ПРЕЗЕНТАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОГО ІНСТИТУТУ ПРАВА НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА СУМДУ (Кліп)

ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ ДО АСПІРАНТУРИ

Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університет

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова приймальної комісії

_______________

                                     2018 р.

 

 

ПРОГРАМА

вступного іспиту при прийомі на навчання

для здобуття ступеня «доктор філософії» зі спеціальності 081 Право

Освітньо-наукова програма – «Право»

1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Спеціальність 081 Право є галуззю юридичної науки, яка досліджує суспільні відносини, що формуються в ході забезпечення органами виконавчої влади і органами місцевого самоврядування реалізації та захисту прав, свобод і законних інтересів фізичних і юридичних осіб, а також у процесі державного та самоврядного управління у сферах економічного, соціально-культурного та адміністративно-політичного розвитку; суспільні відносини, що складаються у сфері формування, розподілу і використання коштів публічних грошових фондів, та суспільні відносини, що складаються у сфері обігу інформації, створення, формування, зберігання, поширення, використання, охорони і захисту інформаційних ресурсів, створення та використання інформаційних технологій, забезпечення інформаційної безпеки.

Метою вступних випробувань вступників на базі освітньо-кваліфікаційного рівня магістр (спеціаліст) для здобуття освітньо-наукового рівня «доктор філософії» спеціальності «081 Право» є визначення рівня засвоєння матеріалів основних нормативних дисциплін циклу професійної підготовки з метою їх використання для отримання вищого рівня освіти.

зв’язку та обробки інформації. Також забороняється використання будь-яких носіїв інформації протягом вступного випробування.

Вступний фаховий іспит до аспірантури спеціальності 081 Право складається з тестових завдань. В екзаменаційному білеті міститься 50 тестових запитань. Кожне тестове запитання має 5 варіантів відповідей, з яких вірним є 1 варіант. Вірна відповідь на 1 тестове завдання оцінюється в 2 бали.  Час складання іспиту – 1 год. 30 хв.

 1. АНОТАЦІЇ ТА ТИПОВІ ПИТАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ, ЩО ВИНОСИТЬСЯ НА ФАХОВЕ ВСТУПНЕТ ВИПРОБУВАННЯ

 

2.1 АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС

 

Тема 1. Адміністративне право як галузь національного права. Адміністративно-правові норми та адміністративно-правові відносини.  Поняття адміністративного права. Предмет і метод адміністративного права. Джерела адміністративного права. Система адміністративного права. Взаємовідносини адміністративного права з іншими галузями права. Роль адміністративного права в регулюванні суспільних відносин в галузі управління внутрішніми справами.  Наука адміністративного права, її предмет і система. Поняття, структура, види та реалізація адміністративно-правових норм. Адміністративно-правові відносини, їх особливості, види. Підстави виникнення, зміни та припинення адміністративно-правових відносин.

Тема 2. Державне управління. Загальне поняття управління та його види. Суб‘єкти адміністративного права. Поняття і характеристика державного управління. Співвідношення державного управління і виконавчої влади. Основні принципи державного управління. Адміністративний розсуд. Адміністративно-правові режими. Поняття суб’єктів адміністративного права. Адміністративна правосуб’єктність. Президент України, органи виконавчої влади, державні службовці, громадяни, особи без громадянства, іноземці, громадські об‘єднання, підприємства, установи та організації як суб’єкти адміністративного права.

Тема 3. Форми і методи державного управління. Форми державного управління. Поняття, значення та види юридичних актів управління. Вимоги, що ставляться до юридичних актів управління. Дія, порядок підготовки, видання, припинення, зміни, зупинення та відміни актів управління. Акти управління, що приймаються органами внутрішніх справ, їх особливості. Методи управління та впливу. Переконання та примус. Адміністративні, організаційні, економічні, соціально-психологічні методи.

Тема 4. Державна служба та служба в органах місцевого самоврядування в Україні. Державна служба як різновид публічної служби: поняття, види, моделі та принципи. Правове регулювання та державна політика у сфері державної служби. Правове регулювання статусу державного службовця. Правові питання проходження державної служби. Особливості правового регулювання державної служби в органах місцевого самоврядування. Юридична відповідальність державних службовців. Патронатна служба та її особливості. Дипломатична служба та її специфіка.

Тема 5. Адміністративний примус. Адміністративна  відповідальність. Поняття та ознаки адміністративного примусу.  Класифікація заходів адміністративного примусу. Заходи адміністративного попередження (запобігання). Заходи адміністративного припинення. Поняття, ознаки та склад адміністративного правопорушення. Поняття, суть  та основні риси адміністративної відповідальності.

Тема 6. Поняття адміністративного процесу та адміністративного процесуального права України.

Предмет, метод, принципи, система адміністративного процесуального права України. Адміністративне процесуальне право як самостійна галузь у системі права України та його взаємодія з іншими галузями права. Джерела адміністративного процесуального права.  Поняття, ознаки та основні риси адміністративних процесуальних норм, особливості їх структури. Поняття, структура, види та основні риси адміністративних процесуальних правовідносин.

Тема 7. Суб’єкти та учасники адміністративного процесу

Поняття і класифікація суб’єктів адміністративного процесуального права. Особи, які розглядають і вирішують адміністративні справи. Особи, які обстоюють в адміністративному процесі особисті права та законні інтереси. Особи, які представляють та захищають інтереси інших осіб.  Особи, які сприяють адміністративним провадженням.

Тема 8. Сутність адміністративного процесу та його зміст.

Поняття та особливості адміністративного процесу. Структура адміністративного процесу.  Адміністративні провадження та їх види.  Стадії адміністративних проваджень. Адміністративні процедури.  Адміністративна юрисдикція. Адміністративна юстиція (судочинство)

Тема 9. Докази в адміністративному процесі

Поняття адміністративного процесуального доказування. Джерела доказів у адміністративному процесі. Дослідження та оцінка доказів у адміністративному процесі. Класифікація доказів. Заходи забезпечення доказів та адміністративних проваджень.

Тема 10. Процесуальні строки, судові витрати та заходи процесуального примусу в адміністративному процесі

Поняття процесуальних строків та їх значення в адміністративному процесі. Види процесуальних строків та їх характеристика. Поняття заходів процесуального примусу. Види заходів процесуального примусу та їх характеристика.

Тема 11. Провадження у сфері управління.

Поняття, зміст та структура проваджень у сфері управління. Адміністративні провадження за заявою суб’єкта звернення. Адміністративні провадження за ініціативою органу владних повноважень. Адміністративні провадження за скаргою суб’єкта звернення.

 

Тема 12. Провадження за зверненням громадян

Правові основи провадження за зверненням громадян.  Види звернень громадян, їх характеристика та особливості проваджень. Вимоги до звернення громадян. Учасники адміністративних проваджень за зверненням громадян. Стадії та структура провадження за зверненням громадян. Діловодство за зверненням громадян.

