Browse By

Рєзнік Олег Миколайович

Reznik2-min

Рєзнік Олег Миколайович народився 07 серпня 1986 року в м. Суми.

З 2004 року по 2008 рік навчався в Національному університеті Державної податкової служби України (зараз – Університет державної фіскальної служби) за спеціальністю «Правоохоронна діяльність» та здобув кваліфікацію юриста (закінчив з відзнакою). З 2011 року по 2013 рік був прикріплений до кафедри теорії та історії держави і права Київського міжнародного університету для складання кандидатських іспитів та консультацій по роботі над кандидатською дисертацією на тему «Адміністративно-правові засади діяльності податкової міліції», науковий керівник – к.ю.н., професор Мулявка Д.Г. Дисертацію захищено 26 квітня 2013 року у спеціалізованій вченій раді К 26.501.01 Науково-дослідного інституту інформатики і права НАПрН України.

Кандидат юридичних наук з 2014 року за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.

З 2018 року по 2019 рік – докторант кафедри адміністративного, господарського права та фінансово-економічної безпеки Сумського державного університету. Тема дисертації «Адміністративно-правові засади діяльності правоохоронних органів із забезпечення фінансово-економічної безпеки України», науковий консультант – д.ю.н., професор, заслужений юрист України Куліш А.М. Докторську дисертацію захищено 24 квітня 2019 року у спеціалізованій вченій раді Д 55.051.07 Сумського державного університету.

Доктор юридичних наук з 2019 року за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.

З 16 травня 2018 року присвоєно вчене звання доцент по кафедрі адміністративного, господарського права та фінансово-економічної безпеки. З 5 листопада 2018 року стипендіат Кабінету Міністрів України для молодих вчених. 14 грудня 2018 року Лауреат Всеукраїнського конкурсу «Молодий правник року» в номінації «Молодий науковець».

Наукові інтереси: діяльність правоохоронних органів із забезпечення фінансово-економічної безпеки України та провідних країн світу; політична, медична та спортивна корупція.

 

Трудова діяльність:

Управління податкової міліції Державної податкової служби в Сумській області (2008–2013 рр.).

Старший викладач (2013 р.), доцент (2016 р.) кафедри адміністративного, господарського права та фінансово-економічної безпеки Сумського державного університету.

Заступник директора з наукової роботи (2014 р.) Навчально-наукового інституту права Сумського державного університету.

Секретар спеціалізованої вченої ради К 55.051.07 за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право (2017–2018 рр.)

Наукова діяльність

Участь у науково-дослідній роботі, що ведеться на кафедрі адміністративного, господарського права та фінансово-економічної безпеки Сумського державного університету, а саме:

– Керівник теми «Удосконалення системи правоохоронних органів щодо забезпечення фінансово-економічної безпеки України» (конкурс держбюджетної тематики МОН України для молодих науковців, номер державної реєстрації 0116U006814, термін виконання 2016-2018рр.);

– Виконавець теми «Система критеріїв зовнішнього моніторингу діяльності єдиного правоохоронного органу у сфері забезпечення  фінансової та економічної безпеки держави» (конкурс держбюджетної тематики МОН України, номер державної реєстрації 0118U003575, термін виконання 2018-2020рр.).

– Укладено 9 господарчих договорів на загальну суму 45 тис. грн.

Член редколегії 3 журналів:

 1. Маркетинг і менеджмент інновацій» (Правові аспекти маркетингу, менеджменту та інновацій) включений до міжнародної наукометричної бази Emerging Sources Citation Index (Web of Science).
 2. Journal of Security and Sustainability Issues – Журнал вопросов безопасности и устойчивого развития (Scopus), Литва.
 3. Електронний науковий фаховий журналу «Форум права»;
 4. Central European Journal of Labour Law and Personnel ManagementSlovakia.

 Міжнародні гранти

1. Правове виховання старшокласників загальноосвітніх шкіл м. Суми, 2017р., Active Citizens Ukraine за підтримки British Council Ukraine (Рєзнік О.М., Андрійченко Н.С., Чешко А.А.).

 1. Підвищення юридичної обізнаності мешканців Сумського району з фахівцями СумДУ – серія інформаційно-консультаційних заходів для жителів сільської місцевості Сумського району» 2017р., Active Citizens Ukraine за підтримки British Council Ukraine №G10/01/17-01 (Рєзнік О.М., Андрійченко Н.С.)

