КП 3443.

 • Подальше навчання:

Можливість навчатися за програмами другого рівня вищої освіти

 

Загальна інформація

 • Повна офіційна назва вищого навчального закладу:

Сумський державний університет

 • Повна назва структурного підрозділу:

Навчально-науковий інститут права, кафедра міжнародного, європейського права та цивільно-правових дисциплін

 • Ступінь вищої освіти та назва кваліфікації:

Бакалавр міжнародного права

 • Офіційна назва освітньої програми:

Міжнародне право

 • Тип диплому та обсяг освітньої програми:

Диплом бакалавра міжнародного права, одиничний, 240 кредитів ЄКТС – термін навчання 3 роки і 10 місяців

 • Передумови:

Повна загальна середня освіта, зовнішнє незалежне оцінювання

 • Мова(и) викладання:

Українська, англійська

Мета освітньої програми

 • Опис:

Програма розроблена відповідно до місії та стратегії університету, спрямована на здобуття студентами поглиблених теоретичних та практичних знань, умінь та розуміння, що відносяться до сфери міжнародного публічного права, міжнародного приватного права, європейського права, що дасть їм змогу ефективно виконувати завдання інноваційного характеру відповідного рівня професійної діяльності, орієнтовані на розв’язання складних задач у забезпеченні юридичного супроводу міжнародних відносин, захисті прав та інтересів фізичних та юридичних осіб України за кордоном, тлумаченні і застосуванні законодавства України та іноземних держав.

Характеристика освітньої програми

 • Предметна область освітньої програми:

Міжнародні відносини: міжнародне право

 • Орієнтація освітньої програми:

Освітньо-професійна. Акцент на юридичній кваліфікації міжнародних відносин, тлумаченні, аналізі та застосуванні норм європейського, міжнародного публічного та міжнародного приватного права.

 • Основний фокус освітньої програми та спеціалізації:

Загальна освіта в області вітчизняного та міжнародного права. Програма базується на загальновідомих наукових результатах із врахуванням сьогоднішнього стану юриспруденції, орієнтує на актуальні спеціалізації, в рамках яких можлива подальша професійна та наукова кар’єра: право, міжнародне публічне право, міжнародне приватне право, європейське право, право Європейського Союзу.

Ключові слова: міжнародні правовідносини; правове регулювання відносин з іноземним елементом, застосування норм міжнародного права

 • Особливості програми:

Поглиблене вивчення іноземної мови; вивчення другої іноземної мови як вибіркової дисципліни; англомовні дисципліни як варіативна складова; вимагає спеціальної практики.

Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання

 • Придатність до працевлаштування:

Аташе, код КП 3439;

віце-консул, код КП 3439;

дипломатичний агент, код КП 3439;

помічник адвоката, код КП 3436.9;

помічник нотаріуса, код КП 3436.9;

помічник керівника підприємства (установи, організації), код КП 3436.1;

помічник-консультант народного депутата України, 2419.3;

помічник юриста (інші види юриспруденції), код КП 3436.9;

юрисконсульт, код КП 2429

 • Подальше навчання:

Можливість навчання за програмою другого рівня за спеціальностями 081 «Право» і 293 «Міжнародне право» або спорідненими за магістерськими освітньо-науковими / освітньо-професійними програмами вищої освіти

Загальна інформація

 • Повна офіційна назва вищого навчального закладу:

Сумський державний університет

 • Повна назва структурного підрозділу:

Навчально-науковий інститут права. Кафедра конституційного права, теорії та історії держави і права

 • Ступінь вищої освіти та назва кваліфікації:

Бакалавр історії та археології

 • Офіційна назва освітньої програми:

Історія

 • Тип диплому та обсяг освітньої програми:

Диплом бакалавра, одиничний, 240 кредитів ЄКТС – термін навчання 3 роки і 10 місяців

 • Передумови:

Середня освіта, зовнішнє незалежне оцінювання

 • Мова(и) викладання:

українська

Мета освітньої програми

 • Опис:

Програма розроблена відповідно до місії університету, спрямована на розвиток у студентів глибоких знань про національну і всесвітню історію, оволодіння теоретико-методологічними засадами вивчення й інтерпретації історичного минулого та застосування їх для збереження та використання культурної спадщини, формування критичного мислення та здатності до подальшого навчання

Характеристика освітньої програми

 • Предметна область освітньої програми:

Гуманітарні науки: історія та археологія

 • Орієнтація освітньої програми:

Освітньо-професійна. Акцент на підготовку фахівців, здатних вивчати, викладати та популяризувати історію; забезпечувати збереження історичної та культурної спадщини; володіти інструментарієм науково-дослідницької роботи.

 • Основний фокус освітньої програми та спеціалізації:

Загальна освіта в області історії. Програма базується на врахуванні сьогоднішнього стану історичної науки, орієнтує на формування та розвиток професійних компетентностей у сфері історії, вивчення теоретичних та практичних методик здійснення історичних досліджень за актуальними спеціалізаціями, в рамках яких можлива подальша професійна та наукова кар’єра: історія України, історична регіоналістика, архівістика, музеєзнавство.
Ключові слова: історія України, всесвітня історія, археологія, архівна справа, музеєзнавство, методологія, навчання.

 • Особливості програми:

Програма сформована як оптимальне поєднання академічних та професійних вимог. Орієнтована на формування у студентів компетентностей щодо практичної діяльності для збереження та використання культурної спадщини, консультаційних послуг, на фахову підготовку експертів з регіоналістики та європеїстики, архівної та музейної справи. Стимулювання академічної мобільності студентів. Проходження практики в археологічних експедиціях, архівних і музейних установах та закладах освіти.

Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання

 • Придатність до працевлаштування:

Історик, історик (економіка), історик (політика), історик (суспільні відносини), консультант з питань історії, код КП 2443.2;

Архівіст, експерт з комплектування музейного та виставочного фонду, зберігач експонатів, зберігач фондів, код КП 2431.2;

Археограф, археолог, етнолог, палеограф, код КП 2442.2;
Вчительстажист середнього навчально-виховного закладу, код КП 2320.

 • Подальше навчання:

Можливість навчатися за програмами другого рівня вищої освіти