Тема 13. Організація адміністративного судочинства в Україні

Поняття, завдання та мета адміністративного судочинства. Система та повноваження адміністративних судів. Склад суду та відводи.  Судові виклики та повідомлення. Фіксування адміністративного процесу.  Підвідомчість (юрисдикція) адміністративних справ. Поняття підсудності адміністративних справ, її види.

Тема 14. Провадження в адміністративних судах.

Звернення до адміністративного суду та відкриття провадження в адміністративній справі. Підготовче провадження. Судовий розгляд справи.  Судові рішення, їх зміст та порядок ухвалення. Перегляд судових рішень в апеляційному порядку. Апеляційне провадження. Перегляд судових рішень у касаційному порядку. Касаційне провадження. Перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами. Порядок виконання судових рішень. Відповідальність за невиконання судових рішень.

Тема 15. Провадження у справах про адміністративні правопорушення

Загальна характеристика провадження у справах про адміністративні правопорушення.  Права та обов’язки осіб, які беруть участь у провадженні в справі про адміністративні правопорушення.  Органи (посадові особи), які розглядають справи про адміністративні правопорушення.  Відкриття справи про адміністративне правопорушення.  Розгляд справи про адміністративне правопорушення Винесення постанови у справі про адміністративне правопорушення. Перегляд постанови у справі про адміністративне правопорушення. Виконання постанови у справі про адміністративне правопорушення. Основні положення виконання постанов про накладення адміністративних стягнень: попередження;  штрафу; оплатне вилучення предмета; конфіскація предмета, грошей; позбавлення спеціального права; застосування виправних робіт; застосування адміністративного арешту. Провадження по виконанню постанови в частині відшкодування майнової шкоди.

 

2.2 ФІНАНСОВЕ ПРАВО

Тема 1Фінансова діяльність держави та органи, які здійснюють фінансову діяльність.

Поняття категорії «фінанси». Поняття фінансової діяльності та її значення для функціонування держави, завдання та методи здійснення фінансової діяльності. Фінансова система України. Органи держави, які здійснюють фінансову діяльність.

Тема 2. Поняття та система фінансового права.

Історія становлення фінансового права.  Поняття фінансового права, його предмет та методи. Система фінансового права. Джерела фінансового права. Наука фінансового права та її розвиток. Фінансово-правові норми, поняття та класифікація. Фінансово-правові відносини, особливості та склад. Суб’єкти фінансового права та фінансово-правових відносин. Відповідальність за порушення фінансового законодавства.

Тема 3. Правове регулювання фінансового контролю.

Поняття фінансового контролю, принципи та форми фінансового контролю. Контрольні правовідносини. Види та методи фінансового контролю. Органи держави, які здійснюють фінансовий контроль. Аудиторський контроль.

Тема 4. Бюджетне право України.

Поняття бюджету та його значення для держави. Бюджетне право. Бюджетно-правові норми, поняття та класифікація. Бюджетно-правові відносини, поняття та їх склад. Бюджетна система України. Державний та місцеві бюджети. Зведений бюджет. Склад доходів та видатків у бюджеті. Бюджетна класифікація. Бюджетний процес та його основні стадії. Складання проекту Державного бюджету України. Розгляд та прийняття Державного бюджету України. Порядок виконання бюджету. Звітність про виконання Державного і місцевих бюджетів. Поняття міжбюджетних відносин, їх особливості. Правове регулювання державних видатків і бюджетного фінансування.

Тема 5. Податкова система України. Інститут податкового права України.

Поняття податкової системи. Класифікація обов’язкових податкових платежів. Система державних органів, які здійснюють податкову політику держави. Податкові режими. Адміністрування податків та зборів.

Тема 6. Правові основи державних та муніципальних запозичень, державного та муніципального боргу та кредиту. 

Поняття державного кредиту. Відмінність державного кредиту від банківського. Форми державного кредиту. Цінні папери, які використовуються для обслуговування державного кредиту.

Тема 7. Правове регулювання страхування в Україні.

Поняття страхування, його завдання і функції. Системи страхування. Основні галузі страхування. Особисте страхування та його види. Майнове страхування та його види. Соціальне страхування та його види. Страхування підприємницьких ризиків та його види. Страхування відповідальності та його види.

Тема 8. Правове регулювання банківської діяльності та грошового обігу.

Банківська система. Правовий статус Національного банку України.  Основне завдання та функції НБУ. Правовий статус комерційних банків. Види комерційних банків. Порядок створення комерційних банків. Вимоги до керівників КБ.

 

Тема 9. Правове регулювання валютних операцій.

Поняття та особливості валюти та валютних цінностей. Валютні операції. Валютні правовідносини. Валютне регулювання. Валютний контроль.

 

2.3 ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Тема 1. Поняття, сутність, зміст та структура інформаційного права.

Сутність та зміст інформаційного права, як комплексної галузі суспільних відносин. Сутність та зміст інформаційного права, як науки. Сутність та зміст інформаційного права, як навчальної дисципліни. Концептуальні підходи щодо формування змісту та структури інформаційного права. Методологія інформаційного права. Взаємозв’язок інформаційного права з іншими галузями права та його місце серед них. Роль інформації в житті особистості, суспільства, держави. Інформаційні «революції».

Тема 2. Інформаційне суспільство.

Інформаційне суспільство: поняття та сутність. Інформатизація: поняття та основні види. Міжнародно-правові основи формування інформаційного суспільства. Окінавська Хартія глобального інформаційного суспільства. Проблеми правового регулювання відносин в умовах інформаційного суспільства.

Тема 3. Інформаційна культура.

Сутність інформаційної культури. Основні аспекти інформаційної культури. Культура інформаційних потреб та проблеми їх реалізації. Інформаційно-правова культура. Сутність правового забезпечення формування інформаційної культури. Світові ментальні системи культури права.

Тема 4. Правова інформатика як джерело інформаційного права.

Правотворчість із застосуванням КСІАЗ. Правозастосування із використанням КСІАЗ. Основні принципи побудови КСІАЗ правової інформації. Реєстрація та контроль проходження законопроектів Верховної Ради України. Електронний інформаційний бюлетень. Інформаційно-технічний комплекс «Рада». Інформаційно-пошукові системи «Право», «Законодавство» і «Закони та підзаконні акти України в Інтернеті». Світова електронна мережа правових документів global legal information network (GLIN).

Тема 5. Інформаційні правовідносини.

Визначення поняття «інформація». Закріплення поняття «інформація» на законодавчому рівні. Інформаційні правовідносини: поняття та основні принципи. Зміст права на інформацію. Конституційне закріплення права на інформацію. Суб’єкти (учасники) інформаційних правовідносин, їх класифікація. Відповідальність суб’єктів інформаційних правовідносин.

