Юридичний Навчально Науковий Інститут Права Сумський Державний Університет

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ

Інформація про засідання вченої ради ННІ права

На засіданні від 21 червня 2024  р. розглянуто такі питання:

 1. Про реалізацію програм академічної мобільності, співпрацю із закордонними навчальними закладами та дослідницькими центрами, участь у міжнародних грантових програмах та проектах ННІ права.
 2. Про стан забезпечення профорієнтаційної та рекламно-інформаційної роботи в ННІ права.
 3. Заслуховування звіту стипендіата Верховної Ради для молодих-учених докторів наук Бондаренко О. С.
 4. Про призначення іменних стипендій.
 5. Про рекомендацію до видання:

– колективної монографії «Регіональні детермінанти формування соціальних еліт та їх вплив на процеси націє- та державотворення в Україні. Сумщина» (за заг. ред. д-ра іст. наук, професора Дегтярьова С.І.);

– збірника тез доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції “Реформування правової системи в контексті євроінтеграційних процесів”;

– матеріалів науково-практичного круглого столу «Локальна демократія: роль громад та органів місцевого самоврядування»;

–  збірника матеріалів ХІ Всеукраїнської науково-практичної «Суспільно-політичні процеси в Україні та світі: історія, проблеми, перспективи»;

– збірника матеріалів Науково-практичного круглого столу «Свобода вираження поглядів: проблеми імплементації європейських стандартів в Україні».

 1. Про надання академічної відпустки; про зміни наукових керівників для аспірантів ННІ права.
 2. Про рекомендацію до зарахування в докторантуру Сумського державного університету Бурбику Віталія Олександровича, Правдюка Віталія Михайловича.

 

На засіданні від 7 березня 2024  р. розглянуто такі питання:

 1. Про стан забезпечення якості підготовки фахівців в інституті права.
 2. Про стан видавничої діяльності в ННІ права за 2023 р.
 3. Про підсумки успішності студентів за осінній семестр 2023-2024 н.р.
 4. Стан позанавчальної роботи та роботи з національно-патріотичного виховання у Навчально-науковому інституті права.
 5. Про стан та перспективи розвитку студентського самоврядування в інституті права.
 6. Про рекомендацію до видання:

– монографії «Розкрадання у кримінально-правовому вимірі: історія, теорія і практика» (автори – д.ю.н., проф. Сухонос В.В.; д.ю.н., проф. Сухонос В.В. (мол.).; д.ю.н., проф. Куліш А.М.; д.ю.н., доцент Білокінь Р. М.);

– підручника Кримінальне право України (Загальна частина) (автори – д.ю.н., проф. Сухонос В.В.; д.ю.н., проф. Сухонос В.В. (мол.).; д.ю.н., доцент Білокінь Р. М.; д.ю.н., доцент Бондаренко О.С.).

 1. Про створення спеціалізованої юридичної клініки ННІ права СумДУ.
 2. Про відрахування аспірантів; погодження переривання підготовки аспірантів; про зміну наукових керівників аспірантам.

 

На засіданні від 23 січня 2024  р. розглянуто такі питання:

 1. Про рекомендацію кандидатур студентів на призначення іменних стипендій.
 2. Рекомендація до видання збірника матеріалів Науково-практичного круглого столу «Правове регулювання фінансових послуг: національний, європейський, глобалізаційний виміри» (м. Суми, 26 січня 2024 р.).

 

На засіданні від 07 грудня 2023 р. розглянуто такі питання:

 1. 1. Про стан розвитку наукової діяльності на кафедрах ННІ права та її основні завдання на 2024 рік
 2. Про стан грантової та госпрозрахункової діяльності та основні завдання на 2024 рік.
 3. Затвердження звітів для зарахування результатів підвищення кваліфікації за контрольними показниками накопичувальної системи викладачам інституту.

 

На засіданні від 07 листопада 2023 р. розглянуто такі питання:

 1. Про розгляд атестаційних матеріалів:

– канд. юрид. наук Думчикова Михайла Олександровича щодо присвоєння вченого звання доцента по кафедрі кримінально-правових дисциплін та судочинства

– канд. юрид. наук Миргород Валерії Валеріївни щодо присвоєння вченого звання доцента по кафедрі адміністративного, господарського права та фінансово-економічної безпеки

 1. Про сучасний стан та нові перспективи практично-орієнтованої складової підготовки студентів ННІ права.
 2. Про присутність в інформаційному просторі та стан просування веб-ресурсів ННІ права у мережі інтернет
 3. Про підсумки осінньої вступної кампанії в аспірантуру.

доповідачка – Миргород Валерія Валеріївна

 1. Про затвердження тем дисертаційних робіт, загальних планів наукової роботи та планів наукової роботи на 1-й рік підготовки здобувачам третього рівня наукового ступеня доктора філософії першого року навчання; тем дисертаційних досліджень докторантам інституту.
 2. Про погодження переривання підготовки здобувачам третього рівня наукового ступеня доктора філософії.
 3. Про затвердження подвійного наукового керівництва для здобувача ступеня доктора філософії першого року навчання.

 

На засіданні від 05 жовтня 2023 р. розглянуто такі питання:

 1. Про підсумки успішності студентів у весняному семестрі 2022-2023 н.р.
 2. Про підсумки роботи студентського наукового товариства ННІ права у 2022-2023 н.р. та визначення основних напрямків роботи в 2023-2024 н.р.

На засіданні від 07 вересня 2023 р. розглянуто такі питання:

 1. Про затвердження плану роботи Вченої ради ННІ права на 2023-2024 р.
 2. Про розгляд атестаційних матеріалів к.ю.н. Шлапко Тетяни Вікторівни про присвоєння вченого звання доцента по кафедрі адміністративного, господарського права та фінансово-економічної безпеки; к.ю.н. Славко Анни Сергіївни про присвоєння вченого звання доцента по кафедрі міжнародного, європейського права та порівняльного правознавства.
 3. Про вжиття заходів для усунення недоліків за результатами проведення акредитації ОП «Історія» та «Міжнародне право» (на виконання рішення вченої ради від 02 березня 2023 р. Протокол № 7).
 4. Про підсумки роботи щодо формування контингенту осіб, що навчаються за усіма освітніми ступенями та курсами, основні завдання на 2023-2024 н.р.
 5. Про рекомендацію до видання збірника Науково-практичного круглого столу “Сучасні виклики для міграційної політики: правові, освітні та історичні аспекти” (24 червня 2023 р.), який відбувся у рамках реалізації грантового проєкту «101098859-EU4Migration-ERASMUS-JMO-2022-HEI-TCH-RSCH-UA-IBA / ERASMUS-JMO-2022-HEI-TCH-RSCH «Міграційна політика та право ЄС у контексті цілей сталого розвитку» напряму «Жан Моне» програми Еразмус+.

