ПРЕЗЕНТАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОГО ІНСТИТУТУ ПРАВА НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА СУМДУ (Кліп)

ВСТУП ДО АСПІРАНТУРИ

Правила прийому » » »

РОЗДІЛ 5. ПРАВИЛА ПРИЙОМУ ДО АСПІРАНТУРИ

1. Підготовка докторів філософії у СумДУ здійснюється відповідно до Постанови КМУ №53 від 01.02.2017, наказів Міністерства освіти і науки України № 590 від 30.05.2016, №655 від 10.06.2016, №38-л від 03.03.2017 та №111-л від 26.05.2017.

2. СумДУ оголошує прийом на навчання для здобуття ступеня доктора філософії за очною (денною та вечірньою) та заочною формами навчання за спеціальностями (освітньо-науковими програмами, далі – ОНП) наведеними у Додатку 5.1.

3. До аспірантури СумДУ приймаються громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які постійно проживають на території України на законних підставах, мають відповідний освітній рівень та виявили бажання здобути ступінь доктора філософії. Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, особи, яким надано статус біженця в Україні, особи, які потребують додаткового або тимчасового захисту, та особи, яким надано статус закордонного українця і які перебувають в Україні на законних підставах, мають право на здобуття вищої освіти нарівні з громадянами України. Здобуття вищої освіти зазначеними категоріями осіб за державним замовленням здійснюється в межах квот, визначених Кабінетом Міністрів України.

Особливості організації прийому іноземних громадян визначаються та- кож іншими загальнодержавними актами та нормативними документами, що є складовими діючої нормативної бази управління якістю діяльності університету

5. Прийом до аспірантури СумДУ здійснюється за конкурсом окремо за кожною спеціальністю (освітньо-науковою програмою) та формою навчання незалежно від джерел фінансування. У разі відсутності за певною спеціальністю претендентів на вступ до аспірантури на місця державного замовлення, такі місця за рішенням приймальної комісії додаються до обсягів держзамовлення СумДУ з іншої спеціальності в межах однієї галузі знань.

5.1. Вимоги до рівня освіти вступників

5.1.1. На навчання для здобуття ступеня доктора філософії приймаються особи, які здобули ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста).

5.1.2. Для вступу до аспірантури за спеціальностями медичного спрямування, приймаються особи, які здобули ступінь магістра (освітньо- кваліфікаційний рівень спеціаліста) з відповідної спеціальності медичного спрямування. Для вступу на освітньо-наукові програми клінічного спрямування необхідною умовою є наявність сертифікату лікаря-спеціаліста. В окремих випадках приймальна комісія може прийняти рішення про допуск до участі у конкурсі на загальних підставах вступника, який не завершив підготовку в інтернатурі, за умови наявності суттєвого наукового доробку останнього.

Для вступу до аспірантури за іншими спеціальностями відповідність спеціальності магістра спеціальності аспірантури не є обов’язковою.

5.2. Фінансування підготовки фахівців

5.2.1. Фінансування підготовки докторів філософії у СумДУ здійснюється: – за рахунок видатків державного та місцевих бюджетів (за державним замовленням, за кошти державного бюджету); – за кошти фізичних та юридичних осіб (на умовах договору, зокрема за кошти грантів, які отримав (отримала) заклад вищої освіти (далі – ЗВО) (наукова установа) на проведення наукових досліджень, за якими передбачається підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії).

5.2.2. Рішення Приймальної комісії стосовно розподілу обсягу державного замовлення для вступників до аспірантури за інститутами, факультетами, освітньо-науковими програмами щодо кожної спеціальності у межах ліцензованого обсягу повинно бути прийняте не пізніше семи календарних днів після доведення до СумДУ обсягів відповідного державного замовлення.

5.2.3. Кількість аспірантів, підготовка яких здійснюється поза державним замовленням, визначається Приймальною комісією як різниця між ліцензованим обсягом та доведеним обсягом державного замовлення з урахуванням розподілу між формами навчання та освітньо-науковими програмами.