Тема 6. Інформація, як об’єкт інформаційних правовідносин.

Види інформації за змістом. Види інформації за порядком доступу. Інформаційні ресурси, як об’єкти інформаційних правовідносин. Національні та електронні інформаційні ресурси. Система державного управління інформаційними ресурсами: сутність, функції, основні рівні.

Тема 7. Правове регулювання доступу до інформації.

Право на доступ до публічної інформації. Порядок доступу до інформації. Суб’єкти відносин у сфері доступу до публічної інформації. Інформаційні запити. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації.

Тема 8. Державна політика у сфері інформаційної діяльності.

Роль органів публічної влади у формуванні державної інформаційної політики. Державна політика в галузі формування інформаційного суспільства. Інформаційна функція держави. Державна політика у сфері національної програми інформатизації: сутність та основні принципи. Основні сфери (напрями) інформатизації. Мета та стратегічні завдання державної політики інформатизації. Замовники та виконавці Національної програми інформатизації. Державне упорядкування у сфері інформатизації.

Тема 9. Інформаційна безпека.

Поняття інформаційної безпеки. Елементи формування основ організації (тектології) інформаційної безпеки. Поняття та види загроз національним інтересам та національній безпеці в інформаційній сфері. Методи й засоби забезпечення інформаційної безпеки. Мета функціонування, завдання системи забезпечення інформаційної безпеки. Структура системи забезпечення інформаційної безпеки та компетенція її складових.

Тема 10. Поняття та основні категорії міжнародного інформаційного права. Міжнародно-правові основи формування інформаційного суспільства.

Принципи міжнародного інформаційного права. Міжнародне співробітництво у сфері інформаційних відносин. Міжнародні договори в сфері інформаційних правовідносин. Міжнародна діяльність у сфері інформатизації. Міжнародна діяльність України в сфері захисту технологій та комерційної таємниці.

Тема 11. Інформаційні права та обов’язки людини і громадянина, суспільства і держави.

Інформаційні права і свободи людини та громадянина, встановлені Конституцією України. Інформаційні права і свободи, встановлені Загальною декларацією прав людини 1948 р. та Європейською конвенцією  про захист прав людини і основоположних свобод 1950 р. Право на свободу інформації у системі конституційних прав та свобод людини і громадянина. Право на свободу інформації у структурі конституційно-правового статусу людини  і громадянина. Обмеження права людини на свободу інформації для захисту репутації  та  інших  особистих немайнових прав. Обов’язки в сфері інформаційних правовідносин. Юридична відповідальність за порушення законодавства України про інформацію.

 

Тема 12. Правове регулювання інформаційних відносин у сфері персональних даних. Правове регулювання інформаційних відносин у сфері масової інформації.

Особливості інформаційних правовідносин, які виникають при виробництві, передачі та поширенні персональних даних. Обробка персональних даних та законодавчо встановлені до неї вимоги. Бази персональних даних, їх реєстрація та захист. Правове регулювання використання персональних даних. Дії, які можуть здійснюватися щодо персональних даних. Правове регулювання доступу до персональних даних. Особливості інформаційної продукції та інформаційних послуг. Класифікація інформаційних продуктів і послуг. Правовий статус журналіста. Акредитація журналістів, працівників засобів масової інформації. Правове регулювання друкованих засобів масової інформації. Державна підтримка засобів масової інформації та соціальний захист журналістів.

Тема 13. Правове регулювання інформаційних відносин у сфері державної таємниці.

Особливості інформаційних правовідносин в сфері державної таємниці. Інформація, яка може бути віднесена до державної таємниці. Правовий статус державного експерта з питань таємниць. Порядок віднесення державним експертом з питань таємниць інформації до державної таємниці. Правове регулювання допуску та доступу громадян до державної таємниці. Контроль за забезпеченням охорони державної таємниці та нагляд за додержанням законодавства про державну таємницю. Відповідальність за порушення законодавства про державну таємницю.

Тема 14. Правове регулювання інформації в органах державної влади.

Інформація в органах державного управління. Система інформаційного забезпечення державного управління. Інформація в правоохоронних органах. Інформаційна мережа ОВС. Висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні. Порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

Тема 15. Правове регулювання інформаційних відносин в сфері інтелектуальної власності.

Правове регулювання обігу інформації в Інтернет-мережі Авторське право: поняття, суб’єкти та об’єкти. Виникнення і здійснення авторського права. Права автора твору. Окремі види авторських прав. Строк дії авторського права. Авторське право в мережі Інтернет. Захист авторських прав в мережі Інтернет. Поняття та сутність Інтернет-мережі. Поняття інформаційних послуг в Інтернет мережі та їх види. Право та Інтернет. Доступ до Інтернет-мережі. Пошук інформації в Інтернет-мережі. Відповідальність за правопорушення в мережі Інтернет.

Тема 16. Правове регулювання інформаційних відносин у сфері архівної справи. Правове регулювання інформаційних відносин у сфері бібліотечної справи. Правове регулювання інформаційних відносин у сфері екологічної інформації

Поняття і сутність архівної справи. Національний архівний фонд та його формування. Право власності на документи Національного архівного фонду. Доступ до документів Національного архівного фонду. Система архівних установ. Міжнародне співробітництво в архівній справі. Відповідальність за порушення законодавства про Національний архівний фонд та архівні установи. Поняття бібліотеки та бібліотечної справи. Бібліотечна система України. Порядок створення, приватизація та ліквідації бібліотек. Права та обов’язки бібліотек. Права та обов’язки громадян, підприємств, установ і організацій на бібліотечне обслуговування. Характеристика та можливості електронних бібліотек. Структура електронної бібліотеки та доступ до її баз даних. Науково-технічна інформація в сучасному світі. Поняття екологічної інформації. Охорона навколишнього природного середовища: об’єкти правової охорони та основні принципи. Екологічні права та обов’язки громадян. Процес реалізації права на екологічну інформацію. Конвенція про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля (Орхунська Конвенція). Право громадян на відшкодування в судовому порядку шкоди, заподіяної їх здоров’ю та майну внаслідок негативного впливу на навколишнє природне середовище.

3 СТРУКТУРА ЕКЗАМЕНАЦІЙНИХ ЗАВДАНЬ

Вступний іспит зі спеціальністю 081 Право проводиться у тестовій формі. Зміст питань комплекту екзаменаційних білетів охоплює навчальну програму дисципліни та складається з метою забезпечення перевірки знань, умінь і навичок вступників до аспірантури зі  спеціальності 081 Право.

Екзаменаційний білет (приклад – додаток А) сформовані випадковим чином із збереженням приблизно однакової представленості дисциплін.

Загальна кількість тестових завдань – 50.

 

4 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

Оцінка знань здійснюється за бальною системою.