 Підготовка науково-педагогічних кадрів

Під керівництвом Рєзніка О.М. захищено 1 доктор та 6 кандидатів юридичних наук:

– Іваненко Дмитро Дмитрович, 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право, дата присудження 13 грудня 2016 року (викладач СумДУ);

– Янішевська Катерина Дмитрівна, 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право, дата присудження 01 лютого 2018 року (викладач СумДУ);

– Кубишкіна Алла Олександрівна, 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право, дата присудження 16 березня 2018 року (помічник судді Апеляційного суду Сумської області);

– Кібець Дар’я Вікторівна, 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право, дата присудження 23 жовтня 2018 року (аспірант кафедри АГПФЕБ СумДУ);

– Тогобіцька-Громова Анастасія Андріївна, 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право, дата присудження 15 жовтня 2019 року (провідний співробітник відділу розробки та впровадження інноваційних методик організації роботи та управління в органах прокуратури Науково-дослідного інституту Національної академії прокуратури України).

– Косиця Ольга Олексіївна, (докторська) 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.

– Моісєєв Михайло Сергійович, 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.

Здійснює наукове керівництво 5 аспірантами.

Участь у Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт та олімпіадах

 1. Член журі Всеукраїнської студентської олімпіади з «Правознавства» (Івано-Франківськ, 2014р., 2015р., 2016р.).
 2. Член журі Всеукраїнських конкурсів студентських наукових робіт:

– «Державне управління» (м. Суми, 2015р., 2016р., 2017р.),

– «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» (м. Ірпінь, 2015р.,2016р.),

– «З юридичних наук» (м. Харків, 2015р., 2016р., 2017р.).

 1. Підготовлено 9 призерів ВКСНР:

2015р. – Лобко К., Трофімцова Ю., Тимофєєва Г;

2016р. – Кислощаєва М. (2 місця) Андрійченко Н.;

2017р. – Стеблянко А., Овчаренко Н.

2019р. – Рагуліна Ю.М.

Основні навчально-методичні та наукові публікації

Автор 105 публікацій, з них 1 підручник (у співавторстві); 4 навчальні посібники (у співавторстві); 12 монографій (у тому числі 1 одноособова, 4 опубліковано іноземною мовою, Німеччина); 4 методичних вказівок до практичних (семінарських) занять та контрольних робіт; 55 статей опублікованих у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях, у т.ч. 12 публікацій у періодичних виданнях, які включені до наукометричної бази Scopus та WoS.

Scopus та WoS.

