ПРЕЗЕНТАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОГО ІНСТИТУТУ ПРАВА НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА СУМДУ (Кліп)

КАФЕДРА АДМІНІСТРАТИВНОГО, ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА ТА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ (АГПЕБ)

Кафедра адміністративного, господарського права та фінансово-економічної безпеки

Адреса: 40007, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2, навчальний корпус (Н), 3-й поверх, тел.: (0542) 33-70-94.

23.08.2010 р. було створено кафедру адміністративного, господарського права та процесу шляхом її виділення із кафедри права, з 05.10.2010 р. кафедра перейменована на кафедру адміністративного, господарського права та фінансово-економічної безпеки.

Кафедра адміністративного, господарського права та фінансово-економічної безпеки (АГПФЕБ) є випусковою кафедрою по підготовці бакалаврів, спеціалістів та магістрів на юридичному факультетів СумДУ.

imgonline-com-ua-Compressed-YUAwpNMoS0R0

Кафедру очолює доктор юридичних наук, доцент Гаруст Юрій Віталійович.

Основними напрямками діяльності кафедри адміністративного, господарського права та фінансово-економічної безпеки є:

 • науково-дослідна робота;
 • навчально-методична робота;
 • виховна робота;
 • організаційна робота.

Основним завданням кафедри є задоволення зростаючого попиту на підготовку фахівців у сфері юриспруденції, що володіють теоретичними знаннями й практичними навичками їх застосування.

Для реалізації поставленого завдання:

відкрито та організаційно-методично забезпечено функціонування спеціальностей «Правознавство», «Управління фінансово-економічною безпекою», «Інтелектуальна власність»;

професорсько-викладацький склад кафедри включає докторів та кандидатів юридичних, історичних наук, випускників провідних університетів України та кращих випускників СумДУ;

встановлені та налаштовані контакти з роботодавцями для працевлаштування випускників кафедри;

запроваджено програму проходження виробничої практики за направленнями в управлінні юстиції, пенітенціарній службі, органах державної влади, виконавчій службі, судовій адміністрації, правоохоронних органах, підприємствах та установах;

створено умови для продовження навчання випускників кафедри та інших осіб у постійно діючій аспірантурі за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право;

студенти мають можливість отримати звання офіцера запасу на військовій кафедрі СумДУ.

Склад кафедри

 • завідувач кафедри адміністративного, господарського права та фінансово-економічної безпеки доктор юридичних наук, доцент Бурбика Михайло Михайлович;
 • заступник завідувача кафедри кандидат юридичних наук Солонар Анастасія Вікторівна;
 • кандидат юридичних наук, доцент Клочко Альона Миколаївна;
 • кандидат юридичних наук, доцент Логвиненко Микола Іванович;
 • кандидат юридичних наук Гончарова Аліна В’ячеславівна;
 • кандидат юридичних наук, доцент Пахомов Володимир Васильович;
 • кандидат юридичних наук Кисельова Олена Іванівна;
 • кандидат юридичних наук Колеснікова Марія Вікторівна;
 • кандидат юридичних наук Рєзнік Олег Миколайович;
 • кандидат юридичних наук Шапіро Вікторія Сергіївна.

До викладання теоретичних та практичних дисциплін також залучаються висококваліфіковані фахівці, кандидати юридичних наук з числа працівників прокуратури, виконавчої служби, податкової служби, судової адміністрації. Також запроваджено проведення практичних занять у залах судового засідання.

Сферою діяльності випускників кафедри є робота у системі судових та правоохоронних органах, у підрозділах юстиції, у нотаріальних конторах, здійснення адвокатської діяльності, робота на посаді юрисконсульта.

Навчально-методична робота кафедри адміністративного, господарського права та фінансово-економічної безпеки

Філософія розвитку кафедри спрямована на застосування сучасних методів викладання юридичних дисциплін з метою підготовки висококваліфікованих фахівців у галузі права. Головним критерієм цього виступає компетентність, відповідальна громадська позиція, високий рівень ділової етики і всебічний розвиток студентів.

Згідно з вказаним критеріями професорсько-викладацький склад:

забезпечує розробку навчально-методичного забезпечення закріплених дисциплін;

проваджує у навчальний процес інтерактивні методи навчання (ділові ігри, модельні судові засідання, дебати тощо);

забезпечує розробку і постійне оновлення дидактичних матеріалів, курсів лекцій, практичних посібників, навчально-методичних комплексів навчальних дисциплін;

досліджує шляхи та засоби підвищення якості всіх видів занять.

Науково-дослідна робота кафедри адміністративного, господарського права та фінансово-економічної безпеки

 Кафедральна наукова робота ґрунтується на основі комплексної наукової теми «Елементи адміністративного та кримінального права у трудових правовідносинах». На кафедрі активно ведуться наукові розробки проблематики зазначеної теми, результати яких відображаються в змісті посібників, наукових статей, а також дисертаційних досліджень.

На кафедрі здійснюється підготовка аспірантів та здобувачів за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.

Наукові статті викладачів кафедри публікуються на сторінках авторитетних вітчизняних та зарубіжних фахових видань, в тому числі, які обліковуються базою даних Scopus. Тематика публікацій зосереджена на найбільш актуальних питаннях сучасного розвитку юридичної науки.

Для розширення можливостей позааудиторного спілкування та наукової роботи викладачів зі студентами на кафедрі створено Студентське наукове товариство, члени якого:

 • приймають активну участь у наукових та науково-практичних конференціях, які проводяться як в університеті, так і поза його межами,
 • займаються науково-дослідною роботою, включаючи участь у конкурсах науково-дослідницьких робіт;
 • приймають участь у олімпіадах з юридичних дисциплін як на університетському, так і на державному рівні;
 • здійснюють публікацію наукових статей у співавторстві з викладачами кафедри.