Іспит оцінюється за 100-бальною шкалою. Кожне тестове запитання має 5 варіантів відповідей, з яких вірним є 1 варіант. Вірна відповідь на 1 тестове завдання оцінюється в 2 бали.  Час складання іспиту – 1 год. 30 хв.

Відповіді на тести повинні бути написані без виправлень. У разі наявності виправлень впроваджено наступні штрафні санкції: віднімається 1 бал за кожні 3 виправлення.

Вступники, які набрали менше 30 балів, до подальшої участі у конкурсному відборі не допускаються.

5 ПЕРЕЛІК ЛІТЕРАТУРИ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ВСТУПНОГО ІСПИТУ

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС

 

 1. Кодекс України про адміністративні правопорушення // ВВР. – 1984. – Додаток до № 51. – Ст. 1122. http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/80731-10
 2. Адміністративне право України. Т.1. Загальне адміністративне право: навчальний посібник / [В.В. Галунько , В.І. Курило , С.О. Короєд , О.Ю. Дрозд, І.В. Гиренко, О.М. Єщук, І.М. Риженко, А.А. Іванищук, Р.Д. Саунін, І.М. Ямкова]; за ред. проф. В.В. Галунька. – Херсон: Грінь Д.С., 2015. – 272 с. http://sipl.com.ua/wp-content/uploads/2015/07/Административне-право-України-2015.pdf
 3. Адміністративна діяльність: навч. пос. [Для студ. вищ. навч. закл.] / [ М. В. Ковалів, З. Р. Кісіль, Д. П. Калаянов та ін.]. – К.: Правова єдність, 2009. – 432 с.
 4. Демський Е.Ф. Адміністративне процесуальне право України// Навч. посіб. — К.: Юрінком Інтер, 2008. — 496 с.
 5. Конституція України // ВВР. – 1996. – № 30. http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
 6. Кодекс адміністративного судочинства України // ВВР. -2005, – № 35-37. Ст. 446 (з подальшими змінами). http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2747-15
 7. Кодекс цивільного захисту України від 2 жовтня 2012 р. № 5403 – VІ http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5403-17/page
 8. Митний кодекс України // ВВР. – 2002. – № 38-39. -Ст. 228 (з подальшими змінами). http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4495-17
 9. Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів : Закон України від 02.06.2016 // Відомості Верховної Ради України № 1403-VIII. – 2016. – № 1403 – 1798-19 http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1403-19/page2
 10. Про запобігання корупції: Закон України від 14.10.2014 // Відомості Верховної Ради України № 1700-VII – 2014. – № 1700 http://zakon3.rada.gov.ua/laws/1700-18
 11. Про місцеві державні адміністрації : Закон України від 9 квітня 1999р. // ВВР. – 1999. № 20-21. – Ст. 190. http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/586-14
 12. Про місцеве самоврядування в Україні : Закон України від 21 березня 1997р. //ВВР.-1997.-№24.- Ст.170

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/280/97%D0%B2%D1%80

13 Про звернення громадян : Закон України від 2 жовтня 1996 р. // ВВР. – 1996.- № 47. – Ст. 256. http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/393/96-%D0%B2%D1%80

 1. Про судоустрій та статус суддів : Закон України від 2 червня 2016 року № 1402-VIII // Відомості Верховної Ради України. 2016, № 30, ст.542 http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1402-19/page
 2. Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства : Закон України від 4 лютого 1992р. // ВВР. – 1994. – №23.- Ст. 161. http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3773-17
 3. Про виконавче провадження : Закон України від 2 червня 2016 року

№ 1404-VIII [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1404-19/page.

 1. Про державну службу : Закон України від 10 грудня 2015 року № 889-VIII // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2016, № 4, ст.43 http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/889-19/page
 2. Про дорожній рух : Закон України від 30 червня 1993 р. // ВВР. – 1993. – № 31. – Ст. 338 http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3353-12
 3. Про автомобільний транспорт : Закон України від 5 квітня 2001 р. в редакції від 05.01.2013. // ВВР. – 2013. –№32. -Ст. 273. http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2344-14
 4. Про адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі : Закон України від 1 грудня 1994 р. // ВВР. – 1994. – № 52. – Ст. 455.

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/264/94%D0%B2%D1%80

 1. Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності: Закон України від 6 вересня 2005 р. // ВВР. – 2005. -№ 48. -Ст. 483. http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2806-15
 2. Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців : Закон України від 15 травня 2003 р. // ВВР. — 2003. – № 31-32. – Ст. 263. http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/755-15

ФІНАНСОВЕ ПРАВО

 1. Фінансове право : підручник / за заг. ред. О. М. Бандурки та Ф 59 О. П. Гетманець ; Ю. М. Жорнокуй, О. В. Кашкарьова, Т. В. Колес-. ник та інші. –: Екограф, 2015 –500с http://dspace.univd.edu.ua/xmlui/bitstream/handle/
 2. Фінансове право : підручник / М. П. Кучерявенко, О. О. Дмитрик, О. А. Лукашев та ін. ; за ред. М. П. Кучерявенка. – Х. : Право, 2016. – 440 с http://pravo-izdat.com.ua/image/data/Files/169/1-28.pdf
 3. Орлюк О.П. Фінансове право. Академічний курс: Підручник / О.П. Орлюк. – К.: Юрінком Інтер, 2010. – 808 с.
 4. Бюджетний кодекс України. // Відомості Верховної Ради України, – 2010, № 50-51, ст. 572.
 5. Митний кодекс України. // Відомості Верховної Ради України, – 2002, № 38-39, ст. 288.
 6. Податковий кодекс України. // Відомості Верховної Ради України, – 2011, № 13-14, ст. 112.
 7. Закон України «Про аудиторську діяльність» // ВВР України. – 1993.-№ 23.
 8. Закон України «Про Рахункову палату Верховної Ради України» //ВВР України. – 1996. – № 196.
 9. Закон України «Про страхування» // ВВР України. – 1996. – № 18.
 10. Закон України «Про Нацiональний банк України» // ВВР України. -1999 – № 11.
 11. Закон України «Про банки i банкiвську дiяльнiсть в Українi» // ВВР України. -2001 – № 5-6, ст. 30.

12.Закон України «Про міжнародні договори України» Верховна Рада України; Закон від 29.06.2004 № 1906-IV

 1. Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок» // Відомості Верховної Ради України, 2006, № 31, ст. 268.
 2. Закон України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю» // Відомості Верховної Ради України, 1993, № 13, ст.110.
 3. Закон України «Про Державний бюджет» на поточний період
 4. Закон України «Про місцеве самоврядування» / Відомості Верховної Ради України, 1997, № 24, ст.170 .
 5. Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» / Уряд. кур’єр- 2002.- № 72
 6. Декрет КМ України «Про систему валютного регулювання та валютний контроль» / Уряд. кур’єр- 1993.- 6.03
 7. Бандурка О.М., Гетьманець О.П. Бюджетне право України. Підручник. – Харків: Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2003. – 152 с.
 8. Податкове право України : навч. посіб. / О.П. Гетманець, О.М. Шуміло, О.В. Покотаєва та ін; за ред. О.П. Гетманець, О.М. Шуміла. – Київ: Хай-Тек Прес, 2013. – 432 с.