 1. Налоговые правоохранительные органы США и Украины: опыт организационного построения и правового регулирования / Д. Г. Мулявка, О. Н. Резник // Криминологический журнал Байкальского государственного университета экономики и права. – 2013. – № 1. – С. 114-118.
 2. Забезпечення економічної безпеки держави на прикладі податкової сфери: агентно-орієнтований і суб’єктно-правовий підходи / О. М. Рєзнік, Г. М. Шевченко // Актуальні проблеми економіки: Науковий журнал. – № 6 (168). – 2015. – С. 167.
 3. Особенности противодействия скрытой рекламе наркотических средств / М. М. Бурбыка, А. Н. Кулиш, О. Н. Резник, А. В. Солонарь // Криминологический журнал Байкальского государственного университета экономики и права. — 2015. — Т. 9, № 2. — С. 334–342.
 4. Coordinating Activity of the Prosecutor’s Office in the Sphere of Criminality Prevention of Ukraine / Mihail M. Burbyka, Alyona N. Klochko, Oleg N. Reznik // International Journal of Environmental & Science Education. Vol. 11, No. 18. (2016) p. 11931-11941.
 5. Социальная обусловленность уголовно-правовой охраны банковской деятельности на Украине / А.Н. Клочко, А.Н. Кулиш, О.Н. Резник // Всероссийский криминологический журнал. – 2016. Т. 10, № 4. С. 790–800.
 6. Implementation and Administrative Framework of the Inclusive Education in the Context of the European Integration Process / Anatoliy N. Kulish, Yuriy V. Harust, Oleg N. Reznik, Maryna S. Utkina // Journal of Advanced Research in Law and Economics, [S.l.], v 7 n 6 (2016) p. 1405-1417.
 7. International Aspect of Legal Regulation of Corruption Offences Commission on the Example of Law Enforcement Agencies and Banking System of Ukraine / Oleg M. Reznik, Alyona M. Klochko, Vladimir V. Pakhomov, Olga O. Kosytsia // Journal of Advanced Research in Law and Economics, [S.l.], v. 8, n. 1, (2017) p. 169-177.
 8. The relations unshadowing in business activities: The economic and legal factors of security at the macroeconomic level / Kulish A., Petrushenko M., Reznik O., Kiselyova E. // Problems and Perspectives in Management. Volume 16 2018, Issue 1, pp. 428-436.
 9. А step forward in the minimization of political corruption in financial support of political parties: the experience of Ukraine and Lithuania / Kulish A., Andriichenko N., Reznik O. // Baltic Journal of Law & Politics. Volume 11 number 1 (2018). pp.108–130.
 10. International aspect of a legal regulation in the field of financial crime counteraction by the example of special services of Ukraine and the CIS countries / Olga O. Vakulyk, Nadiia S. Andriichenko, Oleg M. Reznik, Vyacheslav V. Volik, Kateryna D. Yanishevska // Journal of Legal, Ethical and Regulatory. Issues Volume 22, Issue 1, 2019 1544-0044-22-1-280.
 11. Derevyanko, B. V., Rieznik, O. M., Shlapko, T. V., & Popovych, T. G. (2019). Fundamentals of a National Standardization System as a Means Confirming the Quality and Innovation of Products: Experience of International Organizations in Ukraine and Canada. Marketing and Management of Innovations, 1, 314-324. http://doi.org/10.21272/mmi.2019.1-26.
 12. The Features of E-Declaration as an Effective Tool to Prevent Corruption / Oleg M. Reznik, Vladyslav Shendryk, Olena Zapototska, Evgen Popovich, Maksym Pochtovyi // Journal of Legal, Ethical and Regulatory. Issues Volume 22, Special Issue 2, 2019 1544-0044-22-SI-2-358.

Підручник

 1. Управління органами Національної поліції України : підручник / за заг. ред. д-ра юрид. наук, доц. В. В. Сокуренка ; [О. М. Бандурка, О. І. Безпалова, О.В. Джафарова та ін. ; передм. В. В. Сокуренка] ; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків: Стильна типографія, 2017. – 580 с. (у співавторстві підрозділ 8.4).

Монографії

 1. Проблеми удосконалення законодавства та практики протидії податковим злочинам [монографія] / Ірпінь : Національний університет ДПС Україна, 2013. – 200 с. (у співавторстві).
 2. Діяльність податкової міліції: правові та організаційні засади: [монографія] / А.М. Куліш, Д.Г. Мулявка, О.М. Рєзнік. – Суми : Сумський державний університет, 2015. – 126 с.
 3. Діяльність Державної судової адміністрації: правові та організаційні засади: монографія / М. М. Бурбика, В. О. Кібець, О. М. Рєзнік. – Суми : Сумський державний університет, 2016. – 142 с.
 4. Організаційно-правові засади діяльності суб’єктів фінансової системи України під час здійснення податкового контролю : монографія / Ю. В. Гаруст, О. М. Рєзнік. – Суми : Сумський державний університет, 2016. – 134 с.
 5. Адміністративно-юрисдикційна діяльність суду у справах про порушення митних правил: монографія / М. М. Бурбика, О. М. Рєзнік, О. І. Чернобай. – Суми : Сумський державний університет, 2016. – 148 с.
 6. Rieznik O. Registration of the rights to the land plots in Ukraine and Germany: monograph / Oleg Rieznik, Myhailo Burbyka, Dmytro Ivanenko // Saarbrucken, Deutschland / Germany: GlobeEdit ist ein Imprint der / is a trademark of OmniScriptum GmbH & Co, 2016. – page 136.
 7. Фінансова система України очима молодих науковців : монографія / О. М. Рєзнік, А. М. Клочко, Т. А. Кобзєва. – Суми : Сумський державний університет, 2016. – 139 с.
 8. Rieznik O. Activity of National Police of Ukraine in providing financial safety: monograph / Rieznik O., Kobzeva Т., Batrachenko В. // Saarbrucken, Deutschland / Germany: GlobeEdit ist ein Imprint der / is a trademark of OmniScriptum GmbH & Co, 2017. – page 107.
 9. Political corruption in Ukraine / A. M. Kulish, O. M. Rieznik, N. S. Andriichenko // Saarbrucken, Deutschland / Germany: GlobeEdit ist ein Imprint der / is a trademark of OmniScriptum GmbH & Co, 2018. – pages 96.
 10. Interaction between local authorities and law enforcement agencies / V.O. Burbyka, A. V. Solonar, O. M. Reznik // Saarbrucken, Deutshland / Germany : Globe Edit ist ein Imprint der / is a trademark of OmniScriptum GmbH & Co, 2018. – Pages 151.
 11. Апеляційні суди в системі суб’єктів адміністративного права : монографія / А.О. Кубишкіна, Н.С. Андрійченко, О. М. Рєзнік. – Суми : Сумський державний університет, 2018. – 190 с.
 12. Адміністративно-правові засади діяльності правоохоронних органів із забезпечення фінансово-економічної безпеки України: монографія / О. М. Рєзнік. – Суми : Сумський державний університет, 2018. – 476 с.

