ПРЕЗЕНТАЦИЯ УЧЕБНО-НАУЧНОГО ИНСТИТУТА ПРАВА ПРЕЗЕНТАЦИЯ ИНТЕЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ

ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ ДО АСПІРАНТУРИ

Затверджено Вченою радою Навчально-нукового інституту права: протокол № 1 від 26.05.2016 року.

 

 

Розроблено предметною комісією зі спеціальності «081 Право»  та ухвалено на засіданні кафедри адміністративного, господарського права та фінансово-економічної безпеки за спеціальністю «081 Право»: протокол № 12 від 8 травня 2016 р.

 

 

 

ЗМІСТ

 

І. ВИМОГИ ДО РІВНЯ ОСВІТНЬОЇ ПОДГОТОВКИ ВСТУПНИКІВ……….4

ІІ. ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН ТА ЗАПИТАНЬ ДО ІСПИТУ……………………..5

2.1. Питання з дисципліни «Адміністративне право і процес»………………...5

2.2 Питання з дисципліни «Фінансове право»…..………………………………5

2.3. Питання з дисципліни «Інформаційне право»……………………………...6

ІІІ. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЕКЗАМЕНАЦІЙНИХ РОБІТ…………………7

 1. ЗРАЗОК ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО БІЛЕТУ…………………………………..8
 2. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ……………………………..9

 

 

 

І.  ВИМОГИ ДО РІВНЯ ОСВІТНОЇ ПІДГОТОВКИ ВСТУПНИКІВ

 

Метою вступних випробувань вступників на базі освітньо-кваліфікаційного рівня магістр для здобуття освітньо-наукового рівня «доктор філософії» спеціальності «081 Право» є визначення рівня засвоєння матеріалів основних нормативних дисциплін циклу професійної підготовки з метою їх використання для отримання вищого рівня освіти.

Підготовка і складання вступних випробувань здійснюється згідно з розкладом, затвердженим ректором Університету.

Робота предметної комісії проводиться у встановлені терміни.

До складання вступних випробувань допускаються особи, які мають диплом про вищу освіту (магістр або спеціаліст).

Вступні випробування проводяться за розкладом у формі письмових відповідей на питання екзаменаційного білета.

У разі сумніву щодо розуміння сформульованих у білеті питань вступник має право звернутися за поясненням до членів комісії.

Тривалість вступного випробування складає 2 астрономічні години.

Протягом вступного випробування вступники не мають права користуватися мобільними телефонами, планшетами та іншими електронними засобами зв’язку та обробки інформації. Також забороняється використання будь-яких носіїв інформації протягом вступного випробування.

 

 

ІІ.  ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН ТА ЗАПИТАНЬ ДО ІСПИТУ

2.1. Питання з дисципліни «Адміністративне право і процес»

 1. Адміністративне право як галузь права. Предмет і метод правового регулювання адміністративного права.
 2. Мета і завдання адміністративно - територіальної реформи в Україні.
 3. Систематизація адміністративного законодавства в Україні: види та стан.
 4. Адміністративно-правові відносини: їх основні ознаки та структура.
 5. Адміністративно-правові норми: поняття, види, структура.
 6. Джерела адміністративного права.
 7. Кабінет Міністрів України - правовий статус, повноваження .
 8. Види органів виконавчої влади та їх характеристика.
 9. Президент України і виконавча влада.
 10. Делеговані повноваження органам виконавчої влади; їх правове закріплення.
 11. Адміністративне законодавство: загальні риси.
 12. Законність і дисципліна та засоби їх забезпечення в державному управлінні.
 13. Державний контроль: сутність, види та органи, що його здійснюють.
 14. Державне управління і виконавча влада: їх співвідношення.
 15. Звернення громадян в органи виконавчої влади як засіб забезпечення законності їх діяльності.
 16. Співвідношення понять “державне регулювання”, “державне управління”.
 17. Адміністративно-правові режими: їх призначення, зміст і види.
 18. Адміністративна юстиція як провідна форма судового захисту прав громадян.
 19. Форми і метод державного управління.
 20. Адміністративно - правові акти управління, їх характеристика.
 21. Система органів виконавчої влади.
 22. Адміністративна відповідальність як інститут адміністративного права.
 23. Поняття державної служби; типи й види державної служби.
 24. Юридичні особи як суб’єкти адміністративної відповідальності.
 25. Система адміністративного права.
 26. Адміністративний процес як вид юридичного процесу.
 27. Права громадян при розгляді звернення.
 28. Структура адміністративного процесу.
 29. Юрисдикційні провадження: їх загальна характеристика.