21. Кучерявенко М.П. Податкове право України: Підручник. – Х.: Право,2012. — 528 с.

 1. Костенко Ю. О. Фінансове право України: Навч. посіб. — К.: Центр учбової літератури, 2009. — 240 с http://library.nlu.edu.ua/POLN_TEXT/CUL/44-Fin_pravo-Kostenko.pdf
 2. Дмитренко Є. С. Фінансове право України : Навч. пос.: Загальна частина. – К. : Алерта; КНТ, 2006. – 376 с.

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

 1. Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про інформацію» від 13.01.2011р. № 2938-VI. http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2938-17
 2. Копылов В. А. Информационное право: Учебник. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юристь, 2002. – 512 с. http://www.alleng.ru/d/jur/jur165.htm
 3. Цимбалюк В.С. Інформаційне право (основи теорії і практики): [монографія] / В.С. Цимбалюк – К.: «Освіта України», 2010. – 388 с.
 4. Конституція України від 28.06.1996р. №254к/96-ВР. http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
 5. Закон України «Про Національну програму інформатизації» від 04.02.1998р. № 74/98-ВР. http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/74/98-%D0%B2%D1%80
 6. Закон України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні» від 16.11.1992р. № 2782-XII. http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2782-12
 7. Цивільний кодекс України від 16.01.2003р. № 435-IV. http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15
 8. Кримінальний Кодекс України від 05.04.2001р. № 2341-III. http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2341-14
 9. Закон України «Про Концепцію Національної програми інформатизації» від 04.02.1998р. № 75/98-ВР. http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/75/98-%D0%B2%D1%80
 10. Закон України «Про доступ до публічної інформації» від 13.01.2011р. № 2939-VI. http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2939-17
 11. Закон України «Про телебачення і радіомовлення» від 21.12.1993р. № 3759-XII. http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3759-12
 12. Закон України «Про державну таємницю» від 21.01.1994р. № 3855-XII. http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3855-12
 13. Закон України «Про основи національної безпеки України» вiд 19.06.2003р. № 964-IV. http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/964-15
 14. Закон України «Про міжнародні договори України» від 29 червня 2004р. http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1906-15
 1. Оккінавська хартія глобального інформаційного суспільства від 2000 року. http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/998_163
 2. Закон України «Про авторське право і суміжні права» від 23 грудня 1993р. http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3792-12
 3. Закон України «Про Національний архівний фонд та архівні установи» від 24.12.1993р. № 3814-XII. http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3814-12
 4. Основи інформаційного права України: Навч. посіб. / 0-72 В.С. Цимбалюк, В.Д. Гавловський, В.В. Гриценко та ін.; За ред. М.Я. Швеця, Р.А. Калюжного та П.В. Мельни- ка. — К.: Знання, 2004. — 274 с.
 5. Податковий кодекс України від 02.12.2010р. № 2755-VI. http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
 6. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984р. № 8073-X. http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/80731-10
 7. Закон України «Про інформаційні агентства» від 28.02.1995р. № 74/95-ВР. http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/74/95-%D0%B2%D1%80
 8. Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про захист інформації в автоматизованих системах» від 31.05.2005р. №2594-IV.

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2594-15

 1. Закон України «Про науково-технічну інформацію» від 25.06.1993р. № 3322-XII. http://cgntb.dp.ua/menu_195.html
 2. Закон України «Про телекомунікації» від 18 листопада 2003р. http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1280-15
 3. Закон України «Про ратифікацію Статуту і Конвенції Міжнародного союзу електрозв’язку» вiд 15.07.1994р. № 116/94-ВР. http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/116/94-%D0%B2%D1%80
 4. Закон України «Про приєднання України до Бернської конвенції про охорону літературних і художніх творів (Паризького акта від 24 липня 1971p., зміненого 2 жовтня 1979p.)» вiд 31.05.1995р. № 189/95-ВР.

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/189/95-%D0%B2%D1%80

 1. Закон України «Про ратифікацію Четвертого додаткового протоколу до Статуту Всесвітнього поштового союзу» вiд 02.06.1995р. № 208/95-ВР. http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/208/95-%D0%B2%D1%80
 2. Закон України «Про ратифікацію Договору про закони щодо товарних знаків» вiд 13.10.1995р. № 380/95-ВР. http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/380/95-%D0%B2%D1%80
 3. Закон України «Про приєднання України до Статуту Ради Європи» від 31.10.1995р. № 398/95-ВР.

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/398/95-%D0%B2%D1%80

 1. Закон України «Про ратифікацію Конвенції про захист прав і основоположних свобод людини 1950 p., Першого протоколу та протоколів № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції» вiд 17.07.1997р. № 475/97-ВР. http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/475/97-%D0%B2%D1%80
 2. Закон України «Про ратифікацію Угоди щодо співробітництва у розвитку та використанні систем стільникового рухомого зв’язку» вiд 03.03.1998р. № 149/98-ВР. http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/149/98-%D0%B2%D1%80
 3. Закон України «Про звернення громадян» від 02.10.1996р. № 393/96-ВР. http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/393/96-%D0%B2%D1%80
 4. Закон України «Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів» від 23.09.1997р. № 540/97-ВР. http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/540/97-%D0%B2%D1%80
 5. Закон України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010р. № 2297-VI. http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2297-17
 6. Закон України «Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів» від 23.09.1997р. № 540/97-ВР. http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/540/97-%D0%B2%D1%80
 7. Закон України «Про Службу безпеки України» від 25.03.1992р. № 2229-XII. http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2229-12
 8. Закон України «Про прокуратуру» Відомості Верховної Ради, 2015, № 2-3, ст.12
 9. Закон України «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації» від 23.09.1997р. № 539/97-ВР. http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/539/97-%D0%B2%D1%80
 10. Закон України «Про державну службу» 16.12.1993р. № 3723-XII. http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4050-17
 11. Закон України «Про бібліотеки та бібліотечну справу» від 27.01.1995р. № 32/95-ВР. http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/32/95-%D0%B2%D1%80
 12. Закон України «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації» від 23.09.1997р. № 539/97-ВР.