Навчальні посібники

 1. Аграрне право України. Практикум : навчальний посібник / В. І. Горевий, В. В. Пахомов, Т. М. Чурилова та ін.– Суми : Сумський державний університет, 2015. – 324 с.(Розділ VII у співавторствіст. 180-216)
 2. Податкове право України (у схемах і таблицях) : навчальний посібник / О.М. Рєзнік, А.В. Солонар. – Суми : видавничо – виробниче підприємство «Мрія-1», 2015. – 124 с.
 3. Законодавче забезпечення правоохоронної діяльності : навчальний посібник (до 100-річчя підготовки охоронців правопорядку у Харкові) / за заг. ред. д-ра юрид. наук, доц. В.В. Сокуренка. – Х. : Стильна типографія, 2017. – 1164 с. (у співавторстві Розділ 2 с. 914-951, Розділ 3 с. 1032-1113).
 4. Goncharova A. Civil law: study guide / A. Goncharova, O. Rieznik // Sumy, Sumy State University, 2017 – 86 p.

Методичні вказівки

 1. Методичні вказівки до практичних (семінарських) занять з дисципліни “Податкове право” : для студ. спец. 6.030402 “Правознавство” ОКР “бакалавр” усіх форм навчання / О. М. Рєзнік. — Суми : СумДУ, 2014.-66 с.
 2. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт із дисципліни “Податкове право”: для студ. спец. 6.030401 “Правознавство”, ОКР “бакалавр” усіх форм навчання / О. М. Рєзнік. — Суми : СумДУ, 2015. – 14 с.
 3. Методичні вказівки до написання курсової роботи з дисципліни “Захист прав суб’єктів господарської діяльності” : для студ. спец. 8.3040101, 7.03040101 “Правознавство” ОКР “магістр”, “спеціаліст” усіх форм навчання / О. М. Рєзнік. — Суми :СумДУ, 2015. — 35 с.
 4. Методичні вказівки до проведення практичних занять та самостійної роботи з дисципліни “Захист прав суб’єктів господарської діяльності”: для студ. спец. 6. 030401 “Правознавство” усіх форм навчання / О. М. Рєзнік. – Суми : СумДУ, 2016. – 29 с.

