ПРЕЗЕНТАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОГО ІНСТИТУТУ ПРАВА НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА СУМДУ (Кліп)

МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Одним з основних напрямів діяльності Навчально-наукового інституту права Сумського державного університету є розвиток усіх видів міжнародного співробітництва, підготовка студентів до здійснення професійної діяльності на рівні світових стандартів. Міжнародна діяльність спрямована на забезпечення інтеграції в міжнародну університетську спільноту, здобуття ННІ права додаткових можливостей щодо прискореного розвитку в межах Болонського процесу і європейської інтеграції.

international_country_flags

Виконання відповідних завдань у навчальному процесі полягає у:

 • застосуванні досвіду провідних зарубіжних ВНЗ у визначенні спеціалізації, вибіркових курсів, організації навчально-виховного процесу;
 • висвітленні суспільно-політичних, правових, історичних та інших проблем з урахуванням світового досвіду в контексті взаємин України з іншими державами;
 • поглибленому вивченні іноземних мов, наданні студентам та викладачам навичок офіційно-ділового, професійного спілкування, у зв’язку з чим англійська мова є обов’язковою для вивчення;
 • залученні до викладання іноземних фахівців на основі короткострокових і довгострокових програм співпраці за міждержавними програмами, угодами;
 • викладанні дисциплін іноземними мовами;
 • забезпеченні виконання програм короткострокового й довгострокового стажування студентів за кордоном;
 • впровадженні нових технологій навчання, визнаних як в Україні, так і за її межами: інтенсивні методи навчання іноземних мов, модульно-рейтингова система проміжного й підсумкового контролю та оцінки знань, різноманітні види тестування, неформалізовані, популярні нині у світі методики ведення семінарських занять у формі круглих столів, колоквіумів, “мозкових атак” тощо.

Навчальні програми теоретичних курсів складено з урахуванням аспекту міжнародних контактів України як в історичному плані, так і в плані сучасного стану міжнародних відносин.

Нині юридичним факультетом укладено угоди про співпрацю з Барановицьким державним університетом (Республіка Білорусь), Інститутом права та економіки Казахського національного педагогічного університету ім. Абая (Казахстан), Університетом ім. Лоранда Етвеша (Угорщина).

Науково – консультаційний центр правових досліджень та викладачі кафедри втілюють в життя програму “Horizon 2020”, у межах якої постійно відбувається пошук нових форм роботи. Однією з таких форм є залучення до навчального процесу науковців з іноземних держав.

Найпродуктивнішою формою вдосконалення знань іноземних мов і підготовки до професійної діяльності стають стажування студентів, викладачів за кордоном. Старший викладач кафедри СМП, к.ю.н. Чернадчук О.В. у 2014 р. пройшов стажування в окружному суді міста Рочестер (штат Нью-Йорк), викладач кафедри АГПФЕБ Іваненко Д.Д. з вересня 2014 р. по червень 2015. стажувався за програмою академічної мобільності Erasmus Mundus в університеті Кельна (Німеччини). Студентки II, III курсу юридичного факультету з лютого 2016 р. по червень 2016 р. будуть навчатися за програмою академічної мобільності в університеті Фоджа (Італія).

Продуктивною формою збагачення навчального процесу для фахівців-юристів є проведення на базі юридичного факультету Сумського державного університету щорічної Міжнародної науково – практичної конференції.

У контексті підтримання міжнародних зв’язків значна увага приділяється організації спільних з міжнародними навчальними закладами наукових досліджень. Реалізація міжнародної спрямованості наукової роботи відбувається як на змістовному, так і на організаційному рівнях і полягає:

 • у визначенні тематики наукових робіт студентів як такої, що враховує міжнародні аспекти;
 • у залученні до участі в традиційних наукових конференціях юридичного факультету зарубіжних науковців і студентів;
 • в організації кафедрами конференцій, лекцій за участю іноземних фахівців (курс лекцій доцента кафедри кримінально – правових дисциплін БарГУ, к.ю.н. Андріяшко М.В.);
 • в активізації участі в зарубіжних наукових конференціях професорсько-викладацького складу юридичного факультету СумДУ;
 • у виході з пропозиціями на такі міжнародні наукові програми, як “Horizon 2020”, USAID  “Справедливе правосуддя” та ін.

Наукова співпраця між науковцями й викладачами активно ведеться з Варшавським університетом (Польща), Університетом Гельсінкі (Фінляндія), Туринським університетом (Італія), Університетом Осло (Норвегія), Панєвопейським університетом (Братислава), Університетом м. Лідс (Великобританія).

Професори й доценти юридичного факультету є учасниками розробки програм міжнародного співробітництва.

На сьогодні у СумДУ існує 6 міжнародних науково – освітніх грантових програм і проектів для викладачів та студентів. На наш погляд, на увагу заслуговує, програма ЄС Еразмус Мундус  EMINENCE (Erasmus Mundus – Integration of Neighbouring EasterN Regions through  Cooperation in Higher Education («Інтеграція сусідніх східноєвропейських регіонів через співробітництво у вищій освіті») для викладачів та програма The Summer University – для студентів.

Надзвичайно важливим складником роботи юридичного факультету є виховання в майбутніх фахівців розуміння багатокультурного характеру людського співтовариства, толерантного ставлення один до одного, почуття поваги до традицій, історії інших народів, прищеплення студентам навичок спілкування відповідно до норм міжнародного протоколу й етикету як в офіційних, так і в побутових ситуаціях.

Ведеться робота щодо підготовки й виконання разом із зарубіжними партнерами програм з обов’язковим втіленням результатів спільної роботи в навчальний процес. Для іноземних студентів ведеться розробка англомовних курсів, таких як «Цивільне право», «Міжнародне право», «Право європейського союзу», «Кримінальне право» та ін. Для цього було обладнано комп’ютерні класи, клас відеоконференцій, який використовується для проведення лекцій іноземними викладачами, створено ресурсний центр, видані підручники, брошури, викладачі підвищили свою кваліфікацію в провідних університетах, а студенти, аспіранти проходять стажування в університетах Польщі, Німеччини, Італії.