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/539/97-%D0%B2%D1%80

 1. Указ Президента України «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 31 жовтня 2001 року “Про заходи щодо вдосконалення державної інформаційної політики та забезпечення інформаційної безпеки України» від 6 грудня 2001р. № 1193/ 2001.
 2. ООН Загальна декларація прав людини від 10.12.1948р. http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_015
 3. ООН Міжнародний Пакт про громадянські і політичні права від 16.12.1966р. http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_043
 4. ООН Типовий закон ЮНІСІТРАЛ «Про електронні підписи», від 007.2001р. http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_937
 5. Конвенція ООН Про міжнародне право спростування від 16.12.1952 року. http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_319
 6. Конвенція про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля від 25.06.1998 (Орхунська Конвенція). http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_015
 7. Рада Європи Європейська Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод від 04.11.1950р. http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_UKR.pdf
 8. Комітет міністрів Ради Європи Декларація «Про європейську політику у галузі нових інформаційних технологій» від 6.05.1999 р. http://zakonrada.gov.ua/laws/show/994_040
 9. Конвенція «Про ратифікацію Конвенції про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, 1990 р» від 08.11.1990р. http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_029
 10. Конвенція Комітету з екологічної політики ООН про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля від 18.03.1998 року. http://zakon.nau.ua/doc/?code=994_015
 11. Конвенція № 108 Ради Європи «Про захист фізичних осіб при автоматизованій обробці даних» від 28 січня 1981p.

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/994_326

РОЗРОБЛЕНО:

_________________                                     ________________   ________________________

(посада розробника)                                        (підпис)                                  (прізвище, ініціали)

_________________                                     ________________   ________________________

(посада розробника)                                  (підпис)                                  (прізвище, ініціали)

_________________                                     ________________   ________________________

(посада розробника)                                   (підпис)                                  (прізвище, ініціали)

Схвалено на засіданні приймальної комісії.

Протокол № _____ від ___  201_ р.

Відповідальний секретар

приймальної комісії                                 ________________   ________________________

(підпис)                                 (прізвище, ініціали)

Голова

предметної комісії               ________________   ________________________

(підпис)                                 (прізвище, ініціали)

Додаток А

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова приймальної комісії

_______________

                                     20     р.

ЕКЗАМЕНАЦІЙНЕ ЗАВДАННЯ

вступного іспиту при прийомі на навчання

для здобуття ступеня «доктор філософії» зі спеціальності 081 Право

Освітньо-наукова програма – «Право»

 

Варіант № 0

1 Бюджетним кодексом України: А) регулюються відносини, що виникають у процесі складання, розгляду, затвердження, виконання бюджетів, звітування про їх виконання та контролю за дотриманням бюджетного законодавства;B) регулюються відносини, що виникають у процесі складання, розгляду, затвердження, виконання бюджетів, звітування про їх виконання та контролю за дотриманням бюджетного законодавства, і питання відповідальності за порушення бюджетного законодавства,

C) регулюються відносини, що виникають у процесі складання, розгляду, затвердження, виконання бюджетів, звітування про їх виконання та контролю за дотриманням бюджетного законодавства, і питання відповідальності за порушення бюджетного законодавства, а також визначаються правові засади утворення та погашення державного і місцевого боргу;

D) регулюються відносини, що виникають у процесі складання, розгляду, затвердження, виконання бюджетів, звітування про їх виконання.

2 Інформаційне право – це: А) комплексна галузь права, система соціальних норм і відносин, що виникають в інформаційній сфері;В) галузь права, що регулює відносини щодо інформаційних ресурсів;

С) комплексна галузь права, що регулює суспільні відносини;

D) галузь права, що регулює відносини в сфері телекомунікацій.

3 Особливостями методів державного управління є: А) реалізуються у процесі державного управління;В) виражають керівний вплив на об’єкти управління;

C) у методах державного управління завжди містяться різні форми адміністративного примусу;

D) використовуються суб’єктами державного управління як засіб реалізації закріпленої за ними компетенції.

4 Бюджетні установи – це: А) органи державної влади, органи місцевого самоврядування, а також організації, створені ними у встановленому порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідно державного бюджету чи місцевого бюджету;B) органи державної влади, а також органи місцевого самоврядування, уповноважені здійснювати контроль за правильністю та своєчасністю справляння податків і зборів (обов’язкових платежів), інших надходжень бюджету;

C) суб’єкт господарювання, громадська чи інша організація, яка не має статусу бюджетної установи, уповноважена розпорядником бюджетних коштів на здійснення заходів, передбачених бюджетною програмою, та отримує на їх виконання кошти бюджету;

D) головні розпорядники, розпорядники та одержувачі бюджетних коштів.

5 Максимальний строк, на який застосовується позбавлення спеціального права, становить: А) 3 роки;B) 12 місяців;

C) 2 роки;

D) 6 місяців;

6 Формалізація – це: A) прийом наукового пізнання, що полягає у виявленні і уточненні змісту явища, що вивчається, через розгляд та фіксацію його форми і оперування нею;B) прийом практичного пізнання;

C) домовленість науковців;

D) прийом усунення помилок вимірювання.

7 Державний борг – це: А)  виконання бюджетних, боргових, гарантійних чи податкових зобов’язань, що виникли в поточному або попередніх бюджетних періодах;B) загальна сума боргових зобов’язань держави з повернення отриманих та непогашених кредитів (позик) станом на звітну дату, що виникають внаслідок державного запозичення;

C) обсяг коштів відповідного бюджету, розпорядників та одержувачів бюджетних коштів цього бюджету на кінець звітного періоду;

D) перевищення видатків бюджету над його доходами (з урахуванням різниці між наданням кредитів з бюджету та поверненням кредитів до бюджету).

8 Види інформації як об’єкта інформаційних відносин: A) статистична, масова, соціальна, законодавча, довідково-енциклопедична;B) статистична, масова, документи, правова, інформація про діяльність державних органів влади;

C) правова, інформація про діяльність державних органів влади;

D) статистична, масова, інформація про діяльність державних органів влади, права, персональні дані, довідково-енциклопедична, соціологічна, адміністративна

9 Адміністративне стягнення може бути накладено: А) не пізніш як через два місяці з дня вчинення правопорушення;В) протягом 10 днів з дня винесення постанови в справі про адміністративне правопорушення;

С) не пізніш як через місяць з дня прийняття рішення про відмову в порушенні кримінальної справи або про її закриття;

D) протягом 2-х місяців з дня винесення постанови в справі про адміністративне правопорушення;

10 Бюджетний процес – це: А) регламентований бюджетним законодавством процес складання, розгляду, затвердження, виконання бюджетів, звітування про їх виконання, а також контролю за дотриманням бюджетного законодавства;B) сукупність заходів, спрямованих на досягнення єдиної мети, завдань та очікуваного результату, визначення та реалізацію яких здійснює розпорядник бюджетних коштів відповідно до покладених на нього функцій;

C) операції з надання коштів з бюджету на умовах повернення, платності та строковості, внаслідок чого виникають зобов’язання перед бюджетом (надання кредитів з бюджету), та операції з повернення таких коштів до бюджету (повернення кредитів до бюджету);

D) регламентований бюджетним законодавством процес виконання бюджету.