Статті

 1. Рєзнік О. М. Деякі питання адміністративно-правового регулювання функціонування податкової міліції. Правовий вісник Української академії банківської справи. 2011. № 2 (5). С. 57–60.
 2. Рєзнік О. М. Місце податкової міліції в сучасній системі правоохоронних органів держави. Наше право. 2011. № 4 Ч. 2. С. 52–55.
 3. Рєзнік О. М. Деякі особливості системи підготовки співробітників податкової міліції. Наше право. 2012. № 3 (ч. 3). С. 37–42.
 4. Рєзнік О. М. Удосконалення правового статусу працівників податкової міліції. Право та управління. 2012. № 2. С. 720–731.
 5. Рєзнік О. М. Проблеми взаємодії підрозділів податкової міліції та податкового контролю при проведенні планових та позапланових перевірок. Бюлетень Міністерства юстиції України. 2012. № 10. С. 122–129.
 6. Рєзнік О.М., Дергачева Л.В. Особливості поняття «моральної шкоди» щодо юридичних осіб. Юридичний науковий електронний журнал Запорізького національного університету. 2014. № 2. С. 21-23.
 7. Рєзнік О.М., Лобко К.А. До питань протидії корупції у діяльності податкової міліції (на прикладі Сумської області в 2013-2014 рр.). Електронне наукове фахове видання «Порівняльно-аналітичне право» ДВНЗ Ужгородський національний університет. 2014. № 5. С. 275-277.
 8. Рєзнік О.М., Мельник О.А. До питань кримінальної відповідальності юридичних осіб. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки». 2014. Т.3, Вип. 5. С. 41-44.
 9. Рєзнік О.М., Калашник Т.О. Оподаткування військового збору в Україні. Актуальні питання публічного та приватного права: Науковий журнал. № 3 (08). 2014. С. 122.
 10. Рєзнік О.М., Ігнатенко Є.В. Військовий збір: історія та сучасність. Молодий вчений: науковий журнал. 2015. №2 (17, лютий). Ч. 6. С. 838 – 841.
 11. Рєзнік О. М. Порівняльний аналіз сутності економічної безпеки України так раїн Європейського Союзу. Форум права. 2015. № 4. С.232–236 URL: http://nbuv.gov.ua/jdf/FP_index.htm_2015_4_42.pdf
 12. Рєзнік О. М., Стеблянко А. В. Міжнародний досвід оподаткування непрямих податків: окремі аспекти. Форум права. 2015. № 4. С. 266–272 URL: http://nbuv.gov.ua/jpdf/FP_index.htm_2015_4_48.pdf
 13. Рєзнік О.М., Овчаренко Н.М. Порівняльна характеристика ставки податку на додану вартість в Румунії, Франції, Люксембурзі та Україні. Юридичний науковий електронний журнал Запорізького національного університету. 2015. № 6. С. 138- 141.
 14. Рєзнік О.М., Залізняк А.С. Проблеми адміністративно-правового статусу Пенсійного фонду, шляхи їх вирішення і перспективи реформування пенсійного забезпечення в Україні. Науковий журнал «Правові горизонти» / «Lеgal Horizons». 2016. № 1 (14). С. 75-81
 15. Рєзнік О.М. Реформування правоохоронних органів в аспекті забезпечення фінансово-економічної безпеки держави. Науковий журнал Право і суспільство. 2016. № 2. С. 145–151.
 16. Рєзнік О.М., Борсук С.С. Проблемні питання здійснення фіксування адміністративного процесу. Юридичний науковий електронний журнал Запорізького національного університету. 2016. № 3. С.104-108.
 17. Резник О.Н. Экономическая безопасность как составляющая национальной безопасности Украины, которая охраняет финансовую систему Украины. Legea si viаta (Закон и жизнь (Молдова)). 2016. № 11/2 (299). С. 92-95
 18. Рєзнік О.М. Роль Служби безпеки України як правоохоронного органу в захисті фінансової системи держави. Jurnalul Juridic national: Teorie si Practica (Национальный юридический журнал: теория и практика (Молдова)). 2016. № 5 (21). С. 77 – 79
 19. Рєзнік О.М., Ігнатенко Є.В. Порівняльно-правовий аналіз організаційної структури фінансової системи України та зарубіжних країн. Науковий журнал «Правові горизонти». 2016. № 1 (14). С. 158-163
 20. Рєзнік О.М. Розвиток та становлення МВС України як суб’єкта захисту фінансової системи. Visegrad Journal on Human Rights. 2016. № 4/1. С. 181-186
 21. Рєзнік О.М., Кузьменко С.Ю. Правовий аналіз особливостей та розвитку фінансової системи України. Науковий журнал «Правові горизонти». 2016. № 1 (14). С. 93-97
 22. Рєзнік О.М., Андрійченко Н.С. Специфіка адміністративно-правового статусу СБУ як суб’єкта захисту фінансової системи держави. Часопис Київського університету права. 2016. № 3. С. 156 – 160.
 23. Рєзнік О.М. Критерії оцінювання діяльності правоохоронних органів у сфері забезпечення фінансово-економічної безпеки країни: окремі аспекти. Науковий збірник «Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції» 2017. № 2. Том 2. С. 77- 79.