5.3. Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та умови зарахування на навчання

5.3.1. Порядок роботи відбіркової комісії з організації прийому до аспірантури: з понеділка по п’ятницю з 9-00 до 17-00, перерва з 12-00 до 12-45, вихідні – субота, неділя.

5.3.2. Вступна кампанія до аспірантури СумДУ у 2018 році організована у 6 періодів.

Для вступу до аспірантури на місця, що фінансуються за рахунок фізичних або юридичних осіб у 2018 році визначаються наступні терміни:

Безымянный

5.3.3. Вступ до аспірантури на місця державного замовлення відбувається у строки, наведені для 5-го періоду. Особам, що не були рекомендовані до зарахування на місця державного замовлення, надається рекомендація до  зарахування на місця, що фінансують-ся за рахунок фізичних або юридичних осіб.

5.3.4. Для аспірантів, зарахованих у всі періоди вступної кампанії у 2018 році, аудиторні заняття розпочинаються після завершення останнього періоду прийому до аспірантури.

5.3.5. Розподіл ліцензійного обсягу між очною та заочною формами навчання у розрізі спеціальностей наведено у Додатку 5.1. Різниця між ліцензій- ним обсягом та доведеним МОН України у липні-серпні до СумДУ обсягом державного замовлення становить максимальний обсяг осіб, що можуть бути зараховані на місця, що фінансуються за рахунок фізичних або юридичних осіб. Для прийому у 1-4 періоди вступної кампанії відводиться обсяг ліцензійних місць, що складає 50% різниці між загальним ліцензійним обсягом та заявленим СумДУ обсягом державного замовлення. Обсяг вакантних місць оприлюднюється приймальною комісією на сайті СумДУ на початку кожного періоду вступної кампанії. За рішенням Приймальної комісії розподіл місць ліцензійного обсягу може бути змінено.

5.4. Порядок прийому заяв та документів для участі у конкурсному відборі

5.4.1. Вступники до аспірантури особисто подають до Приймальної комісії заяву про участь у конкурсному відборі до СумДУ в паперовій формі. Прийом документів, оформлення особових справ вступників до аспірантури, а також виконання інших функцій пов’язаних з прийомом до аспірантури здійснює відбіркова комісія з організації прийому до аспірантури.

5.4.2. У заяві вступники вказують спеціальність, освітньо-наукову програму підготовки, структурний підрозділ до якого вступають у відповідності до належності спеціальностей підготовки, форму навчання тощо. Кожен вступник до аспірантури може подати заяви не більше ніж на 2 освітньо-наукові програми. Для участі у конкурсі для вступу за різними формами навчання вступники подають окремі заяви.

Вступники під час подання заяви зазначають у кожній заяві пріоритетність цієї заяви відносно іншої поданої ним заяви, при цьому показник пріоритетності 1 (один) означає найвищу пріоритетність. Зазначена вступником пріоритетність не може бути змінена.

5.4.3. Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто оригінали:

– документа, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон) або інший документ, який засвідчує особу і громадянство (відповідно до ст. 5 Закону України «Про громадянство України»);

– документ державного зразка (оригінал) про раніше здобутий ступень  вищої освіти, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього.

5.4.4. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник до аспірантури додає:

– копію документа державного зразка про раніше здобутий ступінь магістра (ОКР спеціаліста) і додаток до нього (для вступу на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальностями медичного спрямування вступник подає диплом магістра (ОКР спеціаліста) із зазначенням відповідної спеціальності медичного спрямування та копію сертифікату лікаря-спеціаліста);

– копію документа, що посвідчує особу та громадянство;

– дослідницьку пропозицію за встановленою формою (при поданні заяв на участь у конкурсі за кількома освітньо-науковими програмами – на кожну з них подається окрема дослідницька пропозиція);

– 2 фотокартки 3х4 см.

5.4.5. Інші копії документів подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами зарахування за відповідними спеціальностями, установленими законодавством, у строки, визначені для прийому документів, не пізніше строку для прийняття Приймальною комісією рішення про рекомендування вступників до зарахування.