 

На засіданні від 28 червня 2023 р. розглянуто такі питання:

 1. Про стан роботи кураторів навчальних груп І курсу.
 2. Про рекомендацію студентів на одержання іменних стипендій.
 3. Про стан виконання рішень вченої ради інституту.
 4. Про фактичне виконання навантаження кафедрами ННІ права.

 

На засіданні від 1 червня 2023 року  розглянуто такі питання:

 1. Про рекомендацію до видання збірника тез VII Міжнародної науково-практичної on-line конференції “Реформування правової системи в контексті євроінтеграційних процесів” (18-19 травня 2023 р.).
 2. Про рекомендацію до видання збірника тез матеріалів Х Всеукраїнської науково-практичної конференції «Суспільно-політичні процеси в Україні та світі: історія, проблеми, перспективи» (28 квітня 2023 р.).
 3. Про рекомендацію до видання збірника тез круглого столу «Локальна демократія: роль громад та органів місцевого самоврядування», який відбувся у рамках реалізації освітнього проєкту ERASMUS-JMO-2021-HEI-TCH-RSCH -101047645 – «EULOCDEM: Локальна демократія: кращі європейські практики для України» напряму Модуль Жана Моне
 4. Про рекомендацію до видання Навчального посібника «Європейські стандарти захисту прав споживачів фінансових послуг» (автори Плотнікова М.В., Руденко Л.Д., Швагер О.А.), підготовленого у рамках роботи над проєктом 619998-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-MODULE напряму «Жан Моне» модуль Жана Моне «Європейські стандарти захисту прав споживачів фінансових послуг».
 5. Про затвердження тем дисертаційного дослідження, загальних планів наукової роботи аспірантів та індивідуальних планів наукової роботи здобувачів третього рівня вищої освіти (доктора філософії) першого року навчання Навчально-наукового інституту права СумДУ зі спеціальності 081«Право».
 6. Про відрахування аспіранта у зв’язку із невиконанням індивідуального плану.

 

 

На засіданні від 06 квітня 2023 р. розглянуто такі питання:

 1. Про реалізацію програм академічної мобільності, співпраця із закордонними навчальними закладами та дослідницькими центрами, участь у міжнародних грантових програмах та проектах ННІ права.
 2. Про стан забезпечення навчальними матеріалами дистанційної форми навчання.
 3. Про стан забезпечення профорієнтаційної та рекламно-інформаційної роботи в ННІ права
 4. Про рекомендацію до видання монографії Думчикова М. О. «Концептуальні засади кримінально-правової охорони кіберпростору в Україні».
 5. Про переривання підготовки здобувачів наукового ступеню доктора філософії в галузі права
 6. Про погодження переривання підготовки здобувачів наукового ступеню доктора філософії у галузі права.
 7. Про рекомендацію в.о. завідувача кафедри адміністративного, господарського права та фінансово-економічної безпеки к.ю.н., доцента Ільченка Олександра Васильовича до докторантури СумДУ.
 8. Про рекомендацію завідувачки кафедри міжнародного, європейського права та порівняльного правознавства к.ю.н., доц. Завгородньої Владислави Миколаївни до докторантури СумДУ.

 

На засіданні від 02 березня 2023 р. розглянуто такі питання:

 1. Про стан забезпечення якості підготовки фахівців в інституті права.
 2. Про стан видавничої діяльності в ННІ права за 2022 р.
 3. Про підсумки успішності студентів за осінній семестр 2022-2023 н.р.
 4. Про завдання інституту щодо розвитку системи надання додаткових платних послуг.
 5. Про стан виховної та позанавчальної роботи в інституті права
 6. Стан та перспективи розвитку студентського самоврядування в інституті права.
 7. Затвердження звітів для зарахування результатів підвищення кваліфікації за контрольними показниками накопичувальної системи викладачам ННІ права.
 8. Про погодження переривання підготовки здобувачів наукового ступеню доктора філософії у галузі права.

 

На засіданні від 08 лютого 2023 р. розглянуто такі питання:

 1. Про розгляд атестаційних матеріалів д.ю.н., доцента, заслуженого юриста України, доцента Рєзніка О.М. про присвоєння вченого звання професора по кафедрі кримінально-правових дисциплін та судочинства.
 2. Про рекомендацію до видання збірника матеріалів Науково-практичного круглого столу «Правове регулювання фінансових послуг: національний, європейський, глобалізаційний виміри» (м. Суми, 27 січня 2023 р.), який відбувся у рамках роботи над проєктом 619998-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-MODULE напряму «Жан Моне» модуль Жана Моне «Європейські стандарти захисту прав споживачів фінансових послуг».
 3. Про затвердження звітів для зарахування результатів підвищення кваліфікації за контрольними показниками накопичувальної системи викладачам ННІ права.

 

На засіданні від 26 січня 2023 року  розглянуто такі питання:

 1. Про рекомендацію кандидатур наступних здобувачів освіти на призначення іменної стипендії Кабінету Міністерства України, іменної стипендії Президента України.

 

На засіданні від 01 грудня 2022 р. розглянуто такі питання:

 1. Про стан розвитку наукової діяльності на кафедрах ННІ права та її основні завдання на 2023 рік.
 2. Про стан грантової та госпрозрахункової діяльності та основні завдання на 2023 рік.
 3. Про затвердження звітів для зарахування результатів підвищення кваліфікації за контрольними показниками накопичувальної системи викладачам ННІ права.

 

На засіданні від 03 листопада 2022 р. розглянуто такі питання:

 1. Про сучасний стан та нові перспективи практично-орієнтованої складової підготовки студентів ННІ права.
 2. Про присутність в інформаційному просторі та стан просування веб-ресурсів ННІ права у мережі інтернет.
 3. Про затвердження тем дисертаційного дослідження, загальних планів наукової роботи аспірантів та індивідуальних планів наукової роботи здобувачів третього рівня вищої освіти (доктора філософії) першого року навчання Навчально-наукового інституту права СумДУ зі спеціальності 081«Право».
 4. Про погодження переривання підготовки здобувачам наукового ступеня.
 5. Про затвердження теми дисертаційного дослідження докторанта СумДУ Миргород-Карпової В.В.
 6. Про призначення другого наукового керівника аспірантам ННІ права.
 7. Про заслуховування звіту про результати виконання НДР (молоді вчені) за держбюджетним фінансування МОН України (науковий керівник Резнік О.М., відповідальна виконавець Бондаренко О.С.).
 8. Про затвердження звітів для зарахування результатів підвищення кваліфікації за контрольними показниками накопичувальної системи викладачам ННІ права.