 24. Reznіk O. M. The Italian Financial Guard as an Effective Mechanism to Ensure Financial and Economic Security: Experience for Ukraine and Possibilities of Its Application. Eurasian Academic Research Journal. 2017. № 4 (10) p.14-18.
 25. Рєзнік О.М., Кулинич І.М. Загальна характеристика податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Юридичний науковий електронний журнал Запорізького національного університету. 2017. № 3. С. 86-89.
 26. Рєзнік О.М., Овчаренко Н.М. Запозичення досвіду подолання корупції в сфері медицини для України на прикладі провідних країн світу: США, Японія та Німеччина. Науковий журнал Право і суспільство. 2017. № 3. С. 236–241.
 27. Рєзнік О.М., Дядечко Г.В. Запровадження інституту медіації як альтернативного способу вирішення спорів у податковій сфері. Науково-виробничий журнал Держава та регіон. Серія: Право. 2017. № 2. (56) С. 63-67
 28. Рєзнік О.М., Стеблянко А.В. Електронне декларування як форма контролю за діяльністю працівників правоохоронних органів. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. 2017. Т. 2, № 44. С. 160–164
 29. Рєзнік О.М. Зарубіжний досвід діяльності правоохоронних органів що забезпечують фінансово-економічну безпеку. Science and society: Collection of scientific articles. – Edizioni Magi, Roma, Italy, 2017. – p. 283-286
 30. Рєзнік О.М. Адміністративно-правові форми діяльності правоохоронних органів, що забезпечують фінансово-економічну безпеку країни. Науковий журнал Правові горизонти. 2017. № 7. С. 32-37.
 31. Рєзнік О.М. Рівні і напрями діяльності правоохоронних органів із забезпечення фінансово-економічної безпеки. Науковий журнал Право і Безпека. 2017. № 4 (67). С. 136-141.
 32. Рєзнік О.М. Оцінка діяльності правоохоронних органів щодо забезпечення фінансово-економічної безпеки держави. Прикарпатський юридичний вісник № 6 (21). Т. 2. 2017. С. 71-74.
 33. Рєзнік О.М. Адміністративно-правові методи діяльності правоохоронних органів України із забезпечення фінансово-економічної безпеки держави. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право» № 49. 2018 р. С. 73-77.
 34. Рєзнік О.М. Сутність та структура адміністративно-правового механізму забезпечення фінансово-економічної безпеки України. Jurnalul juridic national: teorie şi practică № 2-2 (30), 2018. С. 69-72
 35. Рєзнік О.М. Історико-правовий аналіз діяльності правоохоронних органів України із забезпечення фінансово-економічної безпеки держави. Юридичний науковий електронний журнал Запорізького національного університету. 2018. № 2. С. 154-157. URL: http://lsej.org.ua/2_2018/42.pdf
 36. Рєзнік О.М. Адміністративно-правове регулювання діяльності правоохоронних органів із забезпечення фінансово-економічної безпеки України. Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія: Юридичні науки. Томі 29 (68) № 2, 2018. C. 88-94.
 37. Рєзнік О.М. Мета, завдання та функції правоохоронних органів, які забезпечують фінансово-економічну безпеку України. Електронне наукове фахове видання «Порівняльно-аналітичне право». 2018. № 1. С. 208-211.
 38. Рєзнік О.М. Компетенція та повноваження правоохоронних органів із забезпечення фінансово-економічної безпеки України. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки». Випуск 2. Том 1. 2018. С. 181-184.
 39. Рєзнік О.М. Щодо внесення змін до кримінального та кримінального процесуального законодавства у зв’язку зі створенням Національного бюро фінансової безпеки України. Visegrad journal on human rights. 2018 № 3 С. 131–136
 40. Рєзнік О. М. Організаційно-штатна структура правоохоронних органів, які забезпечують фінансово-економічну безпеку України. Правові горизонти. 2018. № 9 (22) С. 78–84.
 41. Рєзнік О.М. Організаційні основи діяльності правоохоронних органів України із забезпечення фінансово-економічної безпеки держави. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Юриспруденція». 2018. № 34 С. 34–38.
 42. Байдюк І.І., Рєзнік О.М. Взаємодія Державної прикордонної служби України з громадськими формуваннями з охорони громадського питання і державного кордону. Держава та регіони. Серія: Право, 2018. № 4(62). С. 74-78.
 43. Рєзнік О. М., Миколенко Н. С. Особливості проведення внутрішньої оцінки ефективності діяльності правоохоронних органів як суб’єктів забезпечення фінансово-економічної безпеки держави. Правові горизонти. 2018. №13(26) С. 51–58.