5.4.6. Оригінали документа державного зразка про раніше здобутий ступінь магістра (ОКР спеціаліста) і додатку до нього, або довідка про місце їх зберігання, подаються вступниками на обрану ними освітньо-наукову програму до видання наказу про зарахування.

5.4.7. Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною (відбірковою) комісією. Копії документа, що посвідчує особу та громадянство не підлягають засвідченню. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

5.4.8. Факт ознайомлення вступника з Правилами прийому СумДУ, порядком зарахування фіксується в заяві вступника та підтверджується його особистим підписом при поданні заяви у паперовій формі.

5.4.9. При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про здобутий за кордоном ступінь (рівень) освіти (далі – Документ), обов’язковою є процедура визнання і встановлення еквівалентності Документа, що здійснюється відповідно до Порядку визнання здобутих в іноземних ЗВО ступенів вищої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 05 травня 2015 року № 504, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 травня 2015 року за № 614/27059. Процедура визнання Документа з метою продовження навчання в аспірантурі СумДУ здійснюється протягом першого року навчання його власника.

5.5. Конкурсний відбір, його організація та проведення

5.5.1. Приймальна комісія розглядає заяви та документи вступників до аспірантури та приймає рішення про допуск до участі в конкурсному відборі та  складання вступних випробувань для вступу на навчання до аспірантури СумДУ. Оприлюднення відповідних рішень здійснюється на офіційному веб-сайті СумДУ (http://sumdu.edu.ua). Приймальна комісія може відмовити вступнику у допуску до складання вступних випробувань до аспірантури у зв’язку з неподанням у встановлений термін документів, визначених цими Правилами прийому.

5.5.2. Вступні випробування на навчання для здобуття ступеня доктора філософії проводяться у формі письмового тестування відповідними предметними комісіями та складаються з:

– вступного іспиту зі спеціальності;

– вступного іспиту з іноземної мови (англійської, німецької, або французької). Вступник звільняється від складання вступного іспиту з іноземної мови, якщо він підтвердив свій рівень знання:

– англійської мови – дійсним сертифікатом тестів TOEFL або International English Language Testing System або сертифікатом Сambridge English Language Assessment (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня);

– німецької мови – дійсним сертифікатом TestDaF (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня);

– французької мови – дійсним сертифікатом тесту DELF або DALF (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня).

Під час визначення результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до результатів вступного іспиту з іноземної мови з найвищим балом.

5.5.3. Мінімальне значення кількості балів з вступних випробувань, з якими вступник допускається до участі у конкурсі за освітнім ступенем доктор філософії, дорівнює 30 балам.

5.5.4. Програми, зміст та розклад вступних випробувань для вступу до аспірантури оприлюднюються на веб-сайті СумДУ.

5.5.5. Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні випробування у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого Правилами прийому мінімального рівня, особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються.

Перескладання вступних випробувань не допускається.

5.5.6. Результати вступних випробувань розміщуються на веб-сайті СумДУ не пізніше наступного дня після проведення вступного випробування.

5.5.7. Апеляції на результати вступних випробувань подаються не пізніше наступного робочого дня після оголошення оцінки зі вступного іспиту і  розглядаються апеляційною комісією не пізніше наступного робочого дня після їх подання. Порядок подання і розгляду апеляцій та склад апеляційних комісій затверджуються наказом ректора.

5.5.8. Рішенням приймальної комісії результати вступного іспиту зі спеціальності можуть бути зараховані для участі у конкурсному відборі при вступі до аспірантури СумДУ на іншу спеціальність, в межах однієї галузі знань, у випадку відсутності інших претендентів на вступ на таку спеціальність.