 

На засіданні від 06 жовтня 2022 р. розглянуто такі питання:

 1. Про підсумки роботи щодо формування контингенту осіб, що навчаються за усіма освітніми ступенями та курсами, основні завдання на 2021-2022 н.р.
 2. Про підсумки успішності студентів у весняному семестрі 2021-2022 н.р.
 3. Про підсумки роботи студентського наукового товариства ННІ права у 2021-2022 н.р. та визначення основних напрямків роботи в 2022-2023 н.р.
 4. Про підсумки осінньої вступної кампанії в аспірантуру.
 5. Про затвердження звітів для зарахування результатів підвищення кваліфікації за контрольними показниками накопичувальної системи викладачам ННІ права.

 

На засіданні від 01 вересня 2022 р. розглянуто такі питання:

 1. Про затвердження плану роботи вченої ради ННІ права на 2022-2023 н.р.
 2. Про розгляд атестаційних матеріалів к.ю.н. Уткіної Марини Сергіївни про присвоєння вченого звання доцента по кафедрі кримінально-правових дисциплін та судочинства.
 3. Про затвердження тем дисертаційних робіт, загальних планів наукової роботи та планів наукової роботи на 1-й рік підготовки здобувачам третього рівня наукового ступеня доктора філософії першого року навчання.
 4. Про переривання підготовки здобувачів наукового ступеня доктора філософії в галузі права.
 5. Про заслуховування звітів про наукову роботу докторантів Уткіної М.С., Гончарової А.В.

 

На засіданні від 22  червня 2022 року розглянуто такі питання:

Про рекомендацію кандидатур студентів на призначення іменної стипендії Голови обласної державної адміністрації, іменної стипендії Президента України, іменної  стипендії ім. М. Грушевського, іменної стипендії Верховної Ради України.

На засіданні від 16 червня 2022 року розглянуто такі питання:

 1. Стан роботи кураторів навчальних груп І курсу.
 2. Стан виконання рішень вченої ради інституту.
 3. Затвердження звітів для зарахування результатів підвищення кваліфікації за контрольними показниками накопичувальної системи викладачам інституту.
 4. Рекомендація к.ю.н., доцента Ільченка О.В. до докторантури СумДУ.
 5. Рекомендація к.ю.н. Миргород-Карпової В.В. до докторантури СумДУ.
 6. Затвердження наукової теми другої половини дня для:
 • кафедри фундаментальної юриспруденції та конституційного права на 2022–2025 рр.;
 • кафедри адміністративного, господарського права та фінансово-економічної безпеки на 2022-2025 рр.
 1. Про затвердження положення про філію кафедри кримінально-правових дисциплін та судочинства ННІ права СумДУ на базі Сумського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.
 2. Рекомендація до видання:
 • монографії Дегтярьова С.І. «Повітові суди Північно-Східної України наприкінці ХVIII – у середині ХІХ ст.: функції, персональний склад, документація» (Електронне видання);
 • монографії Сухоноса В. В., Куліша А. М., Сухоноса В. В. (мол.), Білоконя Р. В. «Керівник: адміністративно-правовий вимір»
 • електронного навчального посібника «Інформаційне право (у схемах і таблицях)» (автор М.С.Уткіна);
 • збірника тез круглого столу «Кращі практики децентралізації: досвід країн ЄС для України» (27 травня 2022 р.);
 • збірника матеріалів VІ Міжнародної науково-практичної конференції «Реформування правової системи в контексті євроінтеграційних процесів».

 

На засіданні від 19 травня 2022 р. розглянуто такі питання:

 1. Про уточнення теми аспірантам
 2. Продовження переривання підготовки аспірантів
 3. Про переривання підготовки здобувача наукового ступеню
 4. Затвердження звіту для зарахування результатів підвищення кваліфікації викладачам інституту

 

На засіданні від 7 квітня 2022 р. розглянуто такі питання:

 1. Підсумки успішності студентів за осінній семестр 2021-2022 н.р.
 2. Стан виховної та позанавчальної роботи в інституті права.
 3. Стан та перспективи розвитку студентського самоврядування в інституті права.
 4. Реалізація програм академічної мобільності, співпраця із закордонними навчальними закладами та дослідницькими центрами, участь у міжнародних грантових програмах та проектах ННІ права.
 5. Стан забезпечення навчальними матеріалами дистанційної форми навчання.
 6. Про рекомендацію до видання навчального посібника «Кримінальне право. Загальна частина (у таблицях і схемах)» (автори – д.ю.н. Бондаренко Ольга Сергіївна, к.ю.н. Думчиков Михайло Олександрович).
 7. Затвердження звіту для зарахування результатів підвищення кваліфікації за контрольними показниками накопичувальної системи викладачам інституту.

 

На засіданні від 3 лютого 2022 р. розглянуто такі питання:

 1. Стан забезпечення якості підготовки фахівців в інституті права.
 2. Стан видавничої діяльності в ННІ права за 2021 р.
 3. Рекомендація до видання
 • монографії к.ю.н., доцента Гончарової А.В. «Спадкування за законом в Україні та досвід країн Європи»;
 • збірника матеріалів Науково-практичного круглого столу «Правове регулювання фінансових послуг: національний, європейський, глобалізаційний виміри» (м. Суми, 28 січня 2022 р.)4
 1. Затвердження звіту для зарахування результатів підвищення кваліфікації за контрольними показниками накопичувальної системи викладачу інституту.
 2. Про переривання підготовки здобувача наукового ступеню доктора філософії в галузі права

 

На засіданні від 20 січня 2021 р. розглянуто такі питання:

 1. Про рекомендацію кандидатур студентів на призначення іменної стипендії Кабінету Міністрів України та іменної стипендії Президента України.
 2. Уточнення назви теми наукового дослідження аспіранту.

 

На засіданні від  2 грудня 2021 р.  розглянуто такі питання:

 1. Про заміщення посади завідувача кафедри адміністративного, господарського права та фінансово-економічної безпеки
 2. Розгляд атестаційних матеріалів к.ю.н. Бондаренко Ольги Сергіївни про присвоєння вченого звання доцента по кафедрі кримінально-правових дисциплін та судочинства.
 3. Стан розвитку наукової діяльності на кафедрах ННІ права та її основні завдання на 2022 р.
 4. Стан грантової та госпрозрахункової діяльності та основні завдання на 2022 рік.
 5. Про створення апробаційної ради з попередньої експертизи дисертаційних робіт за спеціальністю 081 «Право».
 6. Затвердження теми дисертаційного дослідження, загального плану наукової роботи аспіранта та плану наукової роботи на 1-й рік підготовки аспірантам.
 7. Затвердження подвійного наукового керівництва аспірантом.
 8. Рекомендація до видання навчального посібника «Судові, правоохоронні органи та органи юстиції України» (автори д.ю.н., професор А. М. Куліш, д.ю.н., доцент Т. А. Кобзєва, д-р ф. Є. В. Михайловська.)

