Юридичний Навчально Науковий Інститут Права Сумський Державний Університет

АСОЦІАЦІЯ ВИПУСКНИКІВ

ПОЛОЖЕННЯ

«Про асоціацію випускників юридичного факультету Сумського державного університету»

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1    Асоціація випускників, юридичного факультету Сумського державного університету (СумДУ), далі «Асоціація», є добровільним самоправним формуванням, створеним для сумісного досягнення цілей і реалізації спільних інтересів, визначених даним Положенням.

1.2    Асоціація формується із числа випускників юридичного факультету Сумського державного університету. Також до її складу можуть входити посадові особи СумДУ, почесні та колективні члени.

1.3    Асоціація випускників є вільною від втручання політичних партій, громадських або релігійних організацій.

1.4    На підставі даного Примірного положення у якості окремих осередків загальнофакультетської Асоціації можуть створюватися асоціації випускників випускових кафедр (спеціальностей) які діють на підставі відповідних положень затверджених рішеннями кафедр, вченої ради факультету.

 

2. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ АСОЦІАЦІЇ

2.1    Основною метою діяльності Асоціації є:

– сприяння   реалізації   навчальних,   наукових,   соціально-економічних   і виробничих напрямків розвитку СумДУ;

– створення умов для освітнього, наукового, культурного і професійного спілкування випускників, студентів та викладачів юридичного факультету СумДУ.

2.2    Діяльність Асоціації направлена на вирішення таких основних завдань:

–   сприяння зростанню престижу юридичного факультету СумДУ;

– сприяння професійному зростанню випускників юридичного факультету СумДУ, створення умов для більш повної їх самореалізації у науковій, професійній, освітній, культурній та інших видах діяльності;

– інформаційний обмін між випускниками та посадовими особами   юридичного факультету СумДУ.

2.3    Для вирішення вищевказаних завдань Асоціація в порядку, передбаченому чинним законодавством, здійснює, такі види діяльності:

– ведення  інформаційної бази даних  випускників юридичного факультету СумДУ, забезпечення зв’язку з випускниками, в установленому законом порядку проведення різних опитувань, анкетувань, співбесід тощо з метою, поглиблення знань про факультет;

– організація культурного спілкування та/або відпочинку випускників  юридичного факультету СумДУ, встановлення і підтримка зв’язків між членами Асоціації, у тому числі для надання взаємної підтримки і допомоги;

– здійснення заходів щодо залученим випускників юридичного факультету СумДУ до добровільної участі в реалізації проектів та програм розвитку СумДУ;

– організація професійної і соціальної адаптації, сприяння працевлаштуванню молодих фахівців – випускників юридичного факультету СумДУ, залучення студентів на стажування та практику;

– сприяння ресурсному забезпеченню проектів освітньої, наукової та гуманітарної спрямованості;

– сприяння розвитку ефективних форм підвищення професійної кваліфікації членів Асоціації в СумДУ та в інших навчальних закладах України та за кордоном;

– пошук коштів, у тому числі грантів, благодійних і цільових коштів та майна, які безкоштовно надаються українськими та іноземними благодійними організаціями і громадянами для здійснення діяльності, що передбачена Положенням Асоціації;

– обмін досвідом з іншими організаціями випускників, громадськими організаціями, у тому числі за кордоном;

2.4 Асоціація може надавати Вченим радам факультетів (інститутів) пропозиції щодо удосконалення навчальних планів та удосконалення робочих навчальних програм конкретних дисциплін при підготовці фахівців з відповідних напрямків підготовки.

 

3. СКЛАД ТА СТРУКТУРА АСОЦІАЦІЇ

3.1    Членство в Асоціації може бути індивідуальним або колективним.

3.2    Почесними членами Асоціації можуть бути особи, які були випускниками іншого навчального закладу, але надають всебічну матеріальну, інформаційну та іншу допомогу у роботі Асоціації або університету.

3.3. Колективними членами Асоціації можуть бути колективи установ, підприємств, організацій, які є замовниками кадрів – випускників СумДУ, та які сприяють вирішенню основних завдань діяльності Асоціації, визначених даним Положенням.

3.4    Колективні та почесні члени асоціації можуть входити також в декілька асоціацій структурних підрозділів університету.

3.5    Членство у Асоціації набувається на добровільних засадах на підставі особистої заяви або реєстрації на офіційній інтернет-сторінці Асоціації юридичного факультету, відповідного листа організації або установи. Загальні збори членів асоціації проводяться один раз на рік або частіше за потребою.

3.6    Члени Асоціації виконують функції, покладені на них, на безоплатній та позаштатній основі.

3.7    Керівним органом Асоціації випускників є виконавчий комітет, до складу якої входять Голова Асоціації та координатори Асоціації за різними видами діяльності Асоціації відповідно до п. 2.3 даного Положення. Виконавчий комітет Асоціації обирається на установчих зборах.

3.8    Голова Асоціації може бути працівником СумДУ, який призначається шляхом відкритого голосування членами Асоціації більшістю голосів. Пропозиції щодо висунення претендентів на посаду Голови Асоціації можуть ініціюватись як зі сторони адміністрації юридичного факультету СумДУ, так і від членів Асоціації.

3.9    Ієрархія підпорядкування та функціональний розподіл у Асоціації випускників формується за рішеннями президії Асоціації.

3.10  Для забезпечення діяльності Асоціації адміністрацією СумДУ можуть надаватись приміщення, інформаційна підтримка з використанням офіційних сайтів університету та створюються інші необхідні умови для ефективної її діяльності. Технічна підтримка та організаційне забезпечення діяльності здійснюється університетським відділом практики та інтеграційних зв’язків з замовниками кадрів.

 

4. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

4.1    Дане Примірне положення набирає чинності з моменту його затвердження.

4.2    Остаточна редакція Положення затверджується на установчих зборах

Асоціації. Зміни і доповнення до положення можуть вноситися рішенням

загальних зборів або президії асоціації.

 

Залишити коментар