ПРЕЗЕНТАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОГО ІНСТИТУТУ ПРАВА НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА СУМДУ (Кліп)

НТСА

    Наукове товариство студентів (слухачів), аспірантів, докторантів і молодих вчених (НТСА) оголошує про початок конкурсу на отримання грантів НТСА.

Метою конкурсного відбору проектів є підтримка наукових досліджень та/або прикладних розробок членів НТСА. Конкурс оголошується за будь-якими напрямами досліджень і розробок, а проекти можуть мати фундаментальний або прикладний характер. До участі в конкурсному відборі допускаються як індивідуальні, так і колективні проекти. Кожен колективний проект повинен мати наукового керівника, яким може бути особа, яка навчається в університеті, або молодий вчений. Один автор (співавтор) може одночасно подавати не більше одного проекту.

Основні вимоги до автора (співавторів) проекту:

– бути членом НТСА;

– навчатися чи працювати за основним місцем роботи в університеті (студенти, аспіранти повинні навчатися в університеті на період виконання проекту);

– автор індивідуального чи керівник колективного проекту повинен мати опубліковані наукові статті або охоронні документи на право інтелектуальної власності за напрямом проекту.

У рамках грантів НТСА передбачене фінансування на придбання обладнання, матеріалів, програмного забезпечення; матеріальне заохочення виконавців грантових проектів; відрядження й організаційні внески для участі у міжнародних та всеукраїнських наукових конференціях, конкурсах, симпозіумах тощо; придбання наукової літератури або доступу до спеціалізованих баз даних. Кожен поданий на конкурс проект не повинен перевищувати 15 тисяч гривень. Загальний фонд на фінансування відібраних проектів становить 75 тисяч гривень.

Критерії оцінки проектів:

– актуальність проекту

– наукова новизна очікуваних результатів

– практична значущість очікуваних результатів

– рівень наукового доробку виконавців проекту Проекти повинні бути розраховані щонайбільше на один календарний рік, їх реалізація має розпочатися в січні 2017 року.

Форму запиту для участі в конкурсному відборі, проект кошторису гранту, а також деталі щодо оцінки й відбору проектів можна знайти у «Положенні про гранти НТСА Сумського державного університету для його членів» в реєстрі нормативної бази за посиланням goo.gl/JKDxIi.

Заявки на конкурс приймаються до 31 жовтня 2016 року. Кожна заявка має бути надіслана на електронну адресу info@ntsa.sumdu.edu.ua (із поміткою «Заявка на конкурс грантів»). Оригінал заявки в паперовому вигляді має бути зареєстрований у вченого секретаря НТСА (кім. БІЦ-401).

Контакти:

Наукове товариство студентів (слухачів), аспірантів, докторантів та молодих вчених, кім. БІЦ-402 (голова – М. Б. Оприско), 687-882 кім. БІЦ-401 (вчений секретар – Ю. В. Тараненко)

Положення про гранти Наукового товариства

 

Наукове товариство студентів, (слухачів), аспірантів, докторантів і молодих вчених ННІ права Сумського державного університету – це частина системи громадського самоврядування Університету, добровільна, самостійна, молодіжна громадська організація студентів (слухачів), аспірантів, докторантів і молодих вчених, яка створена із ініціативи студентів ННІ права ще у 2011 році. Воно діє з метою координації, організаційного та науково-методичного забезпечення роботи з обдарованою молоддю, створення сприятливих умов для розвитку та реалізації творчих здібностей, залучення до активної науково-дослідницької роботи, пошукової діяльності.

Наукове товариство студентів (слухачів), аспірантів, докторантів і молодих вчених СумДУ забезпечує захист прав та інтересів осіб, які навчаються або працюють в Університеті, зокрема щодо питань наукової діяльності та реалізації науково-дослідницького потенціалу.

Основними завданнями та напрямами роботи Наукового товариства є:

 • представлення інтересів студентів (слухачів), аспірантів, докторантів і молодих вчених перед адміністрацією Університету та іншими організаціями з питань наукової роботи та розвитку академічної кар’єри;
 • популяризація наукової діяльності серед студентської молоді, сприяння залученню осіб, які навчаються, зокрема серед молодших курсів, до наукової роботи та інноваційної діяльності;
 • сприяння реалізації Цільової комплексної програми «Організація наукової роботи студентів в органічному поєднанні з навчальним процесом» та «Перспективного плану роботи з кадрового забезпечення діяльності СумДУ»;
 • сприяння в організації діяльності студентських наукових гуртків, лабораторій, центрів, інститутів тощо;
 • сприяння підвищенню якості наукових досліджень студентів та молодих вчених;
 • сприяння участі студентів у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних, гуманітарних наук на Всеукраїнських олімпіадах з навчальних дисциплін, напрямків підготовки і спеціальностей;
 • планування організації і проведення щорічних інститутських (факультетських) конференцій «Перший крок в науку» та інших наукових конференцій, семінарів студентів, аспірантів і молодих вчених;
 • організація участі студентів, аспірантів і молодих вчених у наукових конкурсах, олімпіадах та інших заходах, які проводяться українськими і міжнародними установами та організаціями;
 • взаємодія із Малою академією наук, центром науково-технічної творчості учнівської молоді Університету та іншими організаціями, які залучають школярів до технічної творчості;
 • сприяння обміну інформацією між молодими вченими та дослідниками;
 • сприяння розвитку міжвузівського та міжнародного співробітництва;
 • участь у виданні збірок наукових праць студентів та інших науково-інформаційних матеріалів, випуск власного електронного інформаційного видання;
 • взаємодія з органами студентського самоврядування, щодо створення сприятливих умов для забезпечення наукової діяльності студентів;
 • організація публічних лекцій та наукових читань відомих вчених;
 • інформування української та зарубіжної громадськості про свою діяльність;
 • сприяння формуванню студентських «інтелектуальних загонів», які передбачають виконання студентами господарчих договорів та іншої науково-дослідної роботи;
 • своєчасне надання інформації про наукову роботу та відповідні досягнення студентської молоді для розміщення і публікації на сайті університету, у газеті «Резонанс» та інших електронних і друкованих ЗМІ.

Положення про НТСА.pdf