 

На засіданні від 4 листопада 2021 р. розглянуто такі питання:

 1. Розгляд атестаційних матеріалів д.ю.н., доцента Кобзєвої Тетяни Анатоліївни про присвоєння вченого звання професора по кафедрі адміністративного, господарського права та фінансово-економічної безпеки.
 2. Розгляд атестаційних матеріалів к.ю.н. Панкратової Вікоторії Олегівни про присвоєння вченого звання доцента по кафедрі фундаментальної юриспруденції та конституційного права.
 3. Підсумки успішності студентів у весняному семестрі 2020-2021 н.р.
 4. Сучасний стан та нові перспективи практично-орієнтованої складової підготовки студентів ННІ права.
 5. Про присутність в інформаційному просторі та стан просування веб-ресурсів ННІ права у мережі Інтернет
 6. Затвердження теми дисертаційного дослідження докторанту Думчикову М.О.
 7. Затвердження теми дисертаційного дослідження докторантам.
 8. Затвердження теми дисертаційного дослідження, загального плану наукової роботи аспіранта та плану наукової роботи на 1-й рік підготовки аспірантам.
 9. Про надання переривання підготовки здобувачу наукового ступеню.
 10. Про замовлення місць державного замовлення до докторантури.
 11. Про рекомендацію до започаткування освітньої програми для першого рівня вищої освіти спеціальності ОП 014 «Середня освіта. Історія».
 12. Затвердження звітів для зарахування результатів підвищення кваліфікації за контрольними показниками накопичувальної системи викладачам інституту

 

На засіданні від 7 жовтня 2021 р. розглянуто такі питання:

 1. Про заміщення посади доцента кафедри кримінально-правових дисциплін та судочинства.
 2. Підсумки роботи щодо формування контингенту осіб, що навчаються за усіма освітніми ступенями та курсами, основні завдання на 2021-2022 н.р.
 3. Підсумки роботи студентського наукового товариства ННІ права, результати участі студентів ННІ права у Всеукраїнських олімпіадах та конкурсах НДР у 2020-2021 н. р. та визначення основних напрямків роботи в 2021-2022 н.р.
 4. Підсумки осінньої вступної кампанії в аспірантуру.
 5. Про переривання підготовки здобувача наукового ступеня доктора філософії в галузі права.

 

На засіданні від 27 серпня 2021 р. розглянуто такі питання:

 1. Затвердження плану роботи вченої ради ННІ права на 2021-2022 н.р.

Відповідальна – Плотнікова М.В.

 1. Обрання делегата для участі у З’їзді представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ.
 2. Про поновлення підготовки здобувача наукового ступеня доктора філософії .
 3. Внесення змін до Положення про проведення археологічної/ архівної/ музейної практики здобувачів спеціальності 032 «Історія та археологія» Сумського державного університету.

На засіданні від 23.06.2021 року розглянуто таке питання:

Обговорення перспективного плану роботи та основних напрямків діяльності інституту на наступний період за результатами звіту директора ННІ права.

 

На засіданні від 10.06.2021 року розглянуто такі питання:

 1. Вибори голови, заступника голови та секретаря Вченої ради навчально-наукового інституту права.
 2. Розгляд атестаційних матеріалів д.ю.н., доцента Старинського М.В. про присвоєння вченого звання професора по кафедрі адміністративного, господарського права та фінансово-економічної безпеки.
 3. Рекомендація до докторантури.
 4. Стан виконання рішень вченої ради інституту.
 5. Фактичне виконання навантаження кафедрами ННІ права.
 6. Затвердження звіту для зарахування результатів підвищення кваліфікації за контрольними показниками накопичувальної системи викладачам інституту.
 7. Рекомендація до видання:

– монографії «Перспективи впровадження цінностей європейського союзу в правову систему України», автори В.М. Завгородня, А.С. Славко;

– матеріалів ІІ Міжнародної науково-методичної конференції «Ціннісно-орієнтований підхід в освіті і виклики євроінтеграції» (м. Суми, 28-29 травня 2021 р.);

– навчального посібника «Європейські стандарти захисту прав споживачів фінансових послуг», автори М.В. Плотнікова, Л.Д. Руденко, О.А. Швагер (доповідач Завгородня В.М.).

 1. Затвердження теми дисертаційного дослідження здобувачам наукового ступеня.
 2. Уточнення назви теми наукового дослідження аспіранту.
 3. Стан роботи кураторів навчальних груп І курсу.
 4. Рекомендація студентів для отримання іменних стипендій.

На засіданні від 20.05.2021 року розглянуто такі питання:

 1. Рекомендація до видання збірника матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції «Реформування правової системи в контексті євроінтеграційних процесів»
 2. Рекомендація до видання монографії «Концепція нової інноваційної моделі державного управління фінансової системи України» (автори д.ю.н. Сухонос В.В., д.ю.н. Гаруст Ю.В., к.ю.н. Миргород-Карпова В.В.)
 3. Про рекомендацію до докторантури.
 4. Затвердження теми дисертаційної роботи для аспіранта
 5. Затвердження звітів для зарахування результатів підвищення кваліфікації за контрольними показниками накопичувальної системи викладачам інституту.

 

На засіданні від 01.04.2021 року розглянуто такі питання:

 1. Реалізація програм академічної мобільності, співпраця із закордонними навчальними закладами та дослідницькими центрами, участь у міжнародних грантових програмах та проектах ННІ права
 2. Стан забезпечення навчальними матеріалами дистанційної форми навчання
 3. Затвердження квот щодо формування складу вченої ради Навчально-наукового інституту права Сумського державного університету
 4. Зміна назви кафедри міжнародного, європейського права та цивільно-правових дисциплін (нова назва – кафедра міжнародного, європейського права та порівняльного правознавства).
 5. Затвердження звітів для зарахування результатів підвищення кваліфікації за контрольними показниками накопичувальної системи викладачам інституту.

