PRESENTATION OF THE FACULTY OF LAW PRESENTATION INTELLECTUAL PROPERTY

MEMBERSHIP OF THE SCIENTIFIC COUNCIL

MEMBERSHIP OF THE SCIENTIFIC COUNCIL OF THE ESI OF LAW

№  Full name
1. Vlasenko V. M.
2. Garust Yu. V.
3. Glushchenko N. V
4. Degtyar R. O.
5. Denysenko S. I.
6. Dumchikov M. O.
7. Zavgorodnya V. M.
8. Ilchenko O.V.
9. Kolesnikova M. V.
10. Korzh S. O.
11. Kulish A. M. 
12. Pakhomov V. V. 
13. Plotnikova M. V.
14. Reznik O. M.
15. Savitskaya I. V.
16. Sorokouumov G. V.
17. Stogova O. V.
18. Sukhonos V. V.
19. Sukhonos V. V.
20. Tymoshenko O. O.
21. Utkina M. S.
22. Kharchenko A. L.
23. Yanishevskaya K. D.