11 Організаційні форми представлення інформації: A) правова і не правова, відкритого і обмеженого доступу;B) правова і не правова;

C) відкритого і обмеженого доступу;

D) відкритого і закритого доступу.

12 Протокол надсилається органові (посадовій особі), уповноваженому розглядати справу про адміністративне правопорушення, протягом: А) 1 доби;В) 2-х днів.

C) 3-х днів;

D) 5-ти днів;

13 Документ, підготовлений головним розпорядником бюджетних коштів, що містить пропозиції з відповідним обґрунтуванням щодо обсягу бюджетних коштів, необхідних для його діяльності на наступні бюджетні періоди – це: А) бюджетний запит;B) бюджетний розпис;

C) кошторис бюджетної установи;

D) бюджетне замовлення.

14 Документована інформація – це: А) передбачена законом форма одержання, зберігання, використання і поширення інформації шляхом фіксації на матеріальному носії;B) інформація, що готується і розповсюджується органами державної влади і місцевого самоврядування;

C) інформація про особу;

D) податкова інформація.

15 Визначте види адміністративних проваджень: А) юрисдикційні та неюрисдикційні;B) установчі, правотворчі, правоохоронні, правонаділяючі;

C) конфліктні та неконфліктні;

D) переконавчі, заохочувальні, примусові.

16 Податкові, неподаткові та інші надходження на безповоротній основі, справляння яких передбачено законодавством України (включаючи трансферти, плату за надання адміністративних послуг, власні надходження бюджетних установ) – це: А) надходження до бюджету;B) доходи бюджету;

C) фінансування бюджету;

D) бюджетне фінансування/

17 До складу правового режиму інформаційних ресурсів входять норми, які визначають: A) порядок документування інформації та її захисту;B) порядок документування інформації, її захист, право власності та документи, категорії інформації з точки зору доступу до неї;

C) право власності на документи, категорії інформації з точки зору доступу до неї;

D) порядок документування інформації та її захисту.

18 Джерелами інформаційного права є норми інформаційного законодавства, які регулюють відносини: A) щодо інформаційних ресурсів;B) в інформаційній сфері;

C) в інформаційній інфраструктурі;

D) у сфері використання мережі Інтернет.

19 Особливими обставинами, за яких Державний бюджет України може бути затверджено на інший, ніж передбачено ч. 1 ст. 3 БК України, бюджетний період, є: А) введення воєнного стану;B) оголошення надзвичайного стану в Україні;

C) обставини непереборної сили;

D) введення воєнного стану, оголошення надзвичайного стану в Україні.

20 Основні види інформаційної діяльності: A) одержання, поширення, збереження інформації;B) одержання, використання, збереження інформації;

C) одержання, використання, поширення, збереження інформації;

D) одержання та захист інформації.

21 Хто з перерахованих осіб не належить до законних представників: А) опікуни;B) батьки;

C) усиновителі;

D) адвокат.

22 При складанні та виконанні бюджетів усі учасники бюджетного процесу мають прагнути досягнення цілей, запланованих на основі національної системи цінностей і завдань інноваційного розвитку економіки, шляхом забезпечення якісного надання послуг, гарантованих державою, Автономною Республікою Крим, місцевим самоврядуванням (далі – гарантовані послуги), при залученні мінімального обсягу бюджетних коштів та досягнення максимального результату при використанні визначеного бюджетом обсягу коштів, це становить зміст такого принципу бюджетної системи: А) принцип обґрунтованості;B) принцип повноти;

C) принцип ефективності та результативності;

D) принципу бюджетоспроможності.

 

23 До заходів забезпечення провадження у справах про адміністративні правопорушення слід віднести: А) адміністративний арешт;B) адміністративне

 

 

 

 

затримання;

C) перевірку документів;

D) огляд речей.

24 Учасники інформаційних правовідносин: A) виробники, споживачі, поширювачі та зберігачі інформації;B) виробники, споживачі та зберігачі інформації;

C) виробники та споживачі інформації;

D) поширювачі та зберігачі інформації.

25 Зведений бюджет України включає: А) сукупність показників бюджетів, що використовуються для аналізу та прогнозування економічного і соціального розвитку держави.B) показники Державного бюджету України, зведеного бюджету Автономної Республіки Крим та зведених бюджетів областей, міст Києва та Севастополя.

C) показники бюджету Автономної Республіки Крим, зведених бюджетів її районів та бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим значення;

D) показники державного бюджету.

26 Третя інформаційна революція пов’язується: A) з винаходом друкарства;B) з винаходом електрики;

C) з винаходом обчислювальної техніки та появою персонального комп’ютера, створенням мереж зв’язку і телекомунікацій;

D) з розвитком транскордонних глобальних інформаційно-телекомунікаційних мереж.

27 До якого визначення можна віднести: „це визначені нормами адміністративного права способи офіційного фізичного або психологічного впливу уповноважених державних органів, а у деяких випадках і громадських організацій, на фізичних та юридичних осіб у вигляді особистих, майнових, організаційних обмежень їх прав, свобод та  інтересів задля попередження, виявлення протиправних діянь, забезпечення громадського порядку та громадської безпеки, попередження та локалізації наслідків надзвичайних ситуацій – це …”. А) заходи адміністративного примусу;B) заходи адміністративного попередження (запобігання);

C) заходи адміністративного припинення;

D) адміністративні стягнення.

28 Фінансування бюджету класифікується за: А) типом кредитора (за категоріями кредиторів або власників боргових зобов’язань);B) бюджетними програмами (програмна класифікація видатків та кредитування бюджету);

C) функціями, з виконанням яких пов’язані видатки та кредитування бюджету (функціональна класифікація видатків та кредитування бюджету);

D) суб’єктами права власності на бюджети.

29 Інформаційно-правове поле – це: A) набір умов для технологічної переробки правових знань у вигляді інформаційного ресурсу;B) набір умов для ефективного використання правових знань у вигляді інформаційного ресурсу організаційно-правової діяльності;

C) набір умов для технологічної переробки і ефективного використання правових знань у вигляді інформаційного ресурсу організаційно-правової діяльності;

D) набір умов для технічної та програмної переробки і ефективного використання правових знань у вигляді інформаційного ресурсу.

30 Суб’єктами застосування заходів адміністративного примусу є: А) судді;B) Голова Верховної Ради України;

C) посадові особи органів внутрішніх справ;

D) особа, що має право прийому на роботу.

31 Вільний залишок бюджетних коштів використовується: А) на покриття дефіциту бюджету;B) на формування резервного фонду бюджету;

C) на здійснення витрат бюджету згідно із законом про Державний бюджет України та/або змінами до нього (змінами до рішення про місцевий бюджет);

D) на фінансування дефіциту бюджету.