 

 

На засіданні від 04 березня 2021 року  розглянуто такі питання:

 1. Про обрання на посаду доцента кафедри адміністративного, господарського права та фінансово-економічної безпеки.
 2. Підсумки успішності студентів за осінній семестр 2020-2021 н.р.
 3. Стан виховної та позанавчальної роботи в інституті права.
 4. Стан та перспективи розвитку студентського самоврядування в інституті права.
 5. Рекомендація до видання:

– монографії «Концепція кримінально-правової протидії корупції в Україні» (автор к.ю.н., доцент Бондаренко О.С.);

– конспекту лекцій з дисципліни «Банківське право» (автори – д.ю.н., доцент Старинський М.В., д.ю.н., професор Завальна Ж.В.).

 1. Зміна та уточнення тем дисертаційних досліджень аспірантам інституту
 2. Надання переривання підготовки здобувачу наукового ступеню.

 

На засіданні від 4 лютого 2021 року розглянуто такі питання:

 1. Стан забезпечення якості підготовки фахівців в інституті права.
 2. Стан видавничої діяльності в ННІ права за 2020 р.
 3. Затвердження звітів для зарахування результатів підвищення кваліфікації за контрольними показниками накопичувальної системи викладачам інституту.
 4. Зміна та уточнення тем дисертаційних досліджень аспірантам інституту.
 5. Погодження переривання підготовки аспіранта інституту.
 6. Призначення доктора філософії, викладача кафедри адміністративного, господарського права та фінансово-економічної безпеки Горобець Н.С. науковим керівником здобувача ступеня доктора філософії Глущенко Н.В.
 7. Рекомендація до видання збірнику матеріалів круглого столу «Законодавство України про фінансові послуги: питання адаптації до права Європейського Союзу» (15 січня 2021 р.).

 

На засіданні від 21 січня 2021 року розглянуто такі питання:

 1. Затвердження додаткової програми кандидатського іспиту зі спеціальності 12.00.07 «Адміністративне право і процес; інформаційне право; фінансове право» для аспіранта.
 2. Про рекомендацію кандидатури студента на призначення іменної Президента України.

 

На засіданні від 03 грудня 2020 року розглянуто такі питання:

 1. Про розгляд атестаційних матеріалів Дашутіна І.В. для отримання вченого звання доцента кафедри адміністративного, господарського права та фінансово-економічної безпеки.
 2. Стан розвитку наукової діяльності на кафедрах ННІ права та її основні завдання на 2021 р.
 3. Стан грантової та госпрозрахункової діяльності та основні завдання на 2021 рік.
 4. Про рекомендацію до видання навчально-практичного посібника «Criminal Law: General Part», автори – к.ю.н. Бондаренко О.С., д.ю.н. Рєзнік О.М., д.ю.н. Пахомов В.В., к.ю.н. Думчиков М.О.
 5. Про відрахування аспіранта інституту.
 6. Про зміну теми дослідження аспіранту інституту.
 7. Про затвердження теми дисертаційного дослідження аспіранту інституту.

 

На засіданні від 05.11.2020  року розглянуто такі питання:

 1. Сучасний стан та нові перспективи практично-орієнтованої складової підготовки студентів ННІ права.
 2. Про присутність в інформаційному просторі та стан просування веб-ресурсів ННІ права у мережі інтернет.
 3. Затвердження тем дисертацій аспірантам та докторантам.
 4. Про переривання підготовки здобувача наукового ступеня доктора філософії в галузі права.

 

На засіданні від 06 жовтня 2020 року розглянуто такі питання:

 1. Про розгляд атестаційних матеріалів Плотнікової М.В. для отримання вченого звання доцента кафедри міжнародного, європейського права та цивільно-правових дисциплін.
 2. Підсумки роботи щодо формування контингенту осіб, що навчаються за усіма освітніми ступенями та курсами, основні завдання на 2020-2021 н.р.
 3. Підсумки успішності студентів у весняному семестрі 2019-2020 н.р.
 4. Підсумки роботи студентського наукового товариства ННІ права, результати участі студентів ННІ права у Всеукраїнських олімпіадах та конкурсах НДР у 2019-2020 н. р. та визначення основних напрямків роботи в 2020-2021 н.р.
 5. Підсумки осінньої вступної кампанії в аспірантуру.
 6. Заслуховування звітів аспірантів та здобувачів ННІ права.
 7. Про рекомендацію до видання підручника «Державознавство: курс лекцій: підручник» (автори – д.ю.н. Сухонос Володимир Вікторович , професор, д.ю.н. Сухонос Віктор Володимирович; професор, д.ю.н. Куліш Анатолій Миколайович к.ю.н. Білоконь Руслан Михайлович).
 8. Про рекомендацію до видання навчального посібника «Складання процесуальних документів для юристів» (автори – д.ю.н. Куліш А.М., д.ю.н. Рєзнік О.М., Рубаненко А.М., к.ю.н. Новицька М.М.)
 9. Затвердження наукової теми другої половини дня для кафедри історії на 2020-2023 рр.
 10. Затвердження наукової теми другої половини дня для кафедри міжнародного, європейського права та цивільно-правових дисциплін на 2020-2023 рр.
 11. Уточнення початкової теми дисертаційного дослідження аспіранту інституту.
 12. Змінення початкової теми дисертаційного дослідження аспіранту інституту.

 

На засіданні від 27 серпня 2020 року розглянуто такі питання:

 1. Обговорення та рекомендація кандидатури д.ю.н., професора кафедри КПДС Сухоноса В.В. щодо присвоєння почесного звання «Заслужений професор Сумського державного університету»
 2. Про заміщення посади завідувача кафедри фундаментальної юриспруденції та конституційного права.
 3. Про заміщення посади завідувача кафедри історії.
 4. Затвердження плану роботи Вченої ради ННІ права на 2020-2021 н.р.

На засіданні від 18 червня 2020 р. розглянуто такі питання:

 1. Реалізація програм академічної мобільності, співпраця із закордонними навчальними закладами та дослідницькими центрами, участь у міжнародних грантових програмах та проектах ННІ права.
 2. Стан забезпечення навчальними матеріалами дистанційної форми навчання.
 3. Стан роботи кураторів навчальних груп І курсу.
 4. Стан виконання рішень вченої ради інституту.
 5. Про реорганізацію кафедри КПТІДП шляхом поділу її на дві кафедри.
 6. Про рекомендацію до видання збірнику тез доповідей Міжнародної науково-методичної конференції «Ціннісно-орієнтований підхід в освіті і виклики євроінтеграції»
 7. Про рекомендацію до видання навчального посібника «Деякі аспекти правового регулювання праці медичних працівників» (укладач д.ю.н., доцент, Кисельова О.І.)

