ПРЕЗЕНТАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОГО ІНСТИТУТУ ПРАВА НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА СУМДУ (Кліп)

ПЕРЕЛІК ТА ОПИС СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

У навчально-науковому інституті права Сумського державного університету здійснюється підготовка студентів спеціальності «Право» та «Менеджмент».

Освітній ступінь бакалавр.

Спеціальність 081 «Право». Освітня програма «Правознавство».

Термін навчання – 3 роки 10 місяців. Обсяг кредитів – 240.

Ліцензований обсяг – 190 осіб.

Умови вступу: сертифікати ЗНО з української мови та літератури, історії України (профільний), математики або іноземної мови (за вибором абітурієнта).

Опис результатів навчання

Знання і розуміння. Областю професійної діяльності випускника-бакалавра є теоретична і практична діяльність у юридичній галузі. Серед них:

– застосування норм матеріального і процесуального права

– надання правових послуг;

– підготовка нормативної бази;

– організація ефективного діловодства;

– запобігання правопорушенням

– здійснення контролю юридичних рішень, їх реалізації;

– утворення органів державної влади і місцевого самоврядування; реєстрація юридичних станів, прав і фактів.

Застосування знань і розумінь. Бакалавр з правознавства підготовлений до рішення таких професійних завдань:

– тлумачити і правильно застосовувати норми матеріального та процесуального права;

– вивчати, аналізувати й оцінювати обставини юридичних справ;

– здійснювати правильну юридичну кваліфікацію злочинів та правопорушень;

– здійснювати процесуально-документальне оформлення результатів розгляду юридичної справи, іншої юридичної документації;

– вести юридичну статистику, здійснювати аналіз статистичних даних;

– здійснювати заходи щодо усунення умов і причин юридичних деліктів у межах професійних обов’язків;

– розробляти та формувати пропозиції щодо усунення недоліків у правовому забезпеченні діяльності юридичних, фізичних осіб, об’єднань громадян тощо;

– здійснювати контроль за реалізацією юридичних рішень;

– застосовувати визначені юридичні процедури контролю;

– здійснення контролю за законністю діяльності громадян, юридичних осіб, об’єднань громадян та організацій;

– розробляти пропозиції щодо усунення недоліків у правовому забезпеченні діяльності установ, підприємств, організацій;

– сприяти реалізації правосуб’єктності учасників виборчого процесу щодо повноважень

– здійснювати легалізацію суб’єктів господарської та підприємницької діяльності, підприємств, установ організацій, громадських і благодійних організацій тощо

– складати проекти локальних нормативних актів відповідно до визначених засад регулювання;

– давати консультації та роз’яснення з юридичних питань відповідно до компетенції.

 

Освітній ступінь магістр.

Спеціальність 081 «Право». Освітня програма «Правознавство».

Термін навчання – 1 рік 4 місяці. Обсяг кредитів – 90.

Успішне складання Єдиного фахового вступного випробування у формі ЗНО.

Ліцензований обсяг – 150 осіб.

 

Опис результатів навчання

Знання і розуміння. Областю професійної діяльності випускника-магістра освітньої програми «Правознавство» є теоретична і практична діяльність у юридичній галузі. Серед них:

– аналіз чинних інструктивних та інших нормативних актів з питань правового обслуговування юридичних та фізичних осіб, охорони правопорядку, та громадської безпеки, проведення ревізій, перевірок тощо;

– представництво в судах;

– діяльність місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій щодо правової освіти населення;

– розгляд звернень громадян, виявлення та усунення умов і причин, що породжують скарги громадян, створення умов для поновлення порушених прав і інтересів;

– забезпечення запобігання злочинам, їх припинення, розкриття і розслідування, розшук осіб, що вичинили злочини. Здійснення заходів щодо усунення умов і причин, що сприяють вчиненню правопорушень;

– координація діяльності правоохоронних органів, юридичних служб і установ по захисту прав і свобод людини, інтересів суспільства і держави від протиправних посягань;

– виконання законів та інших нормативних актів, охорона громадського порядку і забезпечення громадської безпеки;

– здійснення державного контролю за дотриманням антимонопольного законодавства;

– захист законних інтересів підприємств та споживачів, сприяння розвитку добросовісної конкуренції у всіх сферах економіки і торгівлі.