32 До органів, які наділені правом встановлення адміністративної відповідальності відносяться: А) Конституційний Суд;B) прокуратура;

C) адміністративні комісії;

D) органи внутрішніх справ;

33 Організаційно-правові засоби – це: A) засоби обчислювальної техніки, оргтехніка, засоби зв’язку і телекомунікацій;B) операційні системи, прикладні програми, програмні засоби телекомунікацій, інші програмні засоби;

C) словники, тезауруси, класифікатори, інші лінгвістичні засоби;

D) нормативно-правові акти, нормативно-технічні документи, положення, статути, посадові інструкції.

34 Державні (місцеві) гарантії не надаються: А) для забезпечення боргових зобов’язань суб’єктів господарювання;B) для забезпечення боргових зобов’язань суб’єктів господарювання, якщо безпосереднім джерелом повернення кредитів (позик) передбачаються кошти державного (місцевого) бюджету (крім боргових зобов’язань, що виникають за кредитами (позиками) від міжнародних фінансових організацій);

C) для забезпечення боргових зобов’язань по неподатковим надходженням;

D) у випадках, визначених Кабінетом Міністрів України.

35 База даних – це: A) іменована сукупність даних, що відображає стан об’єктів та їх відношень у визначеній предметній області;B) масив інформації у формі, придатній до логічної і смислової обробки відповідними програмними засобами;

C) документовані або публічно оголошені відомості про події та явища;

D) будь-які відомості, що збережені на матеріальних носіях або представлені в електронній формі.

36 Прагматичний аспект наукових досліджень поняття «інформація» пов’язаний: A) з проблемою точності передачі змісту повідомлень за допомогою закодованих сигналів;B) з визначенням знакової системи, за допомогою якої ефективно приймається та розуміється інформація в процесі обміну між системами;

C) з визначенням цінності отриманого повідомлення для споживача;

D) з вивченням проблеми точності повідомлень, швидкості, технічних засобів і методів передачі.

37 Контроль за дотриманням бюджетного законодавства, аудит та оцінка ефективності управління бюджетними коштами відповідно до законодавства здійснюється: А) на стадії складання проектів бюджетів;B) на стадіях складання проектів бюджетів; розгляду проекту та прийнятті закону про Державний бюджет України (рішення про місцевий бюджет);

C)  на всіх стадіях бюджетного процесу;

D) поданням звітності про виконання бюджету.

38 Рішення про відстрочку доводиться до відома запитувача: А) в усній формі;В) в письмовій формі з роз’ясненням порядку оскарження прийнятого рішення;

C) у письмовій формі без роз’яснення порядку оскарження прийнятого рішення;

D) в усній формі з роз’ясненням порядку оскарження прийнятого рішення.

39 До заходів адміністративного попередження (запобігання) належать: А) перевірка документів;B) опечатування приміщень, виробничих споруд;

C) адміністративний арешт;

D) адміністративне затримання.

40 За порушення бюджетного законодавства до учасників бюджетного процесу можуть застосовуватися, відповідно до ст. 117 БК України: А) заходи впливу;B) фінансові санкції;

C) стягнення;

D) обмеження.

41 Забезпечення доступу до інформації відбувається шляхом систематичного та оперативного оприлюднення інформації: А) в офіційних друкованих виданнях;B) на офіційних веб-сайтах в мережі Інтернет;

C) на інформаційних стендах;

D) в усіх перелічених випадках.

42 Адміністративна дієздатність – це: А) здатність своїми діями (або бездіяльністю) набувати та реалізовувати права, створювати для себе або інших суб’єктів обов’язки і їх виконувати;B) здатність укладати адміністративно-правові договори та нести відповідальність за їх виконання;

C) здатність нести адміністративну відповідальність;

D) правильної відповіді немає

43 Рішення про застосування заходу впливу за порушення бюджетного законодавства може бути оскаржено у порядку, встановленому законом. Рішення може бути оскаржено в органі, що його виніс, або в суді: А) протягом 10 днів з дня його винесення, якщо інше не передбачено законом;.B) протягом 15 днів з дня його винесення, якщо інше не передбачено законом;.

C) протягом 30 днів з дня його винесення, якщо інше не передбачено законом;

D) протягом 365 днів з дня його винесення, якщо інше не передбачено законом.

 

44 Видворення за межі України застосовується до: А) олігархів;B) іноземців;

C) громадян України;

D) правильної відповіді немає.

45 Фізична невідчужуваність інформації – це: А) ця властивість, як можна вивести із спеціальних джерел, полягає в тому, що інформація поширюється, як правило, не сама по собі, а за допомогою матеріального носія;B) комплекс інформації, якою володіє людина, або її знання невідчужувані від неї, як їхнього носія;

C) інформація може тиражуватися і поширюватись у необмеженій кількості екземплярів без зміни її змісту, стверджують автори;

D) інформація, що знаходиться в обороті, як правило, представляється у документованому вигляді, тобто у формі документа.

46 Витрачання бюджетних коштів на цілі, що не відповідають бюджетним асигнуванням (розпису бюджету, кошторису, плану використання бюджетних коштів) є: А) неефективним використанням бюджетних коштів;B) нецільовим використанням бюджетних коштів;

C) незаконним використанням бюджетних коштів;

D) бюджетним призначенням.

47 Державно-службові відносини не припиняються у випадку: А) звільнення;B) відкриття кримінальної справи;

C) відставки;

D) відсторонення від виконання повноважень за посадою.

48 Відповідно до ст. 14 Закону України «Про інформацію» інформація про товар (роботу,  послугу) – це: A) відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована;B) документовані, публічно оголошені або іншим чином поширені відомості про суспільне, державне життя та навколишнє природне середовище;

C) систематизовані відомості про  суспільне, державне життя та навколишнє природне середовище;

D) відомості та/або дані, які розкривають кількісні, якісні та інші характеристики товару (роботи, послуги).

49 Попередження про неналежне виконання бюджетного законодавства з вимогою щодо усунення порушення бюджетного законодавства застосовується: А) за незначне порушення бюджетного законодавства;B) за видання нормативно-правових актів, що зменшують надходження бюджету або збільшують витрати бюджету всупереч закону;

C) в усіх випадках виявлення порушень бюджетного законодавства;

D) за нецільове використання бюджетних коштів.

 

50 Критеріями класифікації правових актів державного управління є: А) юридична властивість;B) межі дії;

C) компетентність органів, які приймають такі акти;

D) положення органів, що видають такі акти, за

 

Завідувач кафедрою

_______________________________         ________________   ________________________

(назва кафедри)                      (підпис)                                  (прізвище, ініціали)

Голова

предметної комісії        ________________   ________________________

(підпис)                                 (прізвище, ініціали)

Програми фахових вступних випробувань