На засіданні від 5 грудня 2019 р. розглянуто такі питання:

 1. Про розгляд атестаційних матеріалів Самойленка А.Л. для отримання вченого звання доцента кафедри міжнародного, європейського права та цивільно-правових дисциплін.
 2. Сучасний стан та нові перспективи практично-орієнтованої складової підготовки студентів ННІ права.
 3. Про присутність в інформаційному просторі та стан просування веб-ресурсів ННІ права у мережі інтернет
 4. Стан розвитку наукової діяльності на кафедрах ННІ права та її основні завдання на 2020 р.
 5. Стан грантової та госпрозрахункової діяльності та основні завдання на 2020 рік.
 6. Затвердження теми дисертацій аспірантам та докторантам.
 7. Рекомендація до видання:

– монографії «Міжнародні фінанси та міжнародна фінансова допомога в Україні: адміністративно-правовий аспект» (д.ю.н., доц. Гаруст Ю.В. та к.ю.н. Миргород-Карпова В.В.);

– монографії «Law Enforcement Authorities as Subjects of Economic Security of Ukraine» (д.ю.н., доц. Гаруст Ю.В. та к.ю.н. Мельник В.І.);

– навчального посібника “Адміністративна відповідальність та правопорушення (в схемах та таблицях)» (автори д.ю.н. Куліш А.М. та д.ю.н. Рєзнік О.М.).

На засіданні від 7 листопада 2019 р. розглянуто такі питання:

 1. Затвердження тем дисертаційних робіт, загальних планів наукової роботи та планів наукової роботи на 1-й рік підготовки аспірантам.
 2. Утворення апробаційної ради в ННІ права (для захисту аспірантів зі спеціальності “081 Право” доктор філософії).

На засіданні від 3 жовтня 2019 р. розглянуто такі питання:

 1. Про заміщення посади завідувача кафедри кримінально-правових дисциплін та судочинства.
 2. Про розгляд атестаційних матеріалів Колєснікової М.В. для отримання вченого звання доцента кафедри адміністративного, господарського права та фінансово-економічної безпеки.
 3. Підсумки успішності студентів у весняному семестрі 2018-2019 н.р.
 4. Підсумки роботи студентського наукового товариства ННІ права, результати участі студентів ННІ права у Всеукраїнських олімпіадах та конкурсах НДР у 2018-2019 н. р. та визначення основних напрямків роботи в 2019 – 2020 н.р.
 5. Підсумки осінньої вступної кампанії в аспірантуру.
 6. Заслуховування звітів аспірантів та здобувачів ННІ права
 7. Затвердження положення про лабораторію кафедри адміністративного, господарського права та фінансово-економічної безпеки Навчально-наукового інституту права.

На засіданні від 5 вересня 2019 р. розглянуто такі питання:

 1.  Затвердження плану роботи Вченої ради ННІ права на 2019-2020 р.
 2. Підсумки роботи щодо формування контингенту осіб, що навчаються за усіма освітніми ступенями та курсами, основні завдання на 2019-2020 н.р.

На засіданні від 13 червня 2019 р. розглянуто такі питання:

 1. Реалізація програм академічної мобільності, співпраця із закордонними навчальними закладами та дослідницькими центрами, участь у міжнародних грантових програмах та проектах ННІ права.
 2. Стан роботи кураторів навчальних груп І курсу.
 3. Про рекомендацію студентів для призначення іменних стипендій Голови обласної державної адміністрації, Президента України, Кабінету Міністрів України.
 4. Про фактичне виконання навантаження кафедрами навчально-наукового інституту права.
 5. Щодо заходів, спрямованих на забезпечення реалізації принципів академічної доброчесності у ННІ права.
 6. Про розгляд атестаційних матеріалів Янішевської К.Д. для отримання вченого звання доцента кафедри кримінально-правових дисциплін та судочинства
 7. Про рекомендацію до видання:
 • монографії к.ю.н., доцента Денисенка Сергія Івановича «Міжнародно-правові стандарти спрощення та гармонізації митних процедур у сфері міжнародної торгівлі»;
 • монографії к.ю.н., доцента Щербак Світлани Володимирівни «Теоретичні основи виконавчого процесу     України»;
 • видання підручника «Кримінальне право України. Особлива частина» (автори – професор, д.ю.н. Сухонос Віктор Володимирович; д.ю.н. Сухонос Володимир Вікторович та к.ю.н. Білоконь Руслан Михайлович).
  1. Про розгляд заяви щодо надання переривання підготовки здобувачу.
  2. Стан виконання рішень вченої ради інституту.
  3. Про рекомендацію щодо зарахування Мельника В.І., до докторантури СумДУ.

На засіданні від 27 травня 2019 р. розглянуто такі питання:                       

  1. Призупинення підготовки у аспірантурі аспіранту ННІ права.
  2. Заслуховування звітів аспірантів ННІ права.

На засіданні від 4 квітня 2019 р. розглянуто такі питання:

 1. Стан забезпечення навчальними матеріалами дистанційної форми навчання.
 2. Стан виконання рішення вченої ради від 6 грудня 2018 р. за результатами розгляду питання «Стан забезпечення якості підготовки фахівців в Навчально-науковому інституті права».
 3. Затвердження та зміна тем дисертацій аспірантам.

 

На засіданні від 7 березня 2019 р. розглянуто такі питання:

 1. Підсумки успішності студентів за осінній семестр 2018-2019 н.р.
 2. Стан виховної та позанавчальної роботи в інституті права
 3. Стан та перспективи розвитку студентського самоврядування в інституті права

 

На засіданні від 6 лютого 2019 р. розглянуто такі питання:

 1. Стан грантової та госпрозрахункової діяльності у 2018 році та основні завдання на 2019 рік
 2. Стан видавничої діяльності на кафедрах
 3. Про розгляд атестаційних матеріалів для отримання вчених звань:

– Пахомова В.В. для отримання вченого звання професора кафедри кримінально-правових дисциплін та судочинства

– Чурилової Т.М. для отримання вченого звання доцента кафедри міжнародного, європейського та цивільно-правових дисциплін

– Колєснікової М.В. для отримання вченого звання доцента кафедри адміністративного, господарського права та фінансово-економічної безпеки

  1. Про рекомендацію до видання монографії «Державний механізм забезпечення національної безпеки: інституціонально-правова та технологічна парадигми» (автори – д.ю.н., проф. Сухонос В.В.; д.ю.н., проф. Сухонос В.В. (мол.).
  2. Про переведення аспіранта з підготовки за контрактною формою на бюджет.