5.5.9. Конкурсний бал особи, яка претендує на зарахування на навчання для здобуття ступеня доктора філософії, формується за складовими:

Конкурсний бал (КБ) = 0,4∙ВІС+0,3∙ВІІ+0,2∙ДБ+0,1∙СБД, де:

ВІС – результат вступного іспиту із спеціальності (за 100-бальною шкалою);

ВІІ – оцінка вступного іспиту з іноземної мови (за 100-бальною шкалою);

ДБ – додаткові бали за особливі успіхи у науковій діяльності;

СБД – середній бал додатку до диплома магістра (спеціаліста) (за 100- бальною шкалою).

5.5.10. Для визначення середнього балу (за 100-бальною шкалою) додатку до диплома магістра (спеціаліста), що не містить оцінок у 100-бальній шкалі, застосовується порядок переведення оцінок додатку до диплома та атестації з інших у 100-бальну шкалу:

Безымянный

*При наявності оцінок виставлених і у 4-бальній, і у шкалі ECTS – за основу береться оцінка за шкалою ECTS.

5.5.11. Рішенням приймальної комісії додаткові бали за особливі успіхи у навчальній та/або науковій діяльності нараховуються як сума балів (але не більше 100 балів) за їх видами, що наведені у таблиці:

Безымянный

*Тематична спрямованість наукових статей, охоронних документів, конкурсів студентських наукових робіт, олімпіад повинна відповідати спеціальності, на яку здійснюється вступ.

**У випадку, коли статтю можна врахувати одночасно за ознаками 1 та 4, вона враховується за ознакою 1.

5.5.12. На момент закінчення терміну подачі документів статті, за які передбачено нарахування додаткових балів, повинні бути опубліковані у відповідних виданнях (у друкованому вигляді або в електронному вигляді на сайті видання). Довідки про прийняття статті до друку не дають права на нарахування додаткових балів.

5.5.13. Вступ за квотами для здобуття ступеня доктора філософії Правилами прийому не передбачений.

5.6. Прийом за направленням на місця, виділені іншим ЗВО

5.6.1. Особи, які вступають до СумДУ на підготовку за державним замовленням на місця виділені МОН України для інших ЗВО (далі – цільові місця), додають направлення, видане керівниками цих закладів. Вступник у рік вступу має право скористатися направленням один раз.

5.6.2. Зарахування вступників, які мають направлення, здійснюється за окремим конкурсом та рейтинговим списком, який організовується за кожною спеціальністю з урахуванням обсягу державного замовлення доведеного до СумДУ. Конкурс відбувається відповідно до рейтингу, складеного за конкурсним балом зазначеним у пп. 5.5.8 цих Правил.

5.6.3. Особи, які не зараховані на цільові місця за окремим конкурсом, можуть брати участь у конкурсі відповідно до конкурсного балу загального рейтингового списку.

5.6.4. У разі відсутності вступників, які мають направлення від інших ЗВО, що замовляли цільові місця у СумДУ, доведені наказом МОН обсяги держзамовлення для інших ЗВО за рішенням приймальної комісії додаються до обсягів держзамовлення СумДУ в межах галузі знань.

5.6.5. СумДУ укладає угоди на підготовку аспірантів на місцях, виділених іншим ЗВО в СумДУ, відповідно до чинного законодавства України.

5.7. Рейтингові списки вступників та рекомендації до зарахування

5.7.1. Рейтинговий список формується окремо за кожною формою навчання та спеціальністю. У випадку, якщо приймальна комісія приймає рішення про розподіл обсягів державного замовлення або ліцензійних місць між  освітньо-науковими програмами, рейтинговий список формується за кожною освітньо-науковою програмою окремо.

5.7.2. Рейтинговий список вступників формується за категоріями в такій послідовності:

– вступники, які претендують на зарахування за конкурсом на цільові місця;

– вступники, які претендують на зарахування за конкурсом на місця державного замовлення;

– вступники, які претендують на зарахування за конкурсом на місця, що фінансуються за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб.

5.7.3. У межах кожної зазначеної в пп. 5.6.1 категорії рейтинговий список вступників впорядковується за конкурсним балом від більшого до меншого.