 

2.2. Питання з дисципліни «Фінансове права»

 

 1. Правові засади здійснення фінансового контролю в Україні. Фінансовий контроль органів виконавчої влади.
 2. Бюджетна система України: поняття й принципи.
 3. Бюджетна процедура. Правова регламентація й організація виконання державного бюджету.
 4. Правові засади розподілу доходів і видатків між ланками бюджетної системи. Міжбюджетні трансферти: поняття і види.
 5. Відповідальність за бюджетні правопорушення.
 6. Поняття державного кредиту. Законодавче забезпечення відносин в сфері державного кредиту.
 7. Особливості правової регламентації податків з фізичних осіб.
 8. Особливості правової регламентації непрямих податків.
 9. Підстави відповідальності в податковій сфері.
 10. Види відповідальності за податкові правопорушення.
 11. Правові засади банківської системи України. Правовий статус НБУ і банків.
 12. Правові засади банківського кредиту.
 13. Особливості правової регламентації безготівкових розрахунків.
 14. Поняття та зміст валютного регулювання.
 15. Правовий режим валютних операцій.
 16. Правові засади валютного контролю в Україні.
 17. Відповідальність за порушення валютного законодавства.
 18. Правове регулювання грошового обігу в Україні.

19.Банкіське регулювання і банківський нагляд: особливості правового регулювання.

 

2.3. Питання з дисципліни «Інформаційне право»

 

 1. Загальна характеристика інформаційного законодавства України як основного джерела інформаційного права.
 2. Поняття інформації як об’єкту правового регулювання.
 3. Класифікація інформації за законодавчим актами України.
 4. Масова інформація і правовий статус засобів масової інформації.
 5. Організація і діяльність засобів масової інформації як предмет правового регулювання.
 6. Поняття інформації про особу (персональні дані). Права суб’єкта персональних даних.
 7. Зміст конституційного права на інформацію.
 8. Гарантії права на інформацію за законодавством України.
 9. Інформаційний запит як гарантія доступу до інформації.
 10. Правовий режим доступу до інформації, його види.
 11. Встановлені законодавством обмеження права на інформацію.
 12. Види інформації з обмеженим доступом.
 13. Поняття таємної інформації. Правовий статус державної таємниці.
 14. Поняття та види конфіденційної інформації за чинним законодавством.
 15. Відповідальність за правопорушення в інформаційній галузі.

 

ІІІ. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЕКЗАМЕНАЦІЙНИХ РОБІТ

 

Вступні випробування проводяться за екзаменаційними білетами, складеними у повній відповідності до навчальних програм дисциплін, визначених для складання.

Екзаменаційний білет дисциплін, які виносяться на вступне випробування, містить 3 теоретичні питання, що дають змогу перевірити теоретичні знання і практичні навички студентів.

За кожну вірну відповідь на питання нараховується 33 бали. Максимальна кількість балів – 100. Методика розрахунку балів наведена у таблиці 1.

 

Таблиця 1.

Критерії оцінки атестаційної роботи з дисципліни «Правознавство»

 

Сума балів за 100-бальною шкалою

Оцінка

 

90-100 Відмінно – «5»
74-89 Добре – «4»
30-73 Задовільно – «3»
1-29 Незадовільно – «2»

 

IV. ЗРАЗОК ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО БІЛЕТУ

 

Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університет

 

 

Завдання для проведення вступних випробувань на здобуття освітньо-наукового рівня «доктор філософії» за спеціальністю 081 – «Право»

 

Білет № 1

 1. Адміністративне право як галузь права. Предмет і метод правового регулювання адміністративного права.
 2. Правові засади здіснення фінансового контролю в Україні. Фінансовий контроль органів виконавчої влади.
 3. Організація і діяльність засобів масової інформації як предмет правового регулювання.

 

 

 

 

Голова предметної комісії _______________ А.М. Куліш

 

Голова відбіркової комісії _______________ А.М. Чорноус

 

V. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 1. Булгакова І. В. Господарське право України : навч. посіб. / І. В. Булгакова. — К. : Прецедент, 2006. — 346 с.
 2. Войтович М. Г. Господарське право : навч. посіб. / М. Г. Войтович, Є. І. Федик, С. С. Попадюк. — Львів : Новий Світ-2000, 2008. — 226 с.
 3. Жук Л. А. Господарське право України : підручник / Л. А. Жук, І. Л. Жук, О. М. Неживець. — К. : Кондор, 2009. — 434 с
 4. Кравчук С. Й. Господарське право України : навч. посіб. / С. Й. Кравчук. — К. : Кондор, 2007. — 264 с.
 5. Мандриковський М. М. Господарське право. Термінологічний словник : навч. посіб. / М. М. Мандриковський. — К. : ВД "Професіонал", 2007. — 256 с.
 6. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р., № 436-IV
 7. Конституція України від 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. - №30. – Ст.141.
 8. Про акціонерні товариства : Закон України від 17.09.2008 р., № 514-VI
 9. Про Антимонопольний Комітет України : Закон України від 26.11.1993 р., № 3659-XII
 10. Про банки і банківську діяльність : Закон України від 07.12.2000 р. № 2121-III
 11. Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом : Закон України від 14.05.1992 р., № 2343-XII
 12. Про господарські товариства : Закон України від 19.09.1991 р., № 1576-XII
 13. Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань: Закон України від 15.05.2003 р., № 755-IV
 14. Про захист від недобросовісної конкуренції : Закон України від 07.06.1996 р., № 236/96-ВР
 15. Про захист економічної конкуренції : Закон України від 11.01.2001 р., № 2210-IIimg036 img037