На засіданні від 14 січня 2019 р. розглянуто такі питання:

  1. Рекомендація кандидатури для призначення іменної стипендії Президента України.
  2. Рекомендація кандидатури для призначення іменної стипендії ім.М.С. Грушевського.

На засіданні від 6 грудня 2018 р. розглянуто такі питання:

 1. Сучасний стан та нові перспективи розвитку міжнародної роботи ННІ права.
 2. Стан розвитку наукової діяльності на кафедрах ННІ права та її основні завдання на 2019 р.
 3. Стан забезпечення якості підготовки фахівців в інституті права.
 4. Про рекомендацію до видання:

– монографії «Державний контроль за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів в Україні» (автори – д.ю.н. Пахомов В.В.; к.ю.н. Больбіт Ю.Л.);

– монографії «Адміністративні процедури в діяльності господарських судів України» (автори – д.ю.н. Пахомов В.В.; к.ю.н. Рунова В.В.);

– науково-практичного посібника «Предмет злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг» (автори к.ю.н., ст. викладач кафедри КПДС ННІ права СумДУ Бондаренко Ольга Сергіївна; к.ю.н., доц., професор кафедри кримінального права Національної академії внутрішніх справ Кришевич Ольга Володимирівна; д.ю.н., доц., зав. кафедри КПДС ННІ права СумДУ Пахомов Володимиро Васильович);

–  монографіЇ «Адміністративно-правові засади діяльності правоохоронних органів із забезпечення фінансово-економічної безпеки України» (автор – к.ю.н., доцент Рєзнік О.М.)

  1. Про розгляд заяви щодо надання переривання підготовки здобувачу.
  2. Про затвердження тем дисертаційних робіт аспірантам, зміна наукового керівника аспіранту, відрахування, поновлення підготовки аспірантів.

На засіданні від 1 листопада 2018 р. розглянуто такі питання:

 1. Про заміщення посади завідувача кафедри міжнародного, європейського права та цивільно-правових дисциплін.
 2. Про заміщення посади професора кафедри міжнародного, європейського права та цивільно-правових дисциплін.
 3. Про обрання на посаду доцента кафедри адміністративного, господарського права та фінансово-економічної безпеки.
 4. Підсумки роботи студентського наукового товариства юридичного ННІ права у 2017-2018 н. р.
 5. Результати участі студентів ННІ права у Всеукраїнських олімпіадах та конкурсах НДР у 2017-2018 н. р. та визначення основних напрямків роботи в 2018 – 2019 н.р.
 6. Підсумки осінньої вступної кампанії в аспірантуру.
 7. Заслуховування звітів аспірантів та здобувачів ННІ права.
 8. Затвердження тем дисертацій для аспірантів
 9. Зміна теми аспірантці кафедри МЄП та ЦПД Дмитренко О.О.

 

На засіданні від від 04 жовтня 2018 р. розглянуто такі питання:

Про рекомендацію до видання монографії “Механізм держави і місцеве самоврядування: дихотомія антиномії і симбіозу в конституційно-правовій парадигмі” (автор д.ю.н., професор В.В. Сухонос).

На засіданні від 06  вересня 2018 р. розглянуто такі питання:

 1. Затвердження плану роботи Вченої ради ННІ права на 2018-2019 р.
 2. Підсумки роботи у 2017-2018 н. р. щодо формування контингенту осіб, що навчаються за усіма освітніми ступенями та курсами, основні завдання на 2018 – 2019 н.р.
 3. Підсумки успішності студентів у весняному семестрі 2017-2018 н.р.
 4. Про розгляд атестаційних матеріалів Денисенка С.І. для отримання вченого звання доцента кафедри міжнародного, європейського та цивільно-правових дисциплін
 5. Рекомендація на здобуття стипендій КМУ для молодих вчених Рєзніка О.М.
 6. Продовження призупинення підготовки дисертаційної роботи здобувачу.
 7. Поновлення терміну підготовки дисертаційної роботи здобувачу.
 8. Затвердження додаткової програми кандидатського іспиту зі спеціальності

12.00.07 «Адміністративне право і процес; інформаційне право; фінансове право»

 1. Зміна наукового керівника аспірантам кафедри МЄПЦПД.
 2. Призначення другого наукового керівника аспіранту кафедри АГПФЕБ.
 3. Питання запровадження Наказу ректора СумДУ від 31.08.18 №0585-І «Про встановлення нормативів щодо зменшення навчального навантаження».
 4. Рекомендація кандидатури студента на призначення іменної стипендії.

На засіданні від 18 червня  2018 р. розглянуто такі питання:

 1. Про заходи щодо вдосконалення структури ННІ права.
 2. Про обрання на посаду доцента кафедри адміністративного, господарського права та фінансово-економічної безпеки.
 3. Про розгляд атестаційних матеріалів Денисенка С.І. для отримання вченого звання доцента кафедри міжнародного, європейського та екологічного права.
 4. Затвердження тем дисертаційних робіт.
 5. Атестація аспіранта кафедри ЦПДФП та МЄЕП.
 6. Стан роботи кураторів навчальних груп І курсу.
 7. Про рекомендацію до видання:
 • монографії професора кафедри конституційного права, теорії та історії держави і права Дегтярьова С.І. «Державні інституції та чиновники періоду гетьманату П. Скоропадського» – доповідач Сухонос В.В.;
 • монографії доцента кафедри конституційного права, теорії та історії держави і права Лобко Н.В. «Генеалогічні джерела: інформаційний потенціал і методика складання родоводів українців» – доповідач Сухонос В.В.;
 • колективної монографії «Апеляційні суди у системі суб’єктів адміністративного права» (автори Кубишкіна А.О., Андрійченко Н.С., Рєзнік О.М.) – доповідач Гаруст Ю.В.;
 • рукопису енциклопедичного видання «Американський президенціалізм: інститут глави держави в США у персоналіях від зародження до сьогодення» (у колективі авторів Завгородня В.М.).
 1. Стан виконання рішень вченої ради інституту.
 2. Щодо відповідності аудиторій та кабінетів першого поверху навчального корпусу К-2 Санітарним нормам мікроклімату виробничих приміщень.
 3. Рекомендація кандидатур студентів на призначення іменних стипендій.
 4. Рекомендація Рєзніка О.М. до докторантури СумДУ.

На засіданні від 10 травня 2018 р. розглянуто такі питання:

 1. Затвердження   матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної конференції “Реформуванняправової системи в контексті євроінтеграційних процесів” яка відбудеться 18–19 травня 2018 року.
 2. Рекомендація до видання підручника «Кримінальне право України. Загальна частина», автори професор, д.ю.н. Сухонос Віктор Володимирович та к.ю.н. Білокінь Руслан Михайлович.
 3. Атестація аспірантів кафедри АГПФЕБ.
 4. Продовження терміну переривання підготовки дисертаційного дослідження здобувачу кафедри КПДС.
 5. Звіт здобувачів кафедри КПДС.