Застосування знань і розумінь. Магістр освітньої програми «Правознавство» підготовлений до рішення таких професійних завдань:

– складати цілісне уявлення про сучасну систему національного права, виявляти його недоліки та прогалини під час регулювання суспільних відносин;

– класифікувати норми права за об’єктом регулювання;

– застосовувати норми права, давати правильну оцінку корінним проблемам його теорії та практики;

– виявляти недоліки у певних сферах, що обумовлюють прийнятті рішення про вдосконалення законодавства;

– складати проекти постанов, наказів, інструкцій та положень, протоколів та листві;

– вести судове діловодство в судах першої ланки, здійснювати ведення судової статистики;

– класифікувати та кваліфікувати юридичні факти, юридично грамотно застосовувати правові норми в практиці правозастосовної діяльності;

– застосовувати методи контролю за виконанням судових рішень;

– здійснювати підготовку нотаріально оформлених документів та здійснювати в межах посадових обов’язків нотаріальні дії;

– виконувати дії щодо державної реєстрації актів громадянського стану;

– консультувати представників державних органів з питань підготовки тематичних планів, програм правової освіти;

– надавати допомогу громадянам у складанні скарг, звернень, пропозицій та консультувати органи відповідної компетенції щодо їх розгляду;

– проводити роз’яснювальну роботу серед населення з питань охорони громадського порядку і боротьби зі злочинністю;

– складати юридичні документи щодо поновлення прав підприємств.

 

Спеціальність 081 «Право». Освітня програма «Інтелектуальна власність».

Термін навчання – 1 рік 4 місяці. Обсяг кредитів – 90.

Успішне складання Єдиного фахового вступного випробування у формі ЗНО.

Ліцензований обсяг – 30 осіб.

 

Опис результатів навчання

Знання і розуміння. Областю професійної діяльності випускника-магістра освітньої програми «Інтелектуальна власність» є теоретична і практична діяльність у юридичній галузі. Серед них:

– аналіз чинних інструктивних та інших нормативно-правових актів з питань інтелектуальної власності, захисту прав інтелектуальної власності, тощо;

– представництво в судах актів з питань захисту прав інтелектуальної власності;

– діяльність місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій щодо захисту прав інтелектуальної власності;

– розгляд звернень громадян, виявлення та усунення умов і причин, що порушують права інтелектуальної власності;

– виконання законів та інших нормативно-правових актів у сфері інтелектуальної власності;

– захист прав інтелектуальної власності.

Застосування знань і розумінь. Магістр освітньої програми «Інтелектуальна власність» підготовлений до рішення таких професійних завдань:

– складати цілісне уявлення про сучасну систему національного права у сфері інтелектуальної власності, виявляти його недоліки та прогалини під час регулювання суспільних відносин;

– застосовувати норми права у сфері інтелектуальної власності, давати правильну оцінку корінним проблемам його теорії та практики;

– виявляти недоліки у певних сферах, що обумовлюють прийнятті рішення про вдосконалення законодавства;

– складати документи у сфері інтелектуальної власності; – проводити роз’яснювальну роботу серед населення з питань права інтелектуальної власності.

 

Спеціальність 073 «Менеджмент». Освітня програма «Менеджмент управління фінансово-економічної безпеки».

Термін навчання – 1 рік 4 місяці. Обсяг кредитів – 90.

Умови вступу: Успішне складання іспитів: іноземна мова, фаховий іспит та додатковий фаховий іспит.

Ліцензований обсяг – 50 осіб.

 

Знання і розуміння. Областю професійної діяльності випускника-магістра освітньої програми «Менеджмент управління фінансово-економічної безпеки» є практична і дослідницька діяльність у сфері управління фінансово-економічною безпекою підприємств, установ, організацій.

Застосування знань і розумінь.

Магістр освітньої програми «Менеджмент управління фінансово-економічної безпеки» підготовлений до рішення таких професійних завдань:

– здійснювати розроблення концепції фінансово-економічної безпеки, підприємства, установи, організації;

– визначати зовнішні і внутрішні загрози та ризики безпеки діяльності підприємства, установи, організації;

– розробляти плани (перспективні, річні тощо) забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємства, установи, організації;

– надавати пропозиції щодо використання сучасних технологій зниження загроз та ризиків діяльності підприємства, установи, організації;

– надавати рекомендації та здійснювати заходи з дотримання на підприємстві, установі, організації комерційної і банківської таємниці;

– надавати пропозиції та рекомендації визначення системи відбору, підбору і перевірки кандидатів на заміщення вакантних посад на підприємстві, установі, організації;

– контролювати якість та ефективність організації системи безпеки на підприємстві, установі, організації;

– застосовувати сучасні технології забезпечення безпеки діяльності підприємства, установи, організації з урахуванням особливостей їх функціонування;

– надавати пропозиції керівництву щодо запровадження нових технологій забезпечення системи та стандартів безпеки підприємства, установи, організації;

– розробляти положення про службу економічної безпеки підприємства, установи, організації;

 

 

Особи які проявили схильність до наукової роботи можуть продовжити навчання в аспірантурі та докторантурі інституту і отримати відповідний науковий ступінь.