5.7.4. Рейтингові списки вступників формуються приймальною комісією та оприлюднюються шляхом розміщення на веб-сайті СумДУ. Рейтингові списки оновлюються після виконання/невиконання вступниками вимог для зарахування на навчання (а саме подання оригіналів документа про раніше здобутий освітній рівень та додатка до нього, військового квитка або приписного свідоцтва) у встановленні в пп. 5.3.2 та пп. 5.3.3 строки та затверджуються рішенням приймальної комісії.

5.7.5. На підставі рейтингових списків вступників Приймальна комісія приймає рішення про рекомендацію для зарахування на навчання до аспірантури СумДУ на місця державного замовлення та на місця, що фінансуються за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб, відповідно до ліцензійних обсягів та строків, визначених у пп. 5.3.2 та пп. 5.3.3 цих Правил прийому.

Особи, які вступають до аспірантури за денною формою навчання, і які в установлені строки, визначені у пп. 5.3.2 цих Правил прийому, не подали до Приймальної комісії оригінали документів, передбачених Умовами прийому та цими Правилами прийому, втрачають право зарахування на навчання за державним замовленням.

5.7.6. Вступникам, яким не надано рекомендацію до зарахування на місця державного замовлення, рішенням Приймальної комісії надається рекомендація до зарахування на навчання на місця, що фінансуються за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб, в порядку конкурсного відбору.

5.7.7. Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування вважається оприлюднення відповідного рішення на веб-сайті СумДУ. Рекомендованим до зарахування вступникам можуть надсилатись повідомлення засобами електронного та мобільного зв’язку.

5.7.8. Рекомендація до зарахування може бути скасована приймальною комісією у разі подання вступником недостовірних персональних даних, відомостей про здобуту раніше освіту, про участь в конкурсах тощо.

5.8. Наказ про зарахування

5.8.1. Наказ про зарахування до аспірантури видається ректором на підставі рішення приймальної комісії. Кожному аспіранту, одночасно з його зарахуванням, відповідним наказом ректора (на підставі рекомендацій, наданих директорами інститутів або деканами відповідних факультетів) призначається науковий керівник, який здійснює наукове керівництво роботою аспіранта над дисертацією, контролює виконання індивідуального плану та несе особисту відповідальність за якісну підготовку аспірантом дисертації. Інформація про зарахування оприлюднюється на веб-сайті СумДУ у вигляді списку зарахованих у строки, встановлені в п. 5.2 цих Правил прийому. 5.8.2. Договір із замовником щодо навчання аспіранта за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб укладається після видання наказу про зарахування. У разі, якщо договір не буде укладено протягом двох тижнів з дати видання наказу про зарахування, наказ про зарахування цієї особи скасовується. Оплата навчання здійснюється згідно з укладеним договором.

5.9. Зарахування на звільнені місця та зберігання робіт вступників

5.9.1. У разі, якщо особа без поважних причин не приступила до занять протягом 10 календарних днів від дня їх початку, наказ про зарахування скасовується в частині, що стосується цієї особи.

5.9.2. Зараховані особи можуть бути вилучені з наказу про зарахування, відраховані з аспірантури СумДУ за власним бажанням, про що видається відповідний наказ; таким особам документи, подані ними, повертаються не пізніше наступного дня після подання заяви про відрахування.

5.9.3. Аспіранти також можуть бути відраховані з аспірантури СумДУ у разі виявлення порушень законодавства з боку вступника, передбачених пунктом 5.6.8 цих Правил.

5.9.4. На звільнене(і) місце (місця) або у разі виділення МОН України додаткових місць державного замовлення до початку навчального року може проводитись додатковий конкурсний відбір з числа осіб, які брали участь у конкурсі на цю спеціальність. У разі відсутності таких претендентів на звільнені місця за рішенням приймальної комісії зарахування осіб проводиться на конкурсних умовах у межах галузі знань.

5.9.5. Роботи вступників, виконані ними на вступних випробуваннях, зберігаються в Приймальній комісії протягом року, після чого знищуються, про що складається відповідний акт.

Безымянный

Безымянный