На засіданні від 05 квітня 2018 року розглянуто такі питання:

 1. Реалізація програм академічної мобільності, навчання іноземних громадян, інших форм діяльності в міжнародному просторі в інституті права
 2. Стан забезпечення навчальними матеріалами дистанційної форми навчання
 3. Затвердження звітів аспірантів.

На засіданні від 01 березня 2018 року розглянуто такі питання:

 1. Стан виховної та позанавчальної роботи в інституті права.
 2. Стан та перспективи розвитку студентського самоврядування в інституті права.
 3. Підсумки успішності студентів за осінній семестр 2017-2018 н.р.
 4. Про заміщення посади завідувача кафедри цивільно-правових дисциплін та фінансового права.
 5. Про розгляд атестаційних матеріалів Рєзніка О.М. для отримання вченого звання доцента кафедри адміністративного, господарського права та фінансово-економічної безпеки.
 6. Затвердження Додаткових програм кандидатського іспиту зі спеціальності 12.00.07.

На засіданні від 01 лютого 2018 року розглянуто такі питання:

 1. Стан наукової, грантової та госпрозрахункової діяльності та основні завдання на 2018 рік
 2. Підсумки успішності студентів за осінній семестр 2017-2018 н.р.
 3. Про заміщення посади професора кафедри конституційного права, теорії та історії держави і права
 4. Рекомендація до видання навчального посібника «Основи українського законодавства (що потрібно знати іноземцю в Україні)» (укладачі Гаруст Ю.В., Павленко Б.О.)
 5. Про рекомендацію на здобуття стипендії Кабінету Міністрів України для молодих учених.
 6. Про призначення другого наукового керівника аспіранту.
 7. Переведення аспіранта з заочної форми (контракт) на вечірню форму (бюджет) навчання.

Про затвердження теми науково-дослідної роботи кафедри кримінально-правових дисциплін та судочинства «Організаційно-правові засади функціонування правоохоронної, судової та фінансової систем України» та керівника науково-дослідної роботи

На засіданні від 25 січня 2018 року розглянуто таке питання:

Про рекомендацію кандидатури  на призначення іменної стипендії Президента України.

На засіданні від 7 грудня 2017 року розглянуто такі питання:

 1. Стан розвитку наукової діяльності на кафедрах ННІ права та її основні завдання на 2018 р.
 2. Стан забезпечення якості підготовки фахівців в інституті права.
 3. Про заміщення посади завідувача кафедри адміністративного, господарського права та фінансово-економічної безпеки
 4. Про рекомендацію до друку монографії к.ю.н., доцента Кобзєвої Т.А. «Адміністративно-правове забезпечення управління фінансовою системою України».
 5. Про рекомендацію до друку монографії викладача Іваненко Д.Д., Мартин А.Г.: «Адміністративно-правове регулювання відносин у сфері державної реєстрації прав на земельні ділянки в Україні та Німеччині: порівняльно-правовий аспект»
 6. Продовження переривання підготовки у аспірантурі аспіранта кафедри АГПФЕБ

На засіданні від 2 листопада 2017 року розглянуто такі питання:

 1. Підсумки роботи у 2016–2017 н. р. щодо формування контингенту осіб, що навчаються за усіма освітніми ступенями та курсами, основні завдання на 2017 – 2018 н.р.
 2. Про результати участі студентів ННІ права у Всеукраїнських олімпіадах та конкурсах НДР та основні напрямки роботи в 2017–2018 н.р.
 3. Підсумки роботи студентського наукового товариства юридичного ННІ права в 2016–2017 н. р.
 4. Підсумки осінньої вступної кампанії в аспірантуру.
 5. Затвердження тем кандидатских робіт аспірантам
 6. Про стан та завдання розвитку міжнародної діяльності ННІ права
 7. Про розгляд атестаційних матеріалів Солонар А.В. для отримання вченого звання доцент кафедри адміністративного, господарського права та фінансово-економічної безпеки
 8. Про рекомендацію до друку монографії д.ю.н., професора Сухоноса В.В. та д.ю.н., професора Сухоноса В.В.(мол.) «Склад злочину: закон, теорія та практика»
 9. Про рекомендацію до друку монографії «Проблеми правового регулювання відносин на фінансовому ринку в умовах глобалізації», підготовлену авторським колективом кафедри цивільно-правових дисциплін та фінансового права за редакцією д.ю.н., професора В.Д. Черндачука та д.ю.н., доцента М.В. Старинського.
 10. Відрахування здобувача ННІ права
 11. Продовження переривання терміну підготовки дисертаційної роботи здобувача

На засіданні від 28 вересня 2017 року розглянуто такі питання:

Заслуховування звітів, затвердження індивідуальних навчальних планів та переведення на наступний рік навчання аспірантів ННІ права

На засіданні від 14 вересня 2017 року розглянуто таке  питання:

 1. Про переведення докторанта з відривом від виробництва Кобзєву Т. А. на 3-й рік навчання та затвердження індивідуального навчального плану на 3-й рік.

На засіданні від 7 вересня 2017 р. розглянуті такі питання:

 1. Затвердження плану роботи Вченої ради ННІ права на 2017-2018 р.
 2. Підсумки роботи у 2016-2017 н. р. щодо формування контингенту осіб, що навчаються за усіма освітніми ступенями та курсами, основні завдання на 2017 – 2018 н.р.
 3. Підсумки успішності студентів у весняному семестрі 2016-2017 н.р.
 4. Затвердження теми дисертації на здобуття наукового ступеню кандидата юридичних наук аспірантці 1 року навчання Золотій Л.В.
 5. Рекомендація до друку:

1) монография «Противодействие торговли людьми: правовые и социально-экономические аспекты» (авторы Прокопенко О.В., Ау Т.И., Балгимбеков Д.У., Усик Ю.И., Сейтхожин Б.У.) – доповідач Куліш А.М.

2) Навчальний посібник «Civil Law. Part 1» (укладачі – Гончарова А.В., Рєзнік О.М.) – доповідач Чернадчук В.Д.

На засіданні від 5 вересня 2019 р. розглянуто такі питання:

1. Затвердження плану роботи Вченої ради ННІ права на 2019-2020 р.
2. Підсумки роботи щодо формування контингенту осіб, що навчаються за усіма освітніми ступенями та курсами, основні завдання на 